ข้อมูลแผนการศึกษา หลักสูตรการตลาด ระดับปริญญาตรี

เลือกข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรตามรหัสนักศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรการตลาด
 • 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
  • รวม 30 หน่วยกิต
  • 1.1. กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person)
   • รวม 15 หน่วยกิต
  • 1.2. กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ (Innovative Co-creator)
   • รวม 3 หน่วยกิต
  • 1.3. กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)
   • รวม 6 หน่วยกิต
  • 1.4. วิชาเลือก (GE Electives)
   • รวม 6 หน่วยกิต
 • 2. หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)
  • รวม 102 หน่วยกิต
  • 2.1. วิชาแกน (Core Courses)
   • รวม 39 หน่วยกิต
  • 2.2. วิชาเอก (Major)
   • รวม 48 หน่วยกิต
   • 2.2.1. เอกบังคับ (Required Courses)
    • รวม 30 หน่วยกิต
   • 2.2.2. เอกเลือก (Major Electives)
    • รวม 18 หน่วยกิต
  • 2.3. วิชาโท (Minor)
   • รวม 15 หน่วยกิต
 • 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)
  • รวม 6 หน่วยกิต
ข้อมูลหลักสูตรการตลาด
 • 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
  • 1.5. กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้เรียนรู้ (Learner Person)
   • 001101 : (3) - Fundamental English 1 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
   • 001102 : (3) - Fundamental English 2 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
   • 001201 : (3) - Critical Reading and Effective Writing : การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
   • 001228 : (3) - English for Business and Economics : ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
   • 953111 : (3) - Software for Everyday Life : ซอฟต์แวร์สำหรับชีวิตประจำวัน
  • 1.6. กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ (Innovative Co-creator)
   • 703103 : (3) - Introduction to Entrepreneurship and Business : การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น
  • 1.7. กลุ่มวิชาด้านการพัฒนาทักษะการเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง (Active Citizen)
   • 140104 : (3) - Citizenship : การเป็นพลเมือง
   • 706200 : (3) - Skill for Socially Responsible Manager : ทักษะการเป็นนักบริหารที่รับผิดชอบต่อสังคม
  • 1.8. วิชาเลือก (GE Electives)
   • 009103 : (3) - Information Literacy and Information Presentation : การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ
   • 013110 : (3) - Psychology and Daily Life : จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
   • 109115 : (3) - Life and Aesthetics : ชีวิตกับสุนทรียะ
   • 208101 : (3) - Statistics for Everyday Life and Work : สถิติสำหรับการดำรงชีวิตและการทำงาน
   • 208102 : (3) - Statistical Reasoning and Thinking : การให้เหตุผลและการคิดเชิงสถิติ
   • 571116 : (3) - Health and Working in the Digital Age : สุขภาพกับการทำงานในยุคดิจิทัล
   • 571151 : (3) - Science and Art for Happiness Creation : ศาสตร์และศิลป์ในการสร้างความสุข
   • 851103 : (3) - Life and Society Through Media : ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ
 • 2. หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)
  • 2.1. วิชาแกน (Core Courses)
   • 176220 : (3) - Fundamental Business Law : กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
   • 701101 : (3) - Elementary Accounting : การบัญชีขั้นต้น
   • 701285 : (3) - Financial Accounting and Elementary Taxation for Business : การบัญชีการเงินและภาษีเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ
   • 701286 : (3) - Managerial Accounting for Business Planning and Decision Making : การบัญชีบริหารสำหรับการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจ
   • 702205 : (3) - Foundations of Economics for Business Administration : เศรษฐศาสตร์พื้นฐานเพื่อการบริหารธุรกิจ
   • 702211 : (3) - Business Finance 1 : การเงินธุรกิจ 1
   • 703202 : (3) - Principles of Management and Organization : หลักการจัดการและองค์การ
   • 703204 : (3) - Business Ethics : จริยธรรมธุรกิจ
   • 703243 : (3) - Applied Business Statistics : สถิติธุรกิจ
   • 703244 : (3) - Production and Operations Management : การจัดการการผลิตและการดำเนินงาน
   • 703322 : (3) - Communication for Business Results : การสื่อสารเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
   • 703345 : (3) - Quantitative Analysis for Management : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
   • 705211 : (3) - Marketing Principles : หลักการตลาด
  • 2.2. วิชาเอก (Major)
   • 2.2.1. เอกบังคับ (Required Courses)
    • 705311 : (3) - Buyer Behavior : พฤติกรรมผู้ซื้อ
    • 705326 : (3) - Product and Pricing Strategy : กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์และราคา
    • 705331 : (3) - Marketing Channels of Distribution : การกระจายช่องทางการตลาด
    • 705332 : (3) - Marketing Comunication : การสื่อสารการตลาด
    • 705343 : (3) - Principles of Marketing Research : หลักการวิจัยการตลาด
    • 705411 : (3) - Marketing Analytics : การวิเคราะห์ทางการตลาด
    • 705412 : (3) - Framework for Strategic Marketing : กรอบแนวคิดการตลาดเชิงกลยุทธ์
    • 705413 : (3) - Application of Strategic Marketing : การประยุกต์การตลาดเชิงกลยุทธ์
    • 705431 : (3) - Sales Management and Salesmanship : การจัดการขายและศิลปะการขาย
    • 705499 : (3) - Seminar in Marketing : สัมมนาทางการตลาด
   • 2.2.2. เอกเลือก (Major Electives)
    • 705341 : (3) - Marketing Environment Analysis : การวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมทางการตลาด
    • 705342 : (3) - Marketing Information System : ระบบสารสนเทศการตลาด
    • 705351 : (3) - Principles of Branding : หลักการสร้างตราผลิตภัณฑ์
    • 705371 : (3) - Principles of Marketing Technology : หลักการเทคโนโลยีการตลาด
    • 705430 : (3) - Content Marketing : การตลาดเชิงเนื้อหา
    • 705432 : (3) - Influencer Marketing : การตลาดโดยใช้ผู้ทรงอิทธิพล
    • 705433 : (3) - Advertising Management : การจัดการการโฆษณา
    • 705435 : (3) - Direct Marketing : การตลาดทางตรง
    • 705436 : (3) - Integrated Marketing Communication : การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ
    • 705437 : (3) - Sales Promotion : การส่งเสริมการขาย
    • 705438 : (3) - Marketing Public Relations : การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
    • 705439 : (3) - Business Exhibition and Trade Fair : การจัดการธุรกิจนิทรรศการและงานแสดงสินค้า
    • 705440 : (3) - Social Marketing : การตลาดเพื่อสังคม
    • 705441 : (3) - Global Marketing : การตลาดไร้พรมแดน
    • 705442 : (3) - Services Marketing : การตลาดบริการ
    • 705444 : (3) - Digital Marketing : การตลาดดิจิทัล
    • 705445 : (3) - Industrial Marketing : การตลาดอุตสาหกรรม
    • 705446 : (3) - Tourism Marketing : การตลาดการท่องเที่ยว
    • 705447 : (3) - Hospitality Service Marketing : การตลาดธุรกิจบริการแห่งไมตรีจิต
    • 705448 : (3) - Customer Relationship Management : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
    • 705451 : (3) - Strategic Branding : กลยุทธ์การสร้างตราผลิตภัณฑ์
    • 705452 : (3) - Marketing for New and Creative Product Development : การตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
    • 705453 : (3) - Marketing for Innovation : การตลาดสำหรับนวัตกรรม
    • 705454 : (3) - Sustainability Marketing : การตลาดเพื่อความยั่งยืน
    • 705455 : (3) - Seamless Customer Experience Management : การจัดการประสบการณ์ของลูกค้าแบบไร้รอยต่อ
    • 705456 : (3) - Storytelling Strategy for Marketing : กลยุทธ์การเล่าเรื่องเพื่อการตลาด
    • 705457 : (3) - Consumer Listening : การรับฟังผู้บริโภค
    • 705458 : (3) - Brand Experience Design : การออกแบบประสบการณ์ต่อแบรนด์
    • 705461 : (3) - Retail Management : การจัดการการค้าปลีก
    • 705462 : (3) - Supply Chain Management and Logistics : การจัดการห่วงโซ่อุปทานและลอจิสติกส์
    • 705471 : (3) - Marketing Technology Applications : การนำเทคโนโลยีการตลาดไปใช้
    • 705497 : (3) - Special Problem in Marketing : ปัญหาพิเศษในการตลาด
    • 705498 : (3) - Selected Topics in Marketing : หัวข้อคัดสรรทางการตลาด
  • 2.3. วิชาโท (Minor)
   • (01) คณะมนุษยศาสตร์
    • วิชาโทภาษาอังกฤษ : ENG (001)
     • 001210 : (3) - Oral Expression 1 : การพูด 1
     • 001230 : (3) - Introduction to Language : ภาษาเบื้องต้น
     • 001230 : (3) - Introduction to Language : ภาษาเบื้องต้น
     • 001231 : (3) - English Phonetics : สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษ
     • 001234 : (3) - Introduction to English Phonology and Morphology : ระบบเสียงและระบบคำเบื้องต้นในภาษาอังกฤษ
     • 001235 : (3) - English Semantics and Pragmatics : อรรถศาสตร์และวัจนปฏิบัติศาสตร์ภาษาอังกฤษ
     • 001250 : (3) - Introduction to Literature : วรรณคดีเบื้องต้น
     • 001250 : (3) - Introduction to Literature : วรรณคดีเบื้องต้น
     • 001291 : (3) - English for Hospitality Services : ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ
     • 001292 : (3) - English for Hotel Business : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการโรงแรม
     • 001293 : (3) - English for Tourism Business : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว
     • 001294 : (3) - English for Airline Business : ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการบิน
     • 001310 : (3) - Oral Expression 2 : การพูด 2
     • 001311 : (3) - Reading and Writing 1 : การอ่านและการเขียน 1
     • 001312 : (3) - Reading and Writing 2 : การอ่านและการเขียน 2
     • 001321 : (3) - British and American Cultural Studies : วัฒนธรรมของชาวอังกฤษและอเมริกัน
     • 001323 : (3) - English in Business Communication : ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเชิงธุรกิจ
     • 001327 : (3) - English in Multicultures : ภาษาอังกฤษในวัฒนธรรมที่หลากหลาย
     • 001330 : (3) - English Syntax : วากยสัมพันธ์ภาษาอังกฤษ
     • 001341 : (3) - English Phonetics in Discourse : สัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเชิงวาทกรรม
     • 001342 : (3) - Language and Community : ภาษากับชุมชน
     • 001352 : (3) - Reservoir Literature and Reinterpretation : วรรณกรรมดั้งเดิมกับการตีความใหม่
     • 001353 : (3) - Narratives in Prose : เรื่องเล่าร้อยแก้ว
     • 001354 : (3) - Poetry : วรรณกรรมร้อยกรอง
     • 001355 : (3) - Drama : บทละคร
     • 001361 : (3) - Mythology and Folklore : เทวตำนาน และตำนานพื้นบ้าน
     • 001362 : (3) - English Literature for Young People : วรรณกรรมภาษาอังกฤษสำหรับเยาวชน
     • 001381 : (3) - Reading Media in English : การอ่านสื่อภาษาอังกฤษ
     • 001410 : (3) - Oral Expression 3 : การพูด 3
     • 001422 : (3) - English in Mass Media : ภาษาอังกฤษในสื่อมวลชน
     • 001423 : (3) - English for Professional Communication : ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางอาชีพ
     • 001424 : (3) - English for the Global Citizen : ภาษาอังกฤษสำหรับพลเมืองโลก
     • 001440 : (3) - English and Other World Languages : ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ ในโลก
     • 001441 : (3) - Language Change : การเปลี่ยนแปลงของภาษา
     • 001442 : (3) - Language and Gender : ภาษาและเพศสภาพ
     • 001443 : (3) - Introduction to Sociolinguistics : ภาษาศาสตร์เชิงสังคมเบื้องต้น
     • 001444 : (3) - Introduction to Psycholinguistics : ภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยาเบื้องต้น
     • 001445 : (3) - Discourse in Communication : วาทกรรมในการสื่อสาร
     • 001446 : (3) - Meaning, Concepts, and Contexts : ความหมาย มโนทัศน์ และบริบทของภาษา
     • 001447 : (3) - Selected Topics in Linguistics : หัวข้อเลือกสรรทางภาษาศาสตร์
     • 001461 : (3) - World Literature : วรรณกรรมโลก
     • 001463 : (3) - Major Works in British Literature : วรรณกรรมอังกฤษชิ้นเอก
     • 001464 : (3) - Major Works in American Literature : วรรณกรรมอเมริกันชิ้นเอก
     • 001467 : (3) - Literature and Adaptation : วรรณกรรมกับการดัดแปลง
     • 001471 : (3) - Shakespeare and the Modern World : เชคสเปียร์กับโลกสมัยใหม่
     • 001472 : (3) - Issues in Contemporary Literature : ประเด็นคัดสรรในวรรณกรรมร่วมสมัย
     • 001473 : (3) - Literary Criticism in English : วรรณกรรมวิจารณ์ภาษาอังกฤษ
    • วิชาโทภาษาฝรั่งเศส : FR (002)
     • 002101 : (3) - French 1 : ภาษาฝรั่งเศส 1
     • 002102 : (3) - French 2 : ภาษาฝรั่งเศส 2
     • 002201 : (3) - French 3 : ภาษาฝรั่งเศส 3
     • 002201 : (3) - French 3 : ภาษาฝรั่งเศส 3
     • 002202 : (3) - French 4 : ภาษาฝรั่งเศส 4
     • 002202 : (3) - French 4 : ภาษาฝรั่งเศส 4
     • 002211 : (3) - French Conversation 2 : การสนทนาภาษาฝรั่งเศส 2
     • 002221 : (3) - Reading and Writing in French 1 : การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 1
     • 002230 : (3) - Introduction to French Linguistics : ปริทรรศน์ภาษาศาสตร์ฝรั่งเศส
     • 002250 : (3) - French Life and Civilization : วิถีชีวิตและอารยธรรมฝรั่งเศส
     • 002260 : (3) - Introduction to French Literature : ปริทรรศน์วรรณคดีฝรั่งเศส
     • 002301 : (3) - French 5 : ภาษาฝรั่งเศส 5
     • 002302 : (3) - French 6 : ภาษาฝรั่งเศส 6
     • 002311 : (3) - Listening and Speaking in French 1 : การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 1
     • 002321 : (3) - Reading and Writing in French 2 : การอ่านและการเขียนภาษาฝรั่งเศส 2
     • 002331 : (3) - French Syntax 1 : โครงสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศส 1
     • 002333 : (3) - French Phonetics : สัทศาสตร์ภาษาฝรั่งเศส
     • 002351 : (3) - Culture of French Speaking Countries : วัฒนธรรมของประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส
     • 002361 : (3) - Reading in French Literature of the 17th and 18th Centuries : การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสศตวรรษที่ 17 และ 18
     • 002362 : (3) - Reading in French Literature of the 19th and 20th Centuries : การอ่านวรรณกรรมฝรั่งเศสศตวรรษที่ 19 และ 20
     • 002365 : (3) - French Tales and Short Stories : นิทานและเรื่องสั้นฝรั่งเศส
     • 002371 : (3) - French for Hotel : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการโรงแรม
     • 002372 : (3) - French for Office : ภาษาฝรั่งเศสในสำนักงาน
     • 002401 : (3) - French 7 : ภาษาฝรั่งเศส 7
     • 002402 : (3) - French 8 : ภาษาฝรั่งเศส 8
     • 002411 : (3) - Listening and Speaking in French 2 : การฟังและการพูดภาษาฝรั่งเศส 2
     • 002431 : (3) - French Syntax 2 : โครงสร้างประโยคภาษาฝรั่งเศส 2
     • 002434 : (3) - Linguistic Analysis of French Texts : การวิเคราะห์บทอ่านภาษาฝรั่งเศสตามแนวภาษาศาสตร์
     • 002441 : (3) - Translation 1 : การแปล 1
     • 002442 : (3) - Translation 2 : การแปล 2
     • 002452 : (3) - Evolution of French Ideas : วิวัฒนาการทางความคิดเชิงปรัชญาฝรั่งเศส
     • 002466 : (3) - French Novels : นวนิยายฝรั่งเศส
     • 002468 : (3) - French Drama : บทละครฝรั่งเศส
     • 002471 : (3) - French for Tourism : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยว
     • 002472 : (3) - French for Correspondence and Secretarial Work : การเขียนจดหมายและงานเลขานุการ
     • 002473 : (3) - French for Business : ภาษาฝรั่งเศสเพื่อธุรกิจ
     • 002474 : (3) - French as a Foreign Language : ภาษาฝรั่งเศสในฐานะภาษาต่างประเทศ
     • 002488 : (6) - Cooperative Education : สหกิจศึกษา
     • 002489 : (3) - Independent Study : การศึกษาอิสระ
    • วิชาโทภาษาเยอรมัน : GER (003)
     • 003101 : (3) - Fundamental German 1 : ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 1
     • 003102 : (3) - Fundamental German 2 : ภาษาเยอรมันพื้นฐาน 2
     • 003191 : (3) - German for Beginners 1 : ภาษาเยอรมันสำหรับผู้เริ่มเรียน 1
     • 003192 : (3) - German for Beginners 2 : ภาษาเยอรมันสำหรับผู้เริ่มเรียน 2
     • 003201 : (3) - Intermediate German 1 : ภาษาเยอรมันระดับกลาง 1
     • 003202 : (3) - Intermediate German 2 : ภาษาเยอรมันระดับกลาง 2
     • 003213 : (3) - German Reading 1 : การอ่านภาษาเยอรมัน 1
     • 003216 : (3) - German Conversation : การสนทนาภาษาเยอรมัน
     • 003261 : (3) - Reading German Literature 1 : การอ่านวรรณกรรมเยอรมัน 1
     • 003271 : (3) - German Culture and Society : วัฒนธรรมและสังคมเยอรมัน
     • 003291 : (3) - German for Beginners 3 : ภาษาเยอรมันสำหรับผู้เริ่มเรียน 3
     • 003292 : (3) - German for Beginners 4 : ภาษาเยอรมันสำหรับผู้เริ่มเรียน 4
     • 003313 : (3) - German Reading 2 : การอ่านภาษาเยอรมัน 2
     • 003314 : (3) - German Writing 1 : การเขียนภาษาเยอรมัน 1
     • 003320 : (3) - German Translation 1 : การแปลภาษาเยอรมัน 1
     • 003331 : (3) - German Syntax : วากยสัมพันธ์เยอรมัน
     • 003332 : (3) - German Phonetics, Phonology, Morphology : สัทศาสตร์, สัทวิทยา, ศัพทวิทยาเยอรมัน
     • 003349 : (3) - Academic Report Writing on German Language, Literature and Culture : การเขียนงานวิชาการด้านภาษา วรรณคดี และวัฒนธรรมเยอรมัน
     • 003361 : (3) - Reading German Literature 2 : การอ่านวรรณกรรมเยอรมัน 2
     • 003367 : (3) - Development of German Literature : พัฒนาการของวรรณคดีเยอรมัน
     • 003370 : (3) - Germany: Country and People 2 : เยอรมันนี : ประเทศและประชาชน 2
     • 003414 : (3) - German Writing 2 : การเขียนภาษาเยอรมัน 2
     • 003416 : (3) - Discussion and Public Speaking In German : การอภิปรายและการพูดในที่ชุมชนเป็นภาษาเยอรมัน
     • 003419 : (3) - Comprehension of Advanced Scholarly Literature : ความเข้าใจความรู้ทางด้านวรรณคดีชั้นสูง
     • 003421 : (3) - German Translation 2 : การแปลภาษาเยอรมัน 2
     • 003422 : (3) - German Translation 3 : การแปลภาษาเยอรมัน 3
     • 003423 : (3) - German Translation 4 : การแปลภาษาเยอรมัน 4
     • 003431 : (3) - German Semantics and Pragmatics : อรรถศาสตร์ และวัจนปฏิบัติศาสตร์เยอรมัน
     • 003436 : (3) - Comparative Study of the Thai and German : การศึกษาเปรียบเทียบภาษาไทยและภาษาเยอรมัน
     • 003454 : (3) - German for Tourism 1 : ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว 1
     • 003455 : (3) - German for Business : ภาษาเยอรมันเพื่อธุรกิจ
     • 003456 : (3) - German for Tourism 2 : ภาษาเยอรมันเพื่อการท่องเที่ยว 2
     • 003461 : (3) - German Prose : ร้อยแก้วเยอรมัน
     • 003462 : (3) - German Poetry : กวีนิพนธ์เยอรมัน
     • 003463 : (3) - German Drama : บทละครเยอรมัน
     • 003464 : (3) - German Youth Literature : วรรณกรรมเยาวชนเยอรมัน
     • 003471 : (3) - German Arts and Culture : ศิลปะและวัฒนธรรมเยอรมัน
     • 003472 : (3) - Current Issues in Germany : เหตุการณ์และปัญหาปัจจุบันในเยอรมนี
     • 003473 : (3) - Germany and the Globalization : เยอรมนีกับกระแสโลกาภิวัตน์
     • 003480 : (6) - Cooperative Education : สหกิจศึกษา
     • 003489 : (3) - Independent Study : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
    • วิชาโทประวัติศาสตร์ : HIST (004)
     • 004101 : (3) - Methodologies in Historical Research : วิธีการวิจัยทางประวัติศาสตร์
     • 004171 : (3) - A Survey of Thai History : ประวัติศาสตร์ไทยโดยสังเขป
     • 004202 : (3) - Greek and Roman Civilization : อารยธรรมกรีก และโรมัน
     • 004214 : (3) - History of the Western World : ประวัติศาสตร์โลกตะวันตก
     • 004233 : (3) - Indian Civilization : อารยธรรมอินเดีย
     • 004234 : (3) - :
     • 004235 : (3) - Chinese Civilization : อารยธรรมจีน
     • 004241 : (3) - History of the Eastern World : ประวัติศาสตร์โลกตะวันออก
     • 004282 : (3) - History of Lanna and the Greater Mekong Subregion : ประวัติศาสตร์ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
     • 004301 : (3) - Reading: Historical Sources 1 : อ่านอดีตจากเอกสาร 1
     • 004302 : (3) - Reading: Historical Sources 2 : อ่านอดีตจากเอกสาร 2
     • 004303 : (3) - Philosophy of History and Historiography : ปรัชญาประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์นิพนธ์
     • 004304 : (3) - Academic English for Historical Studies : ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการในการศึกษาประวัติศาสตร์
     • 004309 : (3) - Advanced Methodologies in Historical Research : วิธีวิจัยทางประวัติศาสตร์ขั้นสูง
     • 004323 : (3) - History of Western Ideas 1 : ประวัติศาสตร์ความคิดตะวันตก 1
     • 004351 : (3) - Theoretical Approaches to History : แนวพินิจทางประวัติศาสตร์
     • 004390 : (3) - Specific Topics in History : หัวเรื่องเฉพาะในประวัติศาสตร์
     • 004403 : (3) - Perception of the Past : มโนทัศน์ต่ออดีต
     • 004415 : (3) - History of Russia : ประวัติศาสตร์รัสเซีย
     • 004421 : (3) - Modern History of Latin America : ประวัติศาสตร์ละตินอเมริกาสมัยใหม่
     • 004423 : (3) - History of Western Ideas : ประวัติศาสตร์ความคิดตะวันตก
     • 004427 : (3) - History of the U.S.A. : ประวัติศาสตร์ประเทศสหรัฐอเมริกา
     • 004430 : (3) - Southeast Asia, Past to Present : เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ : อดีตจนถึงปัจจุบัน
     • 004432 : (3) - History of States and Societies in Southeast Asia : ประวัติศาสตร์รัฐและสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     • 004443 : (3) - History of South Asia : ประวัติศาสตร์เอเซียใต้
     • 004451 : (3) - History of Emotion : ประวัติศาสตร์อารมณ์ความรู้สึก
     • 004453 : (3) - Intellectual History in Thai Society : ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาในสังคมไทย
     • 004454 : (3) - New Trends in Historical Analysis : แนวการวิเคราะห์ใหม่ในการศึกษาประวัติศาสตร์
     • 004455 : (3) - History of Psychology and Psychiatry : ประวัติศาสตร์จิตวิทยาและจิตเวชศาสตร์
     • 004456 : (3) - Selected Topics : หัวข้อเลือกสรร
     • 004462 : (3) - A Review of Japan : ญี่ปุ่นปริทรรศน์
     • 004465 : (3) - History of Modern China : ประวัติศาสตร์จีนสมัยใหม่
     • 004466 : (3) - History of Modern Japan : ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นสมัยใหม่
     • 004470 : (3) - Economic History of Thailand : ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทย
     • 004472 : (3) - Problems in Lanna Thai History : ปัญหาในประวัติศาสตร์ล้านนา
     • 004473 : (3) - History of Thai Politics and Administration : ประวัติศาสตร์การเมืองและการปกครองไทยสมัยใหม่
     • 004474 : (3) - History of the Ethnic Groups in Thailand : ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย
     • 004475 : (3) - Buddhism and Thai Society : พุทธศาสนากับสังคมไทย
     • 004476 : (3) - Social History of Thailand : ประวัติศาสตร์สังคมไทย
     • 004481 : (3) - Industrial Revolutions in a Comparative Perspective : การปฏิวัติอุตสาหกรรมเปรียบเทียบ
     • 004483 : (3) - World History : ประวัติศาสตร์โลก
     • 004499 : (3) - Sessional Paper : ภาคนิพนธ์
    • วิชาโทสารสนเทศศึกษา : LS (009)
     • 009103 : (3) - Information Literacy and Information Presentation : การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ
     • 009105 : (3) - Information and Society : สารสนเทศกับสังคม
     • 009107 : (3) - Introduction to Information Management : การจัดการสารสนเทศเบื้องต้น
     • 009212 : (3) - Information and Communication Technology : เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
     • 009213 : (3) - Information Technology for Information Works : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานสารสนเทศ
     • 009230 : (3) - Information Resources Development and Management : การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศและการจัดการ
     • 009231 : (3) - Knowledge Organization : การจัดระบบความรู้
     • 009232 : (3) - Cataloging Printed Materials : การทำรายการสิ่งพิมพ์
     • 009234 : (3) - Information Content Analysis : การวิเคราะห์เนื้อหาสารสนเทศ
     • 009236 : (3) - Web Technology for Information Work : เทคโนโลยีเว็บสำหรับงานสารสนเทศ
     • 009254 : (3) - Reference Services : บริการสารสนเทศอ้างอิง
     • 009301 : (3) - English for Information Professionals : ภาษาอังกฤษสำหรับนักสารสนเทศ
     • 009304 : (3) - Electronic Publishing : การพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์
     • 009321 : (3) - Knowledge Management in Information Works : การจัดการความรู้ในงานสารสนเทศ
     • 009323 : (3) - Web Master : เว็บมาสเตอร์
     • 009325 : (3) - Records Management : การจัดการเอกสาร
     • 009326 : (3) - Electronic and Digital Information Resources Management : การจัดการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล
     • 009327 : (3) - Information System Management in Information Organization : การจัดการระบบสารสนเทศในสถาบันสารสนเทศ
     • 009328 : (3) - Library Automation and Digital Library : ห้องสมุดอัตโนมัติและห้องสมุดดิจิทัล
     • 009331 : (3) - Game and Gamification for Information : เกมและเกมมิฟิเคชันสำหรับสารสนเทศ
     • 009333 : (3) - Cataloging Information Resources : การทำรายการทรัพยากรสารสนเทศ
     • 009334 : (3) - Data Analytics in Digital Humanities : การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงมนุษยศาสตร์ดิจิทัล
     • 009336 : (3) - Database System Development for Information Works : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลงานสารสนเทศ
     • 009339 : (3) - Software Development for Information Work 1 : การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานสารสนเทศ 1
     • 009341 : (3) - Development of Multimedia in Information Works : การพัฒนาสื่อประสมในงานสารสนเทศ
     • 009343 : (3) - Literature for Children and Young Adults : วรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
     • 009344 : (3) - Journals and Continuing Resources Management : การจัดการวารสารและทรัพยากรสารสนเทศต่อเนื่อง
     • 009345 : (3) - Information Repackaging : การปรับแต่งสารสนเทศ
     • 009355 : (3) - Information Service Management : การจัดการบริการสารสนเทศ
     • 009356 : (3) - User Studies : การศึกษาผู้ใช้
     • 009357 : (3) - Online Search Services : บริการสืบค้นออนไลน์
     • 009358 : (3) - Website Design : การออกแบบเว็บไซต์
     • 009359 : (3) - Information Services for Special Groups : บริการสารสนเทศเฉพาะกลุ่ม
     • 009363 : (3) - Research Methods in Information Studies : ระเบียบวิธีวิจัยทางสารสนเทศศึกษา
     • 009412 : (3) - Intellectual Property Management : การจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
     • 009420 : (3) - Cultural Heritage Information : สารสนเทศมรดกทางวัฒนธรรม
     • 009423 : (3) - Libraries and Information Centers : ห้องสมุดและศูนย์สารสนเทศ
     • 009424 : (3) - Information Business : ธุรกิจสารสนเทศ
     • 009425 : (3) - Marketing for Information Services : การตลาดบริการสารสนเทศ
     • 009426 : (3) - Principles of Administration for Information Organization : หลักการบริหารองค์กรสารสนเทศ
     • 009427 : (3) - Digital Library and Archives : ห้องสมุดดิจิทัลและจดหมายเหตุ
     • 009428 : (3) - Development of Information Systems : การพัฒนาระบบงานสารสนเทศ
     • 009429 : (3) - Project Management for Information System : การบริหารโครงการระบบสารสนเทศ
     • 009431 : (3) - Information Retrieval : การค้นคืนสารสนเทศ
     • 009432 : (3) - Ontology and Semantic Web for Information Work : ออนโทโลยีและเว็บเชิงความหมายสำหรับงานสารสนเทศ
     • 009433 : (3) - Big Data Management for Information Work : การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับงานสารสนเทศ
     • 009434 : (3) - Analysis and Design for Information System : การวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
     • 009435 : (3) - Index and Abstract : ดรรชนีและสาระสังเขป
     • 009436 : (3) - Source Software for Information Management : โปรแกรมโอเพนซอร์สสำหรับการจัดการสารสนเทศ
     • 009437 : (3) - Digital Library and Software for Building Digital Library : ห้องสมุดดิจิทัลและโปรแกรมสร้างห้องสมุดดิจิทัล
     • 009439 : (3) - Software Development for Information Work 2 : การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับงานสารสนเทศ 2
     • 009440 : (3) - Information in Science and Technology : สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
     • 009441 : (3) - Information in Humanities and Social Science : สารสนเทศมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     • 009442 : (3) - Information in Science and Technology, Humanities and Social Science : สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     • 009445 : (3) - Archives and Records Management : การจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร
     • 009446 : (3) - Lanna Information Management : การจัดการสารสนเทศล้านนา
     • 009462 : (3) - Selected Topics in Information Study : หัวข้อคัดสรรทางสารสนเทศศึกษา
     • 009464 : (3) - Research in Information Study : การวิจัยทางสารสนเทศศึกษา
     • 009469 : (3) - Seminar in Information Studies : สัมมนาทางสารสนเทศศึกษา
     • 009478 : (3) - Information Professional Internship : การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสารสนเทศ
     • 009489 : (3) - Independent Study in Information Studies : การศึกษาอิสระทางสารสนเทศศึกษา
     • 009499 : (6) - Cooperative Education : สหกิจศึกษา
    • วิชาโทจิตวิทยา : PSY (013)
     • 013103 : (3) - General Psychology : จิตวิทยาทั่วไป
     • 013104 : (3) - Descriptive Statistics in Psychology : สถิติพรรณนาทางจิตวิทยา
     • 013110 : (3) - Psychology and Daily Life : จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
     • 013201 : (4) - Quantitative Analysis in Psychological Research : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการวิจัยทางจิตวิทยา
     • 013203 : (3) - Social Psychology : จิตวิทยาสังคม
     • 013204 : (3) - Developmental Psychology : จิตวิทยาพัฒนาการ
     • 013206 : (3) - Physiological Psychology : สรีรจิตวิทยา
     • 013207 : (3) - Psychology of Personality : จิตวิทยาบุคลิกภาพ
     • 013208 : (3) - Principles of Psychological Measurement : หลักการวัดผลทางจิตวิทยา
     • 013209 : (3) - Psychology of Learning : จิตวิทยาการเรียนรู้
     • 013215 : (3) - Mental Health : สุขภาพจิต
     • 013216 : (3) - Service Psychology and Cross-Cultural Communication : จิตวิทยาการบริการและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม
     • 013217 : (3) - Psychology of Love : จิตวิทยาความรัก
     • 013301 : (3) - Developing Psychosocial Skills : การพัฒนาทักษะทางจิตสังคม
     • 013302 : (3) - Psychological Counseling : การปรึกษาทางจิตวิทยา
     • 013303 : (3) - Positive Psychology and Human Behavior in Movie : จิตวิทยาเชิงบวกและพฤติกรรมมนุษย์ในภาพยนตร์
     • 013304 : (3) - Inferential Statistics in Psychology : สถิติอนุมานทางจิตวิทยา
     • 013305 : (3) - Behavior Disorders : พฤติกรรมผิดปกติ
     • 013306 : (3) - Self-Awareness Development : การพัฒนาการตระหนักรู้ในตน
     • 013307 : (3) - Experimental Psychology : จิตวิทยาการทดลอง
     • 013309 : (3) - English for Psychological Studies : ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาทางจิตวิทยา
     • 013310 : (3) - General Applied Psychology : จิตวิทยาประยุกต์ทั่วไป
     • 013311 : (3) - Child Psychology : จิตวิทยาเด็ก
     • 013312 : (3) - Motivation : การจูงใจ
     • 013313 : (3) - Psychology of Adolescence : จิตวิทยาวัยรุ่น
     • 013314 : (3) - Criminal Psychology : จิตวิทยาอาชญากรรม
     • 013316 : (3) - Cognitive Psychology : จิตวิทยาการรู้การคิด
     • 013317 : (3) - Psychology for Human Potential Development : จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาศักยภาพมนุษย์
     • 013318 : (3) - Psychological Intervention for Children : การช่วยเหลือทางจิตวิทยาสำหรับเด็ก
     • 013319 : (3) - Psychological of Parenting : จิตวิทยาการเป็นพ่อแม่
     • 013321 : (3) - Introduction to Clinical Psychology : จิตวิทยาคลินิกเบื้องต้น
     • 013322 : (3) - Addictive Psychology : จิตวิทยาการเสพติด
     • 013325 : (3) - Sensation and Perception : ประสาทสัมผัสการรับรู้
     • 013326 : (3) - Psychology of Exceptional Children : จิตวิทยาเด็กพิเศษ
     • 013329 : (3) - Forensic Psychology : นิติจิตวิทยา
     • 013330 : (3) - Industrial and Organizational Psychology : จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
     • 013335 : (3) - Psychology of Health and Well-Being in Life and Work : จิตวิทยาสุขภาพและความผาสุกในชีวิตและการทำงาน
     • 013337 : (3) - Human Factors Psychology : จิตวิทยามนุษยปัจจัย
     • 013338 : (3) - Psychological Assessment in Organizations : การประเมินทางจิตวิทยาในองค์การ
     • 013404 : (3) - Research Methodology in Psychology : ระเบียบวิธีวิจัยทางจิตวิทยา
     • 013410 : (3) - Psychotherapy : จิตบำบัด
     • 013413 : (3) - Work Motivation : แรงจูงใจในการทำงาน
     • 013416 : (3) - Psychological Analysis of Literature : การวิเคราะห์วรรณคดีในเชิงจิตวิทยา
     • 013420 : (3) - Group Counseling and Psychotherapy : การให้คำปรึกษาและจิตบำบัดแบบกลุ่ม
     • 013421 : (3) - Skills Practicing in Individual Psychotherapy : ทักษะการทำจิตบำบัดรายบุคคล
     • 013422 : (3) - Personality and Behavior Assessment in Clinical Psychology : การตรวจบุคลิกภาพและพฤติกรรมในจิตวิทยาคลินิก
     • 013423 : (3) - Neuropsychological Assessment : การตรวจวินิจฉัยทางประสาทจิตวิทยา
     • 013425 : (3) - Community Psychology : จิตวิทยาชุมชน
     • 013426 : (3) - Law, Ethics and Code of Conduct for Psychologists : กฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับนักจิตวิทยา
     • 013427 : (3) - Intelligent and Specific Ability Assessment : การตรวจเชาวน์ปัญญาและความสามารถเฉพาะทาง
     • 013428 : (3) - Projective Techniques in Clinical Assessment : เทคนิคการฉายภาพจิตในการตรวจประเมินทางคลินิก
     • 013429 : (3) - Advanced Abnormal Psychology : จิตวิทยาอปกติขั้นสูง
     • 013431 : (3) - Psychology of Training and Development in Organizations : จิตวิทยาการฝึกอบรมและการพัฒนาในองค์การ
     • 013432 : (3) - Personnel Psychology : จิตวิทยาบุคลากร
     • 013433 : (3) - Consumer Pychology : จิตวิทยาผู้บริโภค
     • 013434 : (3) - Psychology of Organizational Diagnosis : จิตวิทยาการตรวจวินิจฉัยองค์การ
     • 013435 : (3) - Psychology of Organizational Change and Development : จิตวิทยาการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์การ
     • 013436 : (3) - Mindfulness for Life and Work : สติเพื่อชีวิตและการทำงาน
     • 013443 : (6) - Clinical Psychology Practicum : การฝึกงานด้านจิตวิทยาคลีนิก
     • 013445 : (6) - Industrial and Organizational Psychology Practicum : การฝึกปฏิบัติงานด้านจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
     • 013453 : (3) - Clinical Psychology Seminar : การสัมมนาทางจิตวิทยาคลินิก
     • 013455 : (3) - Industrial and Organization Psychology Seminar : การสัมมนาทางจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
    • วิชาโทภาษาไทย : THAI (014)
     • 014210 : (3) - Aspects of Thai Language : ลักษณะภาษาไทย
     • 014211 : (3) - Pali-Sanskrit in Thai : ภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
     • 014270 : (3) - Literary Studies : วรรณกรรมศึกษา
     • 014301 : (3) - Academic Presentation : การนำเสนอผลงานทางวิชาการ
     • 014302 : (3) - Reading : การอ่าน
     • 014304 : (3) - Speaking : การพูด
     • 014306 : (3) - Prose Writing : การเขียนร้อยแก้ว
     • 014307 : (3) - Art of Creative non-Fiction Writing : ศิลปะการเขียนสารคดีเชิงสร้างสรรค์
     • 014308 : (3) - Art of Prose Writing : ศิลปะการเขียนร้อยแก้ว
     • 014310 : (3) - Thai Linguistics : ภาษาศาสตร์ภาษาไทย
     • 014311 : (3) - Language and Society : ภาษากับสังคม
     • 014321 : (3) - Thai Dialectology : ภาษาถิ่นของไทย
     • 014322 : (3) - Thai Morphology : ระบบคำภาษาไทย
     • 014323 : (3) - Language and Communication : ภาษากับการสื่อสาร
     • 014324 : (3) - Thai Sounds : เสียงภาษาไทย
     • 014325 : (3) - Analysis of Word Meanings in Thai : การวิเคราะห์ความหมายของคำในภาษาไทย
     • 014326 : (3) - Stylistics in Thai Literature : ลีลาภาษาในวรรณกรรมไทย
     • 014370 : (3) - Development of Thai Literature : พัฒนาการวรรณกรรมไทย
     • 014371 : (3) - Literary Criticism : วรรณกรรมวิจารณ์
     • 014372 : (3) - Literature and Society : วรรณกรรมกับสังคม
     • 014380 : (3) - Contemporary Thai Literature : วรรณกรรมไทยร่วมสมัย
     • 014381 : (3) - Regional Literature : วรรณกรรมท้องถิ่น
     • 014382 : (3) - Lanna Literature : วรรณกรรมล้านนา
     • 014383 : (3) - Southeast Asian Literature : วรรณกรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     • 014390 : (3) - Folklore : คติชนวิทยา
     • 014399 : (3) - Thai Language and Literature Research Methodology : ระเบียบวิธีวิจัยทางภาษาและวรรณกรรมไทย
     • 014401 : (3) - Formal Writing : การเขียนเพื่อการสื่อสารกิจธุระ
     • 014402 : (3) - Art of Poetry Writing : ศิลปะการเขียนกวีนิพนธ์
     • 014403 : (3) - Art of Fiction Writing : ศิลปะการเขียนบันเทิงคดี
     • 014404 : (3) - Art of Speaking : ศิลปะการพูด
     • 014405 : (3) - Art of Reading : ศิลปะการอ่าน
     • 014406 : (3) - Art of Script Writing : ศิลปะการเขียนบท
     • 014409 : (3) - Special Topic in Language Skills : หัวข้อพิเศษทักษะทางภาษา
     • 014410 : (3) - Development of Thai Language : พัฒนาการภาษาไทย
     • 014420 : (3) - Tai Alphabet and Orthography : อักษรและอักขรวิธีไท
     • 014421 : (3) - Lanna Language : ภาษาล้านนา
     • 014422 : (3) - Study of Thai as a Foreign Language : การศึกษาภาษาไทยในฐานะภาษาต่างประเทศ
     • 014423 : (3) - Thai Sentences and Discourse : ประโยคและข้อความภาษาไทย
     • 014424 : (3) - Language and Technology : ภาษากับเทคโนโลยี
     • 014429 : (3) - Special Topics in Language : หัวข้อพิเศษทางภาษา
     • 014471 : (3) - Masterpieces of Thai Literature : วรรณกรรมเอกของไทย
     • 014481 : (3) - Masterpieces of World Literature : วรรณกรรมเอกของโลก
     • 014482 : (3) - Literary Works of Major Thai Writers : วรรณกรรมของนักเขียนเอกของไทย
     • 014483 : (3) - Thai Versions of Pali-Sanskrit Literature : วรรณกรรมบาลี-สันสกฤตฉบับพากย์ไทย
     • 014484 : (3) - Literature and Cultural Studies : วรรณกรรมกับวัฒนธรรมศึกษา
     • 014485 : (3) - Comparative Literature : วรรณกรรมเปรียบเทียบ
     • 014489 : (3) - Special Topics in Literature : หัวข้อพิเศษทางวรรณกรรม
     • 014491 : (3) - Independent Study : การค้นคว้าอิสระ
     • 014492 : (6) - Cooperative Education : สหกิจศึกษา
     • 014499 : (3) - Seminar in Thai Language and Literature : สัมมนาภาษาและวรรณกรรมไทย
    • วิชาโทภาษาญี่ปุ่น : JA (018)
     • 018131 : (3) - Japanese Language and Culture 1 : ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 1
     • 018132 : (3) - Japanese Language and Culture 2 : ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 2
     • 018133 : (3) - Japanese Language and Culture 3 : ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 3
     • 018134 : (3) - Japanese Language and Culture 4 : ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 4
     • 018135 : (3) - Japanese Language and Culture 5 : ภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 5
     • 018203 : (3) - Intermediate Japanese 1 : ภาษาญี่ปุ่นขั้นกลาง 1
     • 018211 : (3) - Japanese Writing 1 : การเขียนภาษาญี่ปุ่น 1
     • 018213 : (3) - Japanese Reading 1 : การอ่านภาษาญี่ปุ่น 1
     • 018231 : (3) - Japanese Listening 1 : การฟังภาษาญี่ปุ่น 1
     • 018235 : (3) - Japanese Speaking 1 : การพูดภาษาญี่ปุ่น 1
     • 018271 : (3) - Japanese Local Studies : ท้องถิ่นญี่ปุ่นศึกษา
    • วิชาโทภาษาจีน : CN (019)
     • 019105 : (3) - Chinese in Daily Life 1 : ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 1
     • 019106 : (3) - Chinese in Daily Life 2 : ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 2
     • 019205 : (3) - Chinese in Daily Life 3 : ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 3
     • 019206 : (3) - Chinese in Daily Life 4 : ภาษาจีนในชีวิตประจำวัน 4
     • 019221 : (3) - Chinese Reading 1 : การอ่านภาษาจีน 1
     • 019371 : (3) - Chinese for Hotels 1 : ภาษาจีนสำหรับการโรงแรม 1
     • 019372 : (3) - Basic Chinese for Office : ภาษาจีนพื้นฐานในสำนักงาน
     • 019373 : (3) - Chinese for Tour Guide : ภาษาจีนเพื่อมัคคุเทศก์
     • 019392 : (3) - Study Chinese in a Chinese-Speaking Country : การศึกษาภาษาจีนในประเทศเจ้าของภาษา
    • วิชาโทปรัชญา : PHIL (011)
     • 011103 : (3) - Introduction to Philosophy : ปรัชญาเบื้องต้น
     • 011153 : (3) - Introduction to Philosophy : ปรัชญาเบื้องต้น
     • 011154 : (3) - Greek Philosophy : ปรัชญากรีก
     • 011156 : (3) - Eastern Philosophy : ปรัชญาตะวันออก
     • 011251 : (3) - Logic : ตรรกศาสตร์
     • 011256 : (3) - Thai Ways : วิถีไทย
     • 011257 : (3) - Ethics : จริยศาสตร์
     • 011258 : (3) - Epistemology : ญาณวิทยา
     • 011259 : (3) - Political Philosophy : ปรัชญาการเมือง
     • 011264 : (3) - Philosophy of the Middle Ages : ปรัชญาสมัยกลาง
     • 011268 : (3) - Lanna Thought : ความคิดล้านนา
     • 011269 : (3) - Philosophy of Sufficiency Economy : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
     • 011276 : (3) - Philosophy of Food : ปรัชญาอาหาร
     • 011277 : (3) - Bioethics : ชีวจริยศาสตร์
     • 011278 : (3) - Philosophy in Film : ปรัชญาในภาพยนตร์
     • 011353 : (3) - Metaphysics : อภิปรัชญา
     • 011355 : (3) - Philosophy of Wealth : ปรัชญาความมั่งคั่ง
     • 011356 : (3) - Philosophy of Culture and Thai Culture : ปรัชญาวัฒนธรรมและวัฒนธรรมไทย
     • 011357 : (3) - Indian Ethical Systems : ระบบจริยธรรมอินเดีย
     • 011358 : (3) - Epistemology : ญาณวิทยา
     • 011359 : (3) - Humanism : มนุษยนิยม
     • 011360 : (3) - Indian Philosophy : ปรัชญาอินเดีย
     • 011362 : (3) - Chinese Philosophy : ปรัชญาจีน
     • 011363 : (3) - Japanese Philosophy : ปรัชญาญี่ปุ่น
     • 011364 : (3) - Philosophy of the Modern Times : ปรัชญาสมัยใหม่
     • 011366 : (3) - Hindu Philosophy : ปรัชญาฮินดู
     • 011367 : (3) - Buddhist Philosophy : พุทธปรัชญา
     • 011367 : (3) - Buddhist Philosophy : พุทธปรัชญา
     • 011369 : (3) - Zen Philosophy : ปรัชญาเซน
     • 011369 : (3) - Zen Philosophy : ปรัชญาเซน
     • 011374 : (3) - Philosophy of Technology : ปรัชญาเทคโนโลยี
     • 011375 : (3) - Philosophy of Terrorism : ปรัชญาการก่อการร้าย
     • 011377 : (3) - Critical Pedagogy Theory : ทฤษฎีปรัชญาการศึกษาเชิงวิพากษ์
     • 011378 : (3) - Political Philosophy : ปรัชญาการเมือง
     • 011379 : (3) - Peace Study and Terrorism : สันติศึกษากับลิทธิก่อการร้าย
     • 011419 : (3) - Feminist Philosophy : ปรัชญาสตรีนิยม
     • 011457 : (3) - Moral Problems in Contemporary Society : ปัญหาศีลธรรมในสังคมร่วมสมัย
     • 011459 : (3) - Existentialism : ปรัชญาอัตถิภาวนิยม
     • 011460 : (3) - Indian Ethics : จริยศาสตร์อินเดีย
     • 011461 : (3) - Philosophy of Religion : ปรัชญาศาสนา
     • 011464 : (3) - Contemporary Philosophy : ปรัชญาร่วมสมัย
     • 011465 : (3) - Analytic Philosophy : ปรัชญาวิเคราะห์
     • 011466 : (3) - Contemporary Indian Philosophy : ปรัชญาอินเดียร่วมสมัย
     • 011474 : (3) - New Trends in Western Philosophy : ความคิดใหม่ในปรัชญาตะวันตก
     • 011475 : (3) - Philosophy of Mind : ปรัชญาจิต
     • 011478 : (3) - Holism : องค์รวมนิยม
     • 011479 : (3) - Aesthetics : สุนทรียศาสตร์
     • 011480 : (3) - Selected Topics in Philosophy : หัวข้อเลือกสรรทางปรัชญา
     • 011486 : (3) - Independent Study : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
     • 011487 : (3) - Research Methods in Philosophy : วิธีวิจัยทางปรัชญา
     • 011488 : (3) - Internship for Philosophy Students : การฝึกประสบการณ์ภาคสนามทางปรัชญา
     • 011490 : (3) - Seminar in Philosophical Problems : สัมมนาปัญหาปรัชญา
     • 011491 : (3) - Seminar on Applying Philosophy to Works : สัมมนาการประยุกต์ปรัชญากับการทำงาน
     • 011498 : (6) - Cooperative Education : สหกิจศึกษา
     • 011499 : (3) - Independent Study : การศึกษาค้นคว้าอิสระ
    • วิชาโทศาสนา : RE (012)
     • 012100 : (3) - Mind Development for High Quality of Life : การพัฒนาจิตเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
     • 012173 : (3) - Descriptive Study of Religion : ศาสนาเบื้องต้น
     • 012174 : (3) - Psychology of Religion : จิตวิทยาศาสนา
     • 012200 : (3) - Mind Volunteer : จิตอาสา
     • 012201 : (3) - Man and Beliefs : มนุษย์กับความเชื่อ
     • 012210 : (3) - Yoga in the Modern World : โยคะในโลกสมัยใหม่
     • 012271 : (3) - Fundamentals of Buddhism : หลักพุทธศาสนา
     • 012272 : (3) - Mahayana Buddhism : พุทธศาสนามหายาน
     • 012273 : (3) - Hinduism : ศาสนาฮินดู
     • 012276 : (3) - Religious Ecology : นิเวศวิทยาศาสนา
     • 012310 : (3) - Religion and Gender : ศาสนากับเพศภาวะ
     • 012371 : (3) - Buddhism and Daily Life : พุทธศาสนากับชีวิตประจำวัน
     • 012373 : (3) - Judaism : ศาสนายูดาย
     • 012374 : (3) - Christianity : ศาสนาคริสเตียน
     • 012375 : (3) - Islam : ศาสนาอิสลาม
     • 012471 : (3) - History of Buddhism in Thailand : ประวัติพุทธศาสนาในประเทศไทย
     • 012475 : (3) - Comparative Study of Religions : ศาสนาเปรียบเทียบ
     • 012477 : (3) - Religious Movements in Contemporary Society : ขบวนการทางศาสนาในสังคมร่วมสมัย
    • วิชาโทบ้านและชุมชน : HC (006)
     • 006103 : (3) - Home and Community : บ้านและชุมชน
     • 006115 : (3) - Clothing Construction 1 : การตัดเย็บเสื้อผ้า 1
     • 006123 : (3) - Chemistry in Home Economics : เคมีในคหกรรมศาสตร์
     • 006126 : (3) - Introduction to Food : อาหารเบื้องต้น
     • 006133 : (3) - Basic Design : การออกแบบเบื้องต้น
     • 006143 : (3) - Community Organization of Thai Society : การจัดระเบียบชุมชนของสังคมไทย
     • 006203 : (3) - Marriage and Family Relations : การสมรสและความสัมพันธ์ในครอบครัว
     • 006206 : (3) - Home Management : การจัดการบ้านเรือน
     • 006212 : (3) - Clothing and Fabric Products : เครื่องแต่งกายและผลิตภัณฑ์จากผ้า
     • 006213 : (3) - Clothing Designs and Selection : การออกแบบและการเลือกเสื้อผ้า
     • 006214 : (3) - Banana Leaf Ornamentation : งานใบตอง
     • 006215 : (3) - Clothing Construction 2 : การตัดเย็บเสื้อผ้า 2
     • 006216 : (3) - History of Costume : ประวัติเครื่องแต่งกาย
     • 006217 : (3) - Contemporary Thai Fresh Flower Arrangement : การประดิษฐ์เครื่องสดไทยร่วมสมัย
     • 006219 : (3) - International Flower Arrangement : การจัดดอกไม้แบบสากล
     • 006226 : (3) - Food Preparation : หลักการประกอบอาหาร
     • 006228 : (3) - Food Creativity : การสร้างสรรค์อาหาร
     • 006230 : (3) - Flower Arrangement : การจัดดอกไม้
     • 006241 : (3) - Community Welfare : สวัสดิการชุมชน
     • 006242 : (3) - Community Resources Management : การจัดการทรัพยากรชุมชน
     • 006253 : (3) - Foundation of Nutrition : โภชนศาสตร์เบื้องต้น
     • 006301 : (3) - Quality of Elderly Life in Family and Community : คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในครอบครัวและชุมชน
     • 006303 : (3) - Child Care and Guidance : การเลี้ยงและการอบรมเด็ก
     • 006307 : (3) - Personal and Community Hygiene : สุขวิทยาส่วนบุคคลและชุมชน
     • 006313 : (3) - Textile Fabrics : เส้นใยและสิ่งทอ
     • 006315 : (3) - Clothing Today's Family : เสื้อผ้าสำหรับครอบครัวในสมัยปัจจุบัน
     • 006316 : (3) - Clothing for Children : เสื้อผ้าสำหรับเด็ก
     • 006321 : (3) - Modern Food and Nutrition : อาหารและโภชนาการสมัยใหม่
     • 006324 : (3) - Snack : อาหารว่าง
     • 006325 : (3) - Food and Beverage Purchasing and Controlling : การควบคุมการจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม
     • 006326 : (3) - Food Hygiene : สุขวิทยาอาหาร
     • 006329 : (3) - Catering Design : การออกแบบอาหารงานเลี้ยง
     • 006330 : (3) - Design for Home Economics : การออกแบบในงานคหกรรมศาสตร์
     • 006331 : (3) - Styles in Designing : รูปแบบในการออกแบบ
     • 006332 : (3) - Design Presentation : การนำเสนองานออกแบบ
     • 006338 : (3) - Food Design and Decoration : การออกแบบและตกแต่งอาหาร
     • 006341 : (3) - Principles of Human Relations : หลักมนุษยสัมพันธ์
     • 006342 : (1) - Community Studies : ชุมชนศึกษา
     • 006344 : (3) - Group for Community Development : กลุ่มเพื่อการพัฒนาชุมชน
     • 006346 : (3) - Population Studies and Quality of Life : ประชากรศึกษาและคุณภาพชีวิต
     • 006347 : (3) - Innovative Thinking Process of Home and Community : กระบวนการคิดเชิงนวัตกรรมบ้านและชุมชน
     • 006349 : (3) - Community Participation Process in Development Projects : กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในโครงการพัฒนา
     • 006353 : (3) - Applied Nutrition : โภชนศาสตร์ประยุกต์
     • 006354 : (3) - Thai Recipes and Evaluation : ตำรับอาหารไทยและการประเมินคุณค่าทางอาหาร
     • 006355 : (3) - Community Nutrition and Health Services : โภชนศาสตร์ชุมชนและการบริการด้านสุขภาพ
     • 006403 : (3) - Problems in Home Management and Family Resources : ปัญหาการจัดบ้านเรือนและทรัพยากรครอบครัว
     • 006404 : (3) - Children and Family Crises : เด็กและวิกฤตการณ์ในครอบครัว
     • 006413 : (3) - Decorative Fabrics and Advanced Textile Design : เส้นใยสำหรับประดับตกแต่งและการออกแบบสิ่งทอชั้นสูง
     • 006423 : (3) - Meal Management : การจัดการอาหาร
     • 006425 : (3) - Experimental Cookery : การประกอบอาหารโดยวิธีทดลอง
     • 006426 : (3) - Food Conservation and Preservation : การเก็บรักษาและการถนอมอาหาร
     • 006427 : (3) - Institutional Food Management : หลักการจัดอาหารในสถาบัน
     • 006428 : (3) - Food Stylist : นักจัดตกแต่งอาหาร
     • 006429 : (3) - Innovation of Culinary Arts : นวัตกรรมการปรุงประกอบอาหาร
     • 006432 : (3) - Place Decoration for Special Occasions : การจัดตกแต่งสถานที่ในโอกาสพิเศษ
     • 006433 : (3) - Event Organization for Special Occasions : การจัดงานในโอกาสพิเศษ
     • 006443 : (3) - Leadership Development and Community Services : การพัฒนาผู้นำและการบริการชุมชน
     • 006447 : (3) - Community Management Innovation : นวัตกรรมการจัดการชุมชน
     • 006448 : (3) - Current Issues in Environmental Studies : การศึกษาปัญหาปัจจุบันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
     • 006455 : (3) - Diet Therapy and Dietetics : อาหารบำบัดโรคและการกำหนดอาหาร
     • 006460 : (6) - Cooperative Education : สหกิจศึกษา
     • 006470 : (3) - Seminar in Home and Community : สัมมนาเกี่ยวกับบ้านและชุมชน
     • 006475 : (3) - Research Methods in Home and Community : ระเบียบวิธีวิจัยบ้านและชุมชน
     • 006476 : (3) - Independent Study : การค้นคว้าอิสระ
     • 006479 : (3) - Home and Community Internship : การฝึกงานบ้านและชุมชน
    • วิชาโทการท่องเที่ยว : THL (008)
     • 008100 : (3) - Introduction to Tourism : การท่องเที่ยวเบื้องต้น
     • 008202 : (3) - Service Quality : คุณภาพการบริการ
     • 008210 : (3) - Thai Society and Culture for Guides : สังคมและวัฒนธรรมไทยสำหรับมัคคุเทศก์
     • 008213 : (3) - Introduction to Tourism Industry : อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเบื้องต้น
     • 008214 : (3) - Ecotourism : การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
     • 008215 : (3) - Pop-Culture Tourism : การท่องเที่ยววัฒนธรรมกระแสนิยม
     • 008216 : (3) - Creative Tourism : การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
     • 008217 : (3) - Interpretation of Tourist Attraction : การสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยว
     • 008218 : (3) - Community-Based Tourism Management : การจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
     • 008219 : (3) - Airline Cabin Crew : พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
     • 008220 : (3) - Introduction to Hotel Industry : อุตสาหกรรมโรงแรมเบื้องต้น
     • 008223 : (3) - Hotel Environment and Facility Planning : การวางแผนด้านสิ่งแวดล้อมและ สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม
     • 008224 : (3) - Hotel Club and Fitness Management : การจัดการสโมสรและสถานที่ออกกำลังกายในโรงแรม
     • 008230 : (3) - Religions and Thai Local Wisdoms for Tourism : ศาสนาและภูมิปัญญาไทยเพื่อการท่องเที่ยว
     • 008231 : (3) - Tourist Area Development : การพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยว
     • 008232 : (3) - Tourism Resources and Thai Heritage : ทรัพยากรท่องเที่ยวและมรดกไทย
     • 008233 : (3) - Historical Cultural and Natural Tourist Attractions : แหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและธรรมชาติ
     • 008234 : (3) - Tourism in ASEAN Community : การท่องเที่ยวในประชาคมอาเซียน
     • 008235 : (3) - World Civilization for Tourism : อารยธรรมโลกเพื่อการท่องเที่ยว
     • 008260 : (3) - Introduction to Aviation Industry : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบิน
     • 008303 : (3) - Logistics for Tourism : โลจิสติกส์สำหรับการท่องเที่ยว
     • 008304 : (3) - Tourist Behavior : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
     • 008310 : (3) - Tour Management and Tour Guide : การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
     • 008311 : (3) - Principles of Tour Guide : หลักการของมัคคุเทศก์
     • 008312 : (3) - Tourism and Hotel Marketing : การตลาดด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     • 008313 : (3) - Special Interest Tourism : การท่องเที่ยวเพื่อความสนใจพิเศษ
     • 008314 : (3) - Personnel Management in Tourism and Hotel Industry : การจัดการทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     • 008315 : (3) - Cultural Tourism : การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
     • 008316 : (3) - Tourism Development Planning : การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยว
     • 008317 : (3) - Tour Management : การจัดการธุรกิจนำเที่ยว
     • 008318 : (3) - Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Business : ธุรกิจการจัดการประชุม การจัดนำเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลและการจัดแสดงสินค้า
     • 008320 : (3) - Accommodation Management : การจัดการที่พักแรม
     • 008321 : (3) - Restaurant Management : การจัดการภัตตาคาร
     • 008322 : (3) - International Hotel Chain Management : การจัดการโรงแรมเครือข่ายระหว่างประเทศ
     • 008323 : (3) - Front Office Management : การจัดการงานบริการส่วนหน้า
     • 008324 : (3) - Housekeeping Management : การจัดการงานส่วนแม่บ้าน
     • 008325 : (3) - Food and Beverage Service : การบริการอาหารและเครื่องดื่ม
     • 008326 : (3) - Beverage and Bar Management : การจัดการเครื่องดื่มและบาร์
     • 008327 : (3) - Event Planning and Catering Services in Hotel Industry : การวางแผนการจัดงานและบริการอาหารในงานเลี้ยงในอุตสาหกรรมโรงแรม
     • 008328 : (3) - Introduction to Wine : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไวน์
     • 008351 : (3) - Tourism Event Operations : การจัดงานกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว
     • 008352 : (3) - English for Meeting, Incentive, Convention and Exhibition : ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดประชุมและนิทรรศการ
     • 008354 : (3) - Personality Development and Hospitality Etiquette : การพัฒนาบุคลิกภาพและธรรมเนียมปฏิบัติในงานบริการ
     • 008355 : (3) - Spa Business for Tourism : ธุรกิจสปาเพื่อการท่องเที่ยว
     • 008401 : (3) - Professional Ethics and Law for Tourism and Hotel : จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     • 008402 : (3) - Information Technology for Tourism and Hotel : เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     • 008411 : (3) - Tourist Behavior : พฤติกรรมนักท่องเที่ยว
     • 008413 : (3) - Tourism Impact and Management : ผลกระทบจากการท่องเที่ยวและการจัดการ
     • 008417 : (3) - Airline Business and Ticketing Reservation : ธุรกิจการบินและการสำรองที่นั่งของสายการบิน
     • 008418 : (3) - Sustainable Tourism Development Planning : การวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
     • 008421 : (3) - Food and Beverage Cost Control in Hotel : การควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มในโรงแรม
     • 008422 : (3) - Strategic Management for Tourism and Hotel Industry : การจัดการเชิงกลยุทธ์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     • 008423 : (3) - Customer Experience Management in Hospitality Industry : การจัดการประสบการณ์ลูกค้าในอุตสาหกรรมการบริการ
     • 008424 : (3) - Entrepreneurship for Tourism and Hotel Industry : การเป็นผู้ประกอบการสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     • 008442 : (6) - Cooperative Education : สหกิจศึกษา
     • 008443 : (3) - Tourism and Hotel Research : การวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     • 008449 : (3) - Seminar in Tourism and Hotel Industry : สัมมนาด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม
     • 008452 : (3) - English for Meeting, Incentive, Convention and Exhibition : ภาษาอังกฤษเพื่อการจัดประชุมและนิทรรศการ
     • 008455 : (3) - Innovation for Tourism : นวัตกรรมเพื่อการท่องเที่ยว
     • 008456 : (3) - Festival Event Operation for Tourism : การจัดงานประเพณีเพื่อการท่องเที่ยว
    • วิชาโทภาษาบาลี : PALI (015)
     • 015101 : (3) - Beginning Pali 1 : บาลีขั้นต้น 1
     • 015102 : (3) - Beginning Pali 2 : บาลีขั้นต้น 2
     • 015201 : (3) - Intermediate Pali : บาลีขั้นกลาง
     • 015231 : (3) - History of Pali Literature : ประวัติวรรณคดีบาลี
     • 015232 : (3) - Dhammapada Study : ธรรมบทศึกษา
     • 015233 : (3) - Jataka Study : ชาดกศึกษา
     • 015301 : (3) - Advanced Pali : บาลีขั้นสูง
    • วิชาโทภาษาสันสกฤต : SANS (016)
     • 016101 : (3) - Beginning Sanskrit 1 : สันสกฤตขั้นต้น 1
     • 016102 : (3) - Beginning Sanskrit 2 : สันสกฤตขั้นต้น 2
     • 016201 : (3) - Intermediate Sanskrit : สันสกฤตขั้นกลาง
     • 016231 : (3) - History of Sanskrit Literature : ประวัติวรรณคดีสันสกฤต
     • 016232 : (3) - Sanskrit Fables and Tales : นิทานสันสกฤต
     • 016233 : (3) - Sanskrit Epics : มหากาพย์สันสกฤต
     • 016301 : (3) - Advanced Sanskrit : สันสกฤตขั้นสูง
    • วิชาโทภาษาฮินดี : HINDI (017)
     • 017101 : (3) - Beginning Hindi 1 : ฮินดีขั้นต้น 1
     • 017102 : (3) - Beginning Hindi 2 : ฮินดีขั้นต้น 2
     • 017111 : (3) - Hindi Conversation 1 : สนทนาฮินดี 1
     • 017112 : (3) - Hindi Conversation 2 : สนทนาฮินดี 2
     • 017201 : (3) - Intermediate Hindi : ฮินดีขั้นกลาง
     • 017210 : (3) - Hindi for Tourism : ฮินดีสำหรับการท่องเที่ยว
     • 017231 : (3) - Hindi in News : ฮินดีในข่าว
     • 017301 : (3) - Advanced Hindi : ฮินดีขั้นสูง
    • วิชาโทภาษาพม่า : BR (020)
     • 020101 : (3) - Fundamental Burmese 1 : ภาษาพม่าพื้นฐาน 1
     • 020102 : (3) - Fundamental Burmese 2 : ภาษาพม่าพื้นฐาน 2
     • 020211 : (3) - Reading and Writing in Burmese 1 : การอ่านและการเขียนภาษาพม่า 1
     • 020212 : (3) - Reading and Writing in Burmese 2 : การอ่านและการเขียนภาษาพม่า 2
     • 020231 : (3) - Speaking and Listening in Burmese 1 : การพูดและการฟังภาษาพม่า 1
     • 020232 : (3) - Speaking and Listening in Burmese 2 : การพูดและการฟังภาษาพม่า 2
     • 020251 : (3) - Burmese Grammar : ไวยากรณ์ภาษาพม่า
     • 020311 : (3) - Reading and Writing in Burmese 3 : การอ่านและการเขียนภาษาพม่า 3
     • 020333 : (3) - Speaking and Listening in Burmese 3 : การพูดและการฟังภาษาพม่า 3
     • 020341 : (3) - Burmese Translation into Thai : การแปลภาษาพม่าเป็นภาษาไทย
    • วิชาโทภาษาเกาหลี : KOR (026)
     • 026101 : (3) - Korean 1 : ภาษาเกาหลี 1
     • 026102 : (3) - Korean 2 : ภาษาเกาหลี 2
     • 026111 : (3) - Korean Listening and Speaking 1 : การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 1
     • 026112 : (3) - Korean Listening and Speaking 2 : การฟังและการพูดภาษาเกาหลี 2
     • 026201 : (3) - Intermediate Korean 1 : ภาษาเกาหลีระดับกลาง 1
     • 026202 : (3) - Intermediate Korean 2 : ภาษาเกาหลีระดับกลาง 2
     • 026213 : (3) - Basic Hanja : ฮันจาพื้นฐาน
     • 026230 : (3) - Korean Sound System : ระบบเสียงภาษาเกาหลี
     • 026231 : (3) - Korean for Tourism : ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
     • 026271 : (3) - Introduction to Korean Society and Culture : สังคมและวัฒนธรรมเกาหลีเบื้องต้น
     • 026351 : (3) - Korean for Tourism : ภาษาเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว
    • วิชาโทภาษาสเปน : ESP (021)
     • 021101 : (3) - Spanish 1 : ภาษาสเปน 1
     • 021102 : (3) - Spanish 2 : ภาษาสเปน 2
     • 021203 : (3) - Spanish 3 : ภาษาสเปน 3
     • 021204 : (3) - Spanish 4 : ภาษาสเปน 4
     • 021270 : (3) - Spanish Society and Culture : สังคมและวัฒนธรรมสเปน
    • วิชาโทภาษาบาลี-สันสกฤต : PALI (015), SANS (016)
     • 015101 : (3) - Beginning Pali 1 : บาลีขั้นต้น 1
     • 015102 : (3) - Beginning Pali 2 : บาลีขั้นต้น 2
     • 015201 : (3) - Intermediate Pali : บาลีขั้นกลาง
     • 015231 : (3) - History of Pali Literature : ประวัติวรรณคดีบาลี
     • 015232 : (3) - Dhammapada Study : ธรรมบทศึกษา
     • 015233 : (3) - Jataka Study : ชาดกศึกษา
     • 015301 : (3) - Advanced Pali : บาลีขั้นสูง
     • 016101 : (3) - Beginning Sanskrit 1 : สันสกฤตขั้นต้น 1
     • 016102 : (3) - Beginning Sanskrit 2 : สันสกฤตขั้นต้น 2
     • 016201 : (3) - Intermediate Sanskrit : สันสกฤตขั้นกลาง
     • 016231 : (3) - History of Sanskrit Literature : ประวัติวรรณคดีสันสกฤต
     • 016232 : (3) - Sanskrit Fables and Tales : นิทานสันสกฤต
     • 016233 : (3) - Sanskrit Epics : มหากาพย์สันสกฤต
     • 016301 : (3) - Advanced Sanskrit : สันสกฤตขั้นสูง
    • วิชาโทวัฒนธรรมและความเป็นพลเมืองโลก : IH (049)
     • 049211 : (3) - Literary Narratives in Global Cultures : เรื่องเล่าเชิงวรรณกรรมในวัฒนธรรมโลก
     • 049221 : (3) - Ideas and Liberations around the World : แนวความคิดและการปลดปล่อยทั่วโลก
     • 049231 : (3) - Global History: Society and Environment : ประวัติศาสตร์โลก: สังคมและสิ่งแวดล้อม
     • 049241 : (3) - Screening, Seeing and Self-Sustaining : การสกรีน การดู และการดำรงของตัวตน
     • 049251 : (3) - Gender, Culture and Equality : เพศสภาพ วัฒนธรรม และความเท่าเทียม
     • 049311 : (3) - Literary Media and Environment : สื่อวรรณกรรมและสิ่งแวดล้อม
     • 049331 : (3) - Chiang Mai: A Global City : เชียงใหม่: เมืองระดับโลก
   • (02) คณะศึกษาศาสตร์
    • วิชาโทสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ : EDHL (074), EDPE (057), CMED (322), NGC (551)
     • 057413 : (2) - Adapted Physical Education : บรรดิการพลศึกษา
     • 074201 : (2) - Health and Nutrition : สุขภาพและโภชนาการ
     • 074301 : (2) - Health Behavior of School Children : พฤติกรรมสุขภาพของเด็กวัยเรียน
     • 074302 : (2) - Exercise Management for Life Quality : การจัดการออกกำลังกายเพื่อคุณภาพชีวิต
     • 074304 : (2) - Principles of Health Education and Health Promotion : หลักการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 1
     • 074305 : (2) - Health Promoting School : การส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษา
     • 074306 : (2) - Health Services and Management in School : การบริการสุขภาพและการจัดการในสถานศึกษา
     • 074307 : (2) - Self Care and Personal Hygiene : การดูแลสุขภาพส่วนบุคคลสำหรับเด็กวัยเรียน
     • 074308 : (2) - Safety Education : สวัสดิศึกษา
     • 074309 : (2) - Organization of Activities for Health : การจัดกิจกรรมเพื่อสุขภาพ
     • 074401 : (2) - Health Promotion on Social Dimension : การส่งเสริมสุขภาพในมิติทางสังคมศาสตร์
     • 074403 : (2) - Health Communication in School : การสื่อสารด้านสุขภาพในสถานศึกษา
     • 074404 : (2) - Principles of Health Education and Health Promotion : หลักการสุขศึกษาและการส่งเสริมสุขภาพ 2
     • 074405 : (2) - Integration of Local Learning Resources on Health Education : การบูรณาการแหล่งวิทยาการเรียนรู้ในสายวิชาสุขศึกษา
     • 074406 : (2) - Health Education Strategies : กลยุทธ์ทางสุขศึกษา
     • 074408 : (2) - Health Education Curriculum Design : การออกแบบหลักสูตรสุขศึกษา
     • 074409 : (3) - Gender and Sex Education : บทบาทเพศและเพศศึกษา
     • 322202 : (2) - Communicable Disease Control : การควบคุมโรคติดต่อ
     • 322203 : (2) - Environmental Health : สุขอนามัยสิ่งแวดล้อม
     • 322205 : (3) - Introduction to Public Health : การสาธารณสุขเบื้องต้น
     • 322208 : (3) - :
     • 322304 : (2) - Community Health : อนามัยชุมชน
     • 322405 : (1) - Occupational Health : อาชีวอนามัย
     • 322406 : (2) - Public Health Education : สุขศึกษาในชุมชน
     • 551351 : (2) - Family Development : พัฒนาการครอบครัว
    • วิชาศิลปศึกษา : EDAE (061)
     • 061106 : (2) - Art in Daily Life : ศิลปะในชีวิตประจำวัน
     • 061201 : (2) - Principle of Drawing for Art Education : หลักและวิธีการวาดเขียนสำหรับศิลปศึกษา
     • 061223 : (2) - Design for Art Education : การออกแบบสำหรับศิลปศึกษา
     • 061224 : (2) - Paper Sculpture for Teachers : ประติมากรรมกระดาษสำหรับครู
     • 061231 : (2) - Fundamental Sculpture Techniques : เทคนิคประติมากรรมเบื้องต้น
     • 061313 : (3) - Wood-Block Printing for Art Education : ภาพพิมพ์แกะไม้สำหรับศิลปศึกษา
     • 061316 : (2) - Basic Printmaking for Teachers : ภาพพิมพ์เบื้องต้นสำหรับครู
     • 061317 : (3) - Curriculum of Art Education in School : หลักสูตรศิลปศึกษาในโรงเรียน
     • 061321 : (2) - Water Color Painting : จิตรกรรมสีน้ำ
     • 061370 : (2) - Theories of Art in Basic Education : ทฤษฎีศิลปะในการศึกษาขั้นพื้นฐาน
     • 061403 : (3) - Art Education Activities : กิจกรรมศิลปศึกษา
     • 061407 : (3) - Aesthetics Education and Criticism : สุนทรียศาสตร์ศึกษาและการวิจารณ์
     • 061432 : (2) - Art Instruction in Elementary Level : การสอนศิลปะในระดับประถมศึกษา
     • 061433 : (2) - Art Instruction in Secondary Level : การสอนศิลปะในระดับมัธยมศึกษา
    • วิชาโทบริหารการศึกษา : EDAD (051)
     • 051300 : (3) - Human Relations and Communication in Educational Administration : มนุษยสัมพันธ์และการสื่อสารในการบริหารการศึกษา
     • 051302 : (3) - Principles of Educational Administration : หลักการบริหารการศึกษา
     • 051304 : (3) - Administration and Management for Educational Institution : การบริหารจัดการสถานศึกษา
     • 051306 : (3) - Educational Personnel Administration : การบริหารบุคลากรทางการศึกษา
     • 051310 : (3) - Educational Leadership : ภาวะผู้นำทางการศึกษา
     • 051313 : (3) - Educational Supervision : การนิเทศการศึกษา
     • 051412 : (3) - Comparative Educational Administration : การบริหารการศึกษาเปรียบเทียบ
     • 051418 : (3) - Thai Educational Administrative Systems : ระบบการบริหารการศึกษาไทย
     • 051421 : (3) - Educational Organization Development : การพัฒนาองค์การทางการศึกษา
    • วิชาโทการศึกษาสังคมศึกษา : EDSS (071)
     • 071414 : (3) - Development of Historical Process Skills : การพัฒนาทักษะกระบวนการทางประวัติศาสตร์
     • 071417 : (3) - Integration of Local Learning Resources : การบูรณาการแหล่งวิทยาการเรียนรู้ในท้องถิ่น
     • 071418 : (3) - Independent Study in Social Studies : การศึกษาอิสระทางสังคมศึกษา
     • 071420 : (3) - Application of Learning Media in Social Studies : การประยุกต์ใช้สื่อการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
     • 071421 : (3) - Application of Learning Assessment Tests in Social Studies : การประยุกต์ใช้เครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา
     • 071422 : (3) - Lanna Studies in Schools : ล้านนาศึกษาในโรงเรียน
     • 071425 : (3) - Methodology of Teaching Social Studies : วิธีวิทยาการสอนสังคมศึกษา
     • 071426 : (3) - ASEAN Studies in School : อาเซียนศึกษาในโรงเรียน
    • วืชาโทการศึกษาคณิตศาสตร์ : EDMA (065), EDPF (100)
     • 065120 : (3) - Mathematical Problem Solving in School Level : การแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน
     • 065121 : (2) - Development of Mathematical Learning in School Level : การพัฒนาการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน
     • 065210 : (3) - Numbers and Operations in School Mathematics : จำนวนและการดำเนินการในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
     • 065211 : (3) - Measurement in School Mathematics : การวัดในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
     • 065212 : (3) - Algebra in School Mathematics : พีชคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
     • 065310 : (3) - Geometry in School Mathematics : เรขาคณิตในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
     • 065311 : (3) - Probability and Statistics in School Mathematics : ความน่าจะเป็นและสถิติในคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียน
     • 065320 : (3) - History of Mathematics for Teachers : ประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์สำหรับครู
     • 065332 : (2) - Organizing Mathematical Learning in Elementary Level : การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับประถมศึกษา
     • 065333 : (2) - Organizing Mathematical Learning in Secondary Level : การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษา
     • 065420 : (3) - Mathematical Thinking in School Level : การคิดเชิงคณิตศาสตร์ในระดับโรงเรียน
     • 065421 : (3) - Mathematical Skills and Processes : ทักษะและกระบวนการทางคณิตศาสตร์
     • 065436 : (3) - Instructional Materials for Teaching and Learning Mathematics : สื่อการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
     • 065437 : (3) - Innovation and Technology for Teaching Mathematics : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสำหรับการสอนคณิตศาสตร์
     • 065438 : (3) - Organizing Integrated Mathematical Learning : การจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์แบบบูรณาการ
     • 100205 : (3) - Curriculum Design and Development : การออกแบบและพัฒนาหลักสูตร
     • 100211 : (2) - Curriculum Development : การพัฒนาหลักสูตร
    • วิชาโทคหกรรมศาสตร์ (กลุ่มวิชาอาหารและโภชนาการ) : EDHE (077), HC (006)
     • 006126 : (3) - Introduction to Food : อาหารเบื้องต้น
     • 006223 : (3) - :
     • 006305 : (3) - Personal Hygiene : สุขวิทยาส่วนบุคคล
     • 006326 : (3) - Food Hygiene : สุขวิทยาอาหาร
     • 077201 : (3) - Introduction to Home Economics : แนะนำคหกรรมศาสตร์
     • 077212 : (3) - Family Resource Management and Environment : การจัดการทรัพยากรครอบครัวและสิ่งแวดล้อม
     • 077313 : (2) - Demonstration Techniques in Home Economics : เทคนิคการสาธิตในวิชาคหกรรมศาสตร์
     • 077314 : (3) - Consumer Education : บริโภคศึกษา
     • 077321 : (3) - Study of Northern Thai Food : การศึกษาอาหารไทยภาคเหนือ
     • 077401 : (3) - Home Economics and Quality of Life : คหกรรมศาสตร์กับคุณภาพชีวิต
     • 077421 : (3) - Food for Health : อาหารเพื่อสุขภาพ
     • 077423 : (2) - Teaching Strategies in Food and Nutrition : กลวิธีการสอนด้านอาหารและโภชนาการ
    • วิชาโทการศึกษาพหุวัฒนธรรม : EDF (054), EDPF (100)
     • 054200 : (3) - History of Ethnics in Thai Education : ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในการศึกษาไทย
     • 054203 : (3) - Fundamental Theories in Multicultural Education : ทฤษฎีการศึกษาพหุวัฒนธรรมเบื้องต้น
     • 054300 : (3) - Community and Learning Pedagogy : ชุมชนและวิถีการเรียนรู้
     • 054408 : (3) - Education, Gender and Power : การศึกษา เพศภาวะ และอำนาจ
     • 100109 : (2) - Model of Teacherness for Modern Classroom : แบบอย่างความเป็นครูในห้องเรียนยุคใหม่
     • 100110 : (2) - Globalization and Education for Smart Citizenship : โลกาภิวัตน์กับการศึกษาเพื่อความเป็นพลเมืองชั้นเลิศ
     • 100111 : (2) - Curriculum and Learning Management in Modern Trends : หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้แนวใหม่
     • 100112 : (2) - Psychology for Student Development in Digital Era : จิตวิทยาเพื่อการพัฒนาผู้เรียนยุคดิจิทัล
    • วิชาโทการศึกษาเคมี : EDSC (064)
     • 064415 : (3) - Activities to Promote Science Attitude : กิจกรรมส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์
     • 064416 : (3) - Extra Activities to Enrich Science Strands : กิจกรรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม
     • 064421 : (3) - Environmental Science Teaching in Schools : การสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
     • 064422 : (3) - Science Communication : การสื่อสารวิทยาศาสตร์
     • 064423 : (3) - Local Wisdom Related to Science : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงวิทยาศาสตร์
     • 064424 : (3) - Astronomical Instruction : การจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์
     • 064429 : (3) - Independent Study in Science Education : การศึกษาอิสระในวิทยาศาสตร์ศึกษา
     • 064430 : (3) - Principles and Teaching Methods in Science : หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร์
     • 064431 : (3) - Science Instruction for Secondary Level Teachers : การจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ทั่วไปสำหรับครูมัธยมศึกษา
     • 064432 : (3) - Technological Pedagogical Content Knowledge in Chemistry Strand : ความรู้เนื้อหาผนวกวิธีสอนและเทคโนโลยีในสาระเคมี
     • 064433 : (3) - Teaching of Science and Technology Related to Society : การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับสังคม
    • วิชาโทการศึกษาชีววิทยา : EDSC (064)
     • 064412 : (3) - Teaching Science Strands in Biology Contents : การสอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เนื้อหาชีววิทยา
     • 064415 : (3) - Activities to Promote Science Attitude : กิจกรรมส่งเสริมจิตวิทยาศาสตร์
     • 064416 : (3) - Extra Activities to Enrich Science Strands : กิจกรรมสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพิ่มเติม
     • 064421 : (3) - Environmental Science Teaching in Schools : การสอนวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
     • 064422 : (3) - Science Communication : การสื่อสารวิทยาศาสตร์
     • 064423 : (3) - Local Wisdom Related to Science : ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเชิงวิทยาศาสตร์
     • 064424 : (3) - Astronomical Instruction : การจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์
     • 064425 : (3) - Drawing for Biology Teachers : การวาดภาพสำหรับครูชีววิทยา
     • 064426 : (3) - Management of Biology Laboratory in Schools : การจัดการห้องปฏิบัติการชีววิทยาในโรงเรียน
     • 064427 : (3) - Classroom Research for Biology Teachers : การวิจัยชั้นเรียนสำหรับครูชีววิทยา
     • 064430 : (3) - Principles and Teaching Methods in Science : หลักการและวิธีสอนวิทยาศาสตร์
     • 064433 : (3) - Teaching of Science and Technology Related to Society : การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สัมพันธ์กับสังคม
   • (03) คณะวิจิตรศิลป์
    • วิชาโทศิลปะไทย : TART (104)
     • 104100 : (3) - Fundamental Traditional Thai Painting : พื้นฐานจิตรกรรมไทยประเพณี
     • 104130 : (3) - Emblems in Thai Painting : ตัวภาพในจิตรกรรมไทย
     • 104200 : (3) - Composition in Thai Arts : หลักองค์ประกอบศิลป์ไทย
     • 104201 : (3) - Southeast Asian Art and Culture : ศิลปวัฒนธรรมเอเชียอาคเนย์
     • 104205 : (3) - Visual Presentation : การนำเสนอด้วยภาพ
     • 104231 : (3) - Compositions in Thai Painting : การจัดภาพในจิตรกรรมไทย
     • 104232 : (3) - Materials and Techniques in Thai Arts : วัสดุและเทคนิคในงานศิลปะไทย
     • 104300 : (3) - Art Conservation : การอนุรักษ์ศิลปกรรม
     • 104301 : (3) - Thai Architecture and Rituals : สถาปัตยกรรมไทยและพิธีกรรม
     • 104302 : (3) - Thai Painting and Sculpture : จิตรกรรมและประติมากรรมไทย
     • 104303 : (3) - Practicum in Thai Art : การฝึกสร้างงานศิลปะไทย
     • 104310 : (3) - Folk Art and Handicraft : ศิลปะพื้นบ้านและงานหัตถกรรม
     • 104320 : (3) - Lanna Environment and Culture : สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมล้านนา
     • 104325 : (3) - Folk Art of Lanna : ศิลปะพื้นบ้านล้านนา
     • 104327 : (3) - Decorative Stucco and Woodcarving in Lanna : ลวดลายปูนปั้นและไม้แกะสลักล้านนา
     • 104333 : (3) - Traditional Thai Painting : จิตรกรรมไทยประเพณี
     • 104334 : (3) - Analysis in Thai Painting : การวิเคราะห์งานจิตรกรรมไทย
     • 104335 : (3) - Art of Thai Lacquer and Gilt Work : ศิลปะลายรดน้ำไทย
     • 104340 : (3) - Lacquerware in Southeast Asia : เครื่องเขินในเอเชียอาคเนย์
     • 104410 : (3) - Thai Art in Contemporary Design : ศิลปะไทยในงานออกแบบร่วมสมัย
     • 104424 : (3) - Thai Art in Product Design : ศิลปะไทยในงานออกแบบผลิตภัณฑ์
     • 104425 : (3) - Basic Craft Materials and Process : วัสดุและเทคนิคของงานหัตถกรรม
     • 104427 : (3) - Production and Marketing of Handicrafts in Northern Thailand : การผลิตและการตลาดของหัตถกรรมในภาคเหนือของประเทศไทย
     • 104435 : (3) - Art in Community : ศิลปะในชุมชน
     • 104436 : (3) - Traditional Thai Art : ศิลปะไทยประเพณี
     • 104437 : (3) - Contemporary Thai Art : ศิลปะไทยร่วมสมัย
     • 104440 : (3) - Thai Ceramics : เครื่องปั้นดินเผาไทย
     • 104450 : (3) - Thai Textiles : ผ้าไทย
     • 104460 : (3) - Thai Metalworks : เครื่องโลหะไทย
     • 104465 : (3) - Thai Jewelry : เครื่องประดับไทย
     • 104471 : (3) - Thai Furniture : เครื่องเรือนไทย
     • 104475 : (3) - Thai Basketery : เครื่องจักสานไทย
     • 104480 : (3) - Art of Flower Arrangement and Thai Fresh Work : ศิลปะการจัดดอกไม้และเครื่องสดของไทย
     • 104490 : (3) - Seminar in Thai Art : สัมมนาทางศิลปะไทย
     • 104494 : (3) - Individual Study in Thai Art 1 : การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านศิลปะไทย 1
     • 104495 : (3) - Individual Study in Thai Art 2 : การศึกษาเฉพาะบุคคลด้านศิลปะไทย 2
     • 104496 : (3) - Project in Thai Art : เสนอโครงการศิลปะไทย
     • 104497 : (1) - Internship Program : การฝึกงาน
     • 104498 : (6) - Project in Thai Art and Creative Cultures : โครงงานศิลปะไทยและวัฒนธรรมสร้างสรรค์
     • 104499 : (9) - Project in Thai Art : โครงงานศิลปะไทย
    • วิชาโทศิลปะการถ่ายภาพ : PHTO (114)
     • 114101 : (3) - Black and White Photography : การถ่ายภาพขาวดำ
     • 114102 : (3) - Photography Techniques : เทคนิคการถ่ายภาพ
     • 114204 : (3) - Portraiture Photography : การถ่ายภาพบุคคล
     • 114213 : (3) - Environmental Portrait Photography : การถ่ายภาพบุคคลในสภาพแวดล้อม
     • 114214 : (3) - Night and Low Light Photography : การถ่ายภาพกลางคืนและแสงน้อย
     • 114316 : (3) - Nature Photography : การถ่ายภาพธรรมชาติ
     • 114321 : (3) - Fashion Photography : การถ่ายภาพแฟชั่น
     • 114407 : (3) - Basic Creative Image Project : โครงงานภาพเชิงสร้างสรรค์ขั้นพื้นฐาน
     • 114416 : (3) - Documentary Photography : การถ่ายภาพสารคดี
    • วิชาโทการสร้างภาพเคลื่อนไหว : ANIM (113)
     • 113301 : (3) - Animated Media Presentation : การนำเสนอด้วยภาพเคลื่อนไหว
     • 113302 : (3) - Basic Techniques of Animation : เทคนิคขั้นพื้นฐานในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
     • 113303 : (3) - Character Model Design and Set Design for Animation : การออกแบบตัวละครและฉากในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
     • 113404 : (3) - Two Dimensional Animation : การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 2 มิติ
     • 113405 : (3) - Three Dimensional Animation : การสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบ 3 มิติ
     • 113406 : (3) - Individual Project in Animation : โครงงานส่วนบุคคลในการสร้างภาพเคลื่อนไหว
    • วิชาโทจิตรกรรมไทย : TART (104)
     • 104130 : (3) - Emblems in Thai Painting : ตัวภาพในจิตรกรรมไทย
     • 104231 : (3) - Compositions in Thai Painting : การจัดภาพในจิตรกรรมไทย
     • 104232 : (3) - Materials and Techniques in Thai Arts : วัสดุและเทคนิคในงานศิลปะไทย
     • 104333 : (3) - Traditional Thai Painting : จิตรกรรมไทยประเพณี
     • 104334 : (3) - Analysis in Thai Painting : การวิเคราะห์งานจิตรกรรมไทย
     • 104335 : (3) - Art of Thai Lacquer and Gilt Work : ศิลปะลายรดน้ำไทย
     • 104436 : (3) - Traditional Thai Art : ศิลปะไทยประเพณี
    • วิชาโทการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและหัตถกรรม : DESN (110)
     • 110231 : (3) - Textile Design : การออกแบบสิ่งถักทอ
     • 110232 : (3) - Fashion Design : การออกแบบแฟชั่น
     • 110233 : (3) - Metal Craft Design : การออกแบบโลหะศิลป์
     • 110234 : (3) - Jewelry Design : การออกแบบเครื่องประดับ
     • 110331 : (3) - Furniture Design : การออกแบบเครื่องเรือน
     • 110332 : (3) - Product Design : การออกแบบผลิตภัณฑ์
     • 110333 : (3) - Basketry Craft Design : การออกแบบเครื่องจักสาน
     • 110431 : (3) - Lacquerware Craft Design : การออกแบบเครื่องเขิน
     • 110432 : (3) - Wood Craft Design : การออกแบบงานไม้
     • 110433 : (3) - Paper Craft Design : การออกแบบงานกระดาษ
    • วิชาโทศิลปะและการออกแบบเครื่องปั้นดินเผา : DESN (110)
     • 110211 : (3) - Fundamental Ceramics : เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
     • 110212 : (3) - Ceramic Techniques : เทคนิคงานเครื่องปั้นดินเผา
     • 110213 : (3) - Decorative Techniques for Ceramics : เครื่องปั้นดินเผาเบื้องต้น
     • 110311 : (3) - Ceramic Craft Industry : หัตถอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา
     • 110312 : (3) - Ceramic Sculpture : ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
     • 110313 : (3) - Ceramic Industry in Thailand : อุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาไทย
     • 110411 : (3) - Chinese and Japanese Ceramics : เครื่องปั้นดินเผาจีนและญี่ปุ่น
     • 110412 : (3) - Unglazed Ceramics : เครื่องปั้นดินเผาชนิดไม่เคลือบ
     • 110413 : (3) - Special Techniques in Ceramics : เทคนิคพิเศษในเครื่องปั้นดินเผา
     • 110414 : (3) - CERAMIC ART : ศิลปะเครื่องปั้นดินเผา
    • วิชาโทประวัติศาสตร์ศิลปะ : ARTH (116)
     • 116200 : (3) - Concepts and Theories on Art History : แนวคิดและทฤษฎีทางประวัติศาสตร์ศิลปะ
     • 116201 : (3) - Indian and Lanka Art : ศิลปะอินเดียและลังกา
     • 116300 : (3) - Chinese Art : ศิลปะจีน
     • 116301 : (3) - Art in Myanmar : ศิลปะในประเทศพม่า
     • 116302 : (3) - Khmer Art and Architecture : ศิลปะและสถาปัตยกรรมเขมร
     • 116303 : (3) - Tai – Laos Art and Architecture : ศิลปะและสถาปัตยกรรมกลุ่มไท-ลาว
     • 116400 : (3) - Art in Thailand before the 19th Century (B.E.) : ศิลปะในประเทศไทยสมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19
     • 116401 : (3) - Art in Thailand from the 19th-23rd Century (B.E.) : ศิลปะในประเทศไทยสมัยพุทธศตวรรษที่ 19-23
     • 116402 : (3) - Art in Thailand from the 24th Century (B.E.) to Present : ศิลปะในประเทศไทยสมัยพุทธศตวรรษที่ 24-ปัจจุบัน
    • วิชาโทการออกแบบกราฟฟิก : DESN (110)
     • 110221 : (3) - Lettering Design : การออกแบบตัวอักษร
     • 110222 : (3) - Illustration : การสร้างภาพประกอบ
     • 110223 : (3) - Graphic Design : การออกแบบกราฟฟิค
     • 110322 : (3) - Exhibition and Display : การจัดนิทรรศการและที่แสดงสินค้า
     • 110323 : (3) - Art for Advertising : ศิลปะการโฆษณา
     • 110324 : (3) - Graphic Design in Advertising : การออกแบบกราฟฟิคในงานโฆษณา
     • 110422 : (3) - Dynamic Graphic Communication : การออกแบบกราฟฟิคเคลื่อนไหวในงานนิเทศศิลป์
     • 110423 : (3) - Computer Graphic : คอมพิวเตอร์กราฟฟิค
    • วิชาโทการจัดการศิลปวัฒนธรรม : TART (104), MENT (115)
     • 104300 : (3) - Art Conservation : การอนุรักษ์ศิลปกรรม
     • 115200 : (3) - Principles and Procedures in Art and Culture Management : หลักการบริหารและจัดการงานศิลปวัฒนธรรม
     • 115300 : (3) - Management and Administration of Cultural Resources : การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม
     • 115301 : (3) - Exhibition and Presentation of Art and Culture : นิทรรศการและการจัดแสดงศิลปวัฒนธรรม
     • 115302 : (3) - Art Gallery and Museum : หอศิลปะและพิพิธภัณฑ์
     • 115400 : (3) - Technical and Special Effects in Contemporary Art and Cultural Presentation : เทคนิคพิเศษในการนำเสนองานศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย
     • 115401 : (3) - Marketing in Art and Culture : การตลาดในงานด้านศิลปวัฒนธรรม
    • วิชาโทศิลปะภาพพิมพ์ : PRIN (107)
     • 107211 : (3) - Fundamental Printmaking : ภาพพิมพ์เบื้องต้น
     • 107212 : (3) - Relief Printmaking : ภาพพิมพ์ผิวนูน
     • 107223 : (3) - Fundamental Japanese Woodblock Printmaking : ภาพพิมพ์ไม้แบบญี่ปุ่นเบื้องต้น
     • 107225 : (3) - Monoprint : ภาพพิมพ์แบบโมโนพริ้นท์
     • 107228 : (3) - Paper Block Printmaking : ภาพพิมพ์แบบเปเปอร์บล็อก
     • 107229 : (3) - Collograph : ภาพพิมพ์แบบคอลโลกราฟ
     • 107333 : (3) - Intaglio Printmaking : ภาพพิมพ์ร่องลึก
     • 107334 : (3) - Screen Printmaking : ภาพพิมพ์สกรีน
     • 107335 : (3) - Lithography : ภาพพิมพ์แบบลิโธกราฟ
    • วิชาโทจิตรกรรม : PART (105), CART (101)
     • 101312 : (3) - Thai Painting : จิตรกรรมไทย
     • 105100 : (3) - Fundamental Painting : จิตรกรรมเบื้องต้น
     • 105101 : (3) - Still-Life Painting : จิตรกรรมหุ่นนิ่ง
     • 105203 : (3) - Figure Painting : จิตรกรรมภาพคน
     • 105204 : (3) - Landscape Painting : จิตรกรรมทิวทัศน์
     • 105305 : (3) - Context in Art : บริบทในศิลปะ
     • 105311 : (6) - Individual Painting 1 : จิตรกรรมเฉพาะบุคคล 1
    • วิชาโทประติมากรรม : SART (106), CART (101)
     • 101211 : (3) - Human Anatomy for Artist : กายวิภาคมนุษย์สำหรับศิลปิน
     • 101313 : (3) - Thai Sculpture : ประติมากรรมไทย
     • 106121 : (3) - Fundamental Sculpture : ประติมากรรมพื้นฐาน
     • 106122 : (3) - Realistic Sculpture : ประติมากรรมเหมือนจริง
     • 106223 : (3) - Carving Sculpture : ประติมากรรมแกะสลัก
     • 106224 : (3) - Metal-Casting Sculpture, Ceramic Sculpture and Mixed-Media Sculpture : ประติมากรรมหล่อโลหะ ประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา และประติมากรรมวัสดุผสม
     • 106325 : (6) - Sculpture and Environment : ประติมากรรมกับสิ่งแวดล้อม
    • วิชาโทสหศาสตร์ศิลป์ : MDAR (117)
     • 117101 : (3) - Experimental Art 1 : ศิลปะทดลอง 1
     • 117102 : (3) - Experimental Art 2 : ศิลปะทดลอง 2
     • 117103 : (3) - Seminar in Possibilities and Potentials in Art : สัมมนาความเป็นไปได้และศักยภาพของงานศิลปะ
     • 117205 : (3) - Seminar in Time/Space Based Arts : Text and Writing, Sound and Moving Images : สัมมนาศิลปะบนฐานกาล/เทศะ : ถ้อยความและงานเขียน เสียงและภาพเคลื่อนไหว
     • 117206 : (3) - Time/Space Based Arts : Analysis and Writing : ศิลปะบนฐานกาล/เทศะ : การวิเคราะห์และการเขียน
   • (04) คณะสังคมศาสตร์
    • วิชาโทภูมิศาสตร์ : GEO (154)
     • 154102 : (3) - Cultural Geography : ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม
     • 154107 : (3) - World and Global Change : โลกและการเปลี่ยนแปลงของโลก
     • 154108 : (1) - Geography and Geographers : ภูมิศาสตร์และนักภูมิศาสตร์
     • 154130 : (3) - Geo-Information in Daily Life : ภูมิสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
     • 154141 : (3) - Human Geography : ภูมิศาสตร์มนุษย์
     • 154142 : (3) - Climate Change and Society : การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสังคม
     • 154151 : (3) - Physical Geography : ภูมิศาสตร์กายภาพ
     • 154152 : (3) - Soil and Water in Geography : ดินและน้ำทางภูมิศาสตร์
     • 154153 : (3) - Disaster in Modern World : ภัยพิบัติในโลกสมัยใหม่
     • 154173 : (3) - Map and Map Interpretation : แผนที่และการแปลตีความแผนที่
     • 154181 : (3) - Environmental Geography : ภูมิศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     • 154231 : (3) - Computer Skills in Geography : ทักษะคอมพิวเตอร์ทางภูมิศาสตร์
     • 154251 : (3) - Introduction to the Atmosphere : บรรยากาศเบื้องต้น
     • 154261 : (3) - Analytical Geography of Thailand : ภูมิศาสตร์ประเทศไทยเชิงวิเคราะห์
     • 154262 : (3) - Regional Dynamic of Southeast Asia : พลวัตเชิงภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     • 154271 : (3) - Map Reading And Interpretation : การอ่านและการตีความแผนที่
     • 154272 : (3) - Map Design and Production : การออกแบบและการทำแผนที่
     • 154274 : (3) - Principles of Aerial Photography and Remote Sensing Image Interpretation : หลักการแปลภาพถ่ายทางอากาศและภาพข้อมูลระยะไกล
     • 154276 : (3) - Fundamental Digital Photogrammetry : หลักการสำรวจด้วยภาพถ่ายเชิงเลขเบื้องต้น
     • 154281 : (3) - Economic Geography : ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ
     • 154301 : (3) - Techniques and Methodology in Geography : เทคนิคและวิธีการทางภูมิศาสตร์
     • 154311 : (3) - Geographic Thought : แนวความคิดทางภูมิศาสตร์
     • 154330 : (3) - Introduction to Geographic Information Systems : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เบื้องต้น
     • 154340 : (3) - Geography of Development : ภูมิศาสตร์การพัฒนา
     • 154351 : (3) - Introduction to Natural Disaster : ภัยพิบัติธรรมชาติเบื้องต้น
     • 154352 : (3) - Climatology : ภูมิอากาศวิทยา
     • 154353 : (3) - Meteorology : อุตุนิยมวิทยา
     • 154354 : (3) - Mountain Geography : ภูมิศาสตร์ภูเขา
     • 154356 : (3) - Microclimatology : ภูมิอากาศวิทยาจุลภาค
     • 154362 : (3) - Regional Dynamic of Southeast Asia : พลวัตเชิงภูมิภาคของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     • 154363 : (3) - Geography of Migration : ภูมิศาสตร์การย้ายถิ่น
     • 154371 : (3) - Aerial Photography and Remote Sensing Image Interpretation and Analysis : การวิเคราะห์และการแปลความภาพถ่ายทางอากาศและภาพข้อมูลระยะไกล
     • 154373 : (3) - Fundamental Digital Photogrammetry : หลักการสำรวจด้วยภาพถ่ายเชิงเลขเบื้องต้น
     • 154374 : (3) - Advanced Photogrammetry : ภาพถ่ายสำรวจขั้นสูง
     • 154375 : (3) - Remote Sensing : รีโมตเซนซิง
     • 154376 : (3) - Digital Image Processing : การประมวลผลภาพข้อมูลเชิงเลข
     • 154377 : (3) - Multimedia Cartography : การทำแผนที่มัลติมีเดีย
     • 154382 : (3) - Energy, Environment and Society : พลังงาน สิ่งแวดล้อม และสังคม
     • 154383 : (3) - Behavioral Geography : ภูมิศาสตร์พฤติกรรม
     • 154384 : (3) - Human Ecology : นิเวศวิทยามนุษย์
     • 154385 : (3) - Geography of Settlement : ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
     • 154387 : (3) - Rural Ecology : นิเวศวิทยาชนบท
     • 154388 : (3) - Urban Geography : ภูมิศาสตร์เมือง
     • 154389 : (3) - Environment and Social Movements in Southeast Asia : สิ่งแวดล้อมและขบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
     • 154410 : (6) - Cooperative Education in Geography : สหกิจศึกษาทางภูมิศาสตร์
     • 154411 : (4) - Seminar and Workshop in Geography : สัมมนาและปฎิบัติการทางภูมิศาสตร์
     • 154431 : (3) - Geospatial Analysis and Applications : การวิเคราะห์เชิงพื้นที่โดยระบบภูมิสารสนเทศและการประยุกต์
     • 154432 : (3) - Programming for Geoinformatics : การเขียนโปรแกรมสำหรับภูมิสารสนเทศศาสตร์
     • 154433 : (3) - Spatial Analysis and Geographic Information Systems Modeling : การวิเคราะห์เชิงพื้นที่และการสร้างแบบจำลองสารสนเทศภูมิศาสตร์
     • 154434 : (3) - Geographic Information System Database Management System : การจัดการระบบฐานข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์
     • 154435 : (3) - Spatial Data Science and Application : วิทยาการข้อมูลเชิงพื้นที่และการประยุกต์ใช้
     • 154441 : (3) - Urban Ecology : นิเวศวิทยาเมือง
     • 154442 : (3) - Political Geography : ภูมิศาสตร์การเมือง
     • 154443 : (3) - Space, Society and Development : พื้นที่ สังคม และการพัฒนา
     • 154444 : (3) - Space-Individual Interactions : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่และปัจเจกบุคคล
     • 154445 : (3) - Geography of Settlement : ภูมิศาสตร์การตั้งถิ่นฐาน
     • 154446 : (3) - Geographies of Culture, Space and Society in the Modern World : ภูมิศาสตร์ของวัฒนธรรม พื้นที่ และสังคมในโลกสมัยใหม่
     • 154451 : (3) - Natural Disaster Assessment and Risk Assessment : การประเมินภัยพิบัติธรรมชาติและการประเมินความเสี่ยงจากภัยพิบัติธรรมชาติ
     • 154452 : (3) - Mountain Meteorology : อุตุนิยมวิทยาภูเขา
     • 154454 : (3) - Geomorphology : ภูมิสัณฐานวิทยา
     • 154455 : (3) - Hydrology and Water Resources : อุทกวิทยาและทรัพยากรน้ำ
     • 154456 : (3) - Biogeography : ภูมิศาสตร์ชีวภาพ
     • 154457 : (3) - Agricultural Meteorology : อุตุนิยมวิทยาการเกษตร
     • 154458 : (3) - Soil Geography : ภูมิศาสตร์ดิน
     • 154459 : (3) - Tropical Phytogeography : พฤกษภูมิศาสตร์เขตร้อน
     • 154461 : (3) - Geography of Northern Thailand : ภูมิศาสตร์ไทยภาคเหนือ
     • 154465 : (3) - Geography of the Greater Mekong Subregion (GMS) : ภูมิศาสตร์อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
     • 154471 : (3) - Aerial Photograph Interpretation and Analysis from Unmanned Aerial Vehicle : การวิเคราะห์และแปลความภาพถ่ายทางอากาศจากอากาศยานไร้คนขับ
     • 154473 : (3) - Theory of Map Projection : ทฤษฎีการสร้างแผนที่
     • 154475 : (3) - Digital Image Processing for Remote Sensing : การประมวลผลภาพเชิงเลขสำหรับรีโมทเซนซิง
     • 154477 : (3) - Microwave Remote Sensing : ไมโครเวฟรีโมตเซนซิง
     • 154479 : (3) - Cartographic Design : การออกแบบแผนที่
     • 154480 : (3) - Concepts and Principles in Environmental Management : แนวคิดและหลักการจัดการสิ่งแวดล้อม
     • 154481 : (3) - Population Geography : ภูมิศาสตร์ประชากร
     • 154482 : (3) - Medical Geography : ภูมิศาสตร์การแพทย์
     • 154483 : (3) - Agricultural Geography : ภูมิศาสตร์การเกษตร
     • 154484 : (3) - Location Theory : ทฤษฎีทำเลที่ตั้ง
     • 154485 : (3) - Advanced Economic Geography : ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจขั้นสูง
     • 154486 : (3) - Environmental Study and Management : การศึกษาและการจัดการสิ่งแวดล้อม
     • 154487 : (3) - Geography and Recreational Resource Planning : ภูมิศาสตร์และการวางแผนทรัพยากรนันทนาการ
     • 154488 : (3) - Urban Planning Studies : ผังเมืองศึกษา
     • 154489 : (3) - Urban Forms and Development in the Third World Countries : รูปแบบและการพัฒนาชุมชนเมืองในประเทศโลกที่สาม
     • 154491 : (3) - Participatory Environmental Management : การจัดการสิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม
     • 154492 : (3) - Transportation Geography : ภูมิศาสตร์การขนส่ง
     • 154493 : (3) - Geography of Housing : ภูมิศาสตร์ที่พักอาศัย
     • 154494 : (3) - The Preparation of the Urban General Plan : การจัดทำผังเมืองรวม
     • 154495 : (3) - The Preparation of the Urban Specific Plan : การจัดทำผังเมืองเฉพาะ
     • 154496 : (3) - Environmental Policy and Analysis : การวิเคราะห์นโยบายสิ่งแวดล้อม
    • วิชาโทสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา : SA (159)
     • 159101 : (3) - Fundamentals in Sociology and Anthropology : ความคิดพื้นฐานทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     • 159102 : (3) - Human and Culture : มนุษย์กับวัฒนธรรม
     • 159201 : (3) - Concept Constructions in Sociology and Anthropology : การสร้างแนวคิดทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
     • 159202 : (3) - Theories and Perspectives in Social Development : ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาสังคม
     • 159203 : (3) - History of Sociological Thoughts : ประวัติศาสตร์ความคิดทางสังคมวิทยา
     • 159204 : (3) - History of Anthropological Thoughts : ประวัติศาสตร์ความคิดทางมานุษยวิทยา
     • 159222 : (3) - Sociology of Fashion : สังคมวิทยาแฟชั่น
     • 159302 : (3) - Practice in Everyday Life : ปฏิบัติการในชีวิตประจำวัน
     • 159303 : (3) - Power, Politics and Society : อำนาจ การเมือง และสังคม
     • 159311 : (3) - Ecological Anthropology in Mekong Region : มานุษยวิทยานิเวศในลุ่มน้ำโขง
     • 159331 : (3) - Modern City : เมืองสมัยใหม่
     • 159351 : (3) - Society and Culture of the North and its Neighbors in Mekong Region : สังคมและวัฒนธรรมของภาคเหนือและเพื่อนบ้านในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
     • 159352 : (3) - Social and Cultural Dynamics in Southeast Asia : พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมในอุษาคเนย์
     • 159353 : (3) - Social and Cultural Dynamics in Thailand : พลวัตของสังคมและวัฒนธรรมในไทย
     • 159354 : (3) - Contemporary Chinese Society and Cultures : สังคมและวัฒนธรรมจีนร่วมสมัย
     • 159356 : (3) - Border and Transnational Issues : ชายแดนและประเด็นข้ามชาติ
     • 159411 : (3) - Economic Anthropology : มานุษยวิทยาเศรษฐกิจ
     • 159421 : (3) - Concepts and Approaches to Ethnicity : แนวคิดและแนวทางการศึกษาชาติพันธุ์สัมพันธ์
     • 159431 : (3) - Globalization : โลกาภิวัตน์
     • 159434 : (3) - Cultural Studies : วัฒนธรรมศึกษา
     • 159451 : (3) - Society and Culture of India, China and Japan : สังคมและวัฒนธรรมอินเดีย จีน และญี่ปุ่น
     • 159454 : (3) - Chinese Influence and Southeast Asia : อิทธิพลจีนและอุษาคเนย์
    • วิชาโทชาติพันธุ์ศึกษา : ETHD (156), SWS (168), ASS (175)
     • 156101 : (3) - Introduction to Ethnic Studies : ชาติพันธุ์ศึกษาเบื้องต้น
     • 156201 : (3) - Ethnoecology and Dynamism of Local Knowledge : นิเวศวิทยาชาติพันธุ์และพลวัตของความรู้ท้องถิ่น
     • 156301 : (3) - Work Skills in Ethnic Communities : ทักษะการทำงานในชุมชนชาติพันธุ์
     • 168100 : (3) - Gender and Society : เพศภาวะกับสังคม
     • 175335 : (3) - Dynamism of Highland Ethnic Communities : พลวัตชุมชนชาติพันธุ์บนพื้นที่สูง
     • 175431 : (3) - Ethnicity in ASEAN : ชาติพันธุ์สัมพันธ์ในอาเซียน
    • วิชาโทสตรีศึกษา : SWS (168)
     • 168101 : (3) - Introduction to Feminist Concepts : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิดสตรีนิยม
     • 168221 : (3) - Gender Equality and Work in Globalization : ความเสมอภาคทางเพศภาวะในการทำงานยุคโลกาภิวัตน์
     • 168222 : (3) - Women and Culture : ผู้หญิงกับวัฒนธรรม
     • 168231 : (3) - Gender and Language : เพศภาวะกับภาษา
     • 168241 : (3) - Women and Justice Process : ผู้หญิงกับกระบวนการยุติธรรม
     • 168313 : (3) - Feminism, Gender and Politics : สตรีนิยม เพศภาวะ กับการเมือง
     • 168335 : (3) - Feminism, Gender and Religions : สตรีนิยม เพศภาวะ กับศาสนา
     • 168410 : (3) - Women’s Human Rights and Diverse Gender Rights : สิทธิมนุษยชนสตรีและสิทธิของผู้มีความหลากหลายทางเพศ
   • (05) คณะวิทยาศาสตร์
    • วิชาโทคณิตศาสตร์ : MATH (206)
     • 205341 : (3) - :
     • 205358 : (3) - Stratigraphy : การลำดับชั้นหิน
     • 206203 : (3) - Calculus 3 : แคลคูลัส 3
     • 206207 : (3) - Solid Analytic Geometry : เรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตัน
     • 206208 : (3) - Calculus for Agro-Industry : แคลคูลัสสำหรับอุตสาหกรรมเกษตร
     • 206211 : (3) - Advanced Calculus 1 : แคลคูลัสขั้นสูง 1
     • 206216 : (3) - Introduction to Mathematical Logic : คณิตตรรกศาสตร์เบื้องต้น
     • 206217 : (3) - Fundamental Concepts of Mathematics : แนวคิดหลักมูลของคณิตศาสตร์
     • 206253 : (2) - Introduction to Mathematical Software : โปรแกรมสำเร็จรูปเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
     • 206254 : (3) - Mathematical Package : โปรแกรมสำเร็จเชิงคณิตศาสตร์
     • 206255 : (3) - Mathematics for Software Technology : คณิตศาสตร์สำหรับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์
     • 206261 : (3) - Calculus for Engineering 3 : แคลคูลัสสำหรับวิศวกรรมศาสตร์ 3
     • 206265 : (3) - Mathematical Methods for Environmental Science : วิธีทางคณิตศาสตร์สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
     • 206266 : (3) - Mathematics for Everyday Life : คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน
     • 206267 : (3) - Mathematical Methods 1 : วิธีเชิงคณิตศาสตร์ 1
     • 206281 : (3) - Discrete Mathematics : วิยุตคณิต
     • 206300 : (3) - Mathematics of Finance and Insurance : คณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย
     • 206309 : (3) - Fundamental Concepts of Arithmetics : หลักเบื้องต้นของเลขคณิต
     • 206311 : (3) - Axiomatic Set Theory : ทฤษฎีเซตเชิงสัจพจน์
     • 206312 : (3) - Introduction to Foundation of Geometry : รากฐานเรขาคณิตเบื้องต้น
     • 206313 : (3) - Introduction to Topology : ทอพอโลยีเบื้องต้น
     • 206319 : (3) - Fundamental Concepts of Geometry : หลักเบื้องต้นของเรขาคณิต
     • 206321 : (3) - Introduction to Abstract Algebra : พีชคณิตนามธรรมเบื้องต้น
     • 206324 : (3) - Applied Linear Algebra : พีชคณิตเชิงเส้นประยุกต์
     • 206325 : (3) - Linear Algebra : พีชคณิตเชิงเส้น
     • 206327 : (3) - Theory of Numbers 1 : ทฤษฎีจำนวน 1
     • 206328 : (3) - Theory of Equations : ทฤษฎีของสมการ
     • 206329 : (3) - Fundamental Concepts of Algebra : หลักเบื้องต้นพีชคณิต
     • 206331 : (3) - Advanced Calculus 2 : แคลคูลัสขั้นสูง 2
     • 206335 : (3) - Vector Analysis : การวิเคราะห์เชิงเวกเตอร์
     • 206336 : (3) - Real Analysis 1 : การวิเคราะห์เชิงจริง 1
     • 206355 : (3) - Numerical Method : วิธีเชิงตัวเลข
     • 206357 : (3) - Scientific Computation : การคณนาเชิงวิทยาศาสตร์
     • 206362 : (3) - Applied Differential Equation for Engineers : สมการเชิงอนุพันธ์ประยุกต์สำหรับวิศวกร
     • 206363 : (3) - Mathematics for Engineers : คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกร
     • 206365 : (3) - Applied Mathematics : คณิตศาสตร์ประยุกต์
     • 206367 : (3) - Mathematical Methods 2 : วิธีเชิงคณิตศาสตร์ 2
     • 206368 : (3) - Mathematical Methods 3 : วิธีเชิงคณิตศาสตร์ 3
     • 206370 : (3) - Probability 1 : ความน่าจะเป็น 1
     • 206381 : (3) - Combinatorics : คณิตศาสตร์เชิงการจัด
     • 206383 : (3) - Deterministic Operations Research Models : แบบจำลองการวิจัยดำเนินงานเชิงกำหนด
     • 206390 : (1) - Seminar in Mathematics : สัมมนาทางคณิตศาสตร์
     • 206399 : (3) - Seminar in Advanced Mathematics : สัมมนาทางคณิตศาสตร์ชั้นสูง
     • 206400 : (2) - Selected Topics in Mathematics : หัวข้อเลือกสรรทางคณิตศาสตร์
     • 206411 : (3) - Classical Geometry : เรขาคณิตแบบฉบับ
     • 206412 : (3) - Topology : ทอพอโลยี
     • 206413 : (4) - Topology for Honors Program : ทอพอโลยีสำหรับแผนก้าวหน้า
     • 206414 : (3) - Mathematical Logic : คณิตตรรกศาสตร์
     • 206415 : (3) - Introduction to Homotopy Theory : ทฤษฎีฮอมอโทปีเบื้องต้น
     • 206421 : (3) - Abstract Algebra : พีชคณิตนามธรรม
     • 206422 : (4) - Abstract Algebra for Honors Program : พีชคณิตนามธรรมสำหรับแผนก้าวหน้า
     • 206423 : (3) - Wavelets : เวฟเลทส์
     • 206425 : (3) - Concepts of Abstract Algebra : สังกัปของพีชคณิตนามธรรม
     • 206426 : (3) - Linear Algebra 2 : พีชคณิตเชิงเส้น 2
     • 206427 : (3) - Theory of Numbers 2 : ทฤษฎีจำนวน 2
     • 206428 : (3) - Coding Theory : ทฤษฎีรหัส
     • 206432 : (3) - Introduction to Functional Analysis : การวิเคราะห์เชิงฟังก์ชันเบื้องต้น
     • 206433 : (4) - Real Analysis for Honors Program : การวิเคราะห์เชิงจริงสำหรับแผนก้าวหน้า
     • 206435 : (3) - Real Analysis 2 : การวิเคราะห์เชิงจริง 2
     • 206436 : (3) - Introduction to Calculus of Variations : แคลคูลัสของการแปรผันเบื้องต้น
     • 206438 : (3) - Fixed Point Theory and Applications : ทฤษฎีจุดตรึงและการประยุกต์
     • 206441 : (3) - Nonlinear Ordinary Differential Equations : สมการเชิงอนุพันธ์สามัญไม่เชิงเส้น
     • 206442 : (3) - Partial Differential Equations : สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย
     • 206445 : (3) - Fourier and Laplace Transformation : การแปลงฟูเรียร์และลาปลาซ
     • 206446 : (3) - Differential Geometry : เรขาคณิตเชิงอนุพันธ์
     • 206453 : (3) - Computational Optimization : การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงคณนา
     • 206455 : (3) - Numerical Analysis : การวิเคราะห์เชิงตัวเลข
     • 206456 : (3) - Numerical Method for Differential Equations : วิธีเชิงตัวเลขสำหรับสมการเชิงอนุพันธ์
     • 206457 : (3) - Mathematics of Financial Derivatives : คณิตศาสตร์อนุพันธ์การเงิน
     • 206458 : (4) - Numerical Method for Honors Program : วิธีเชิงตัวเลขสำหรับแผนก้าวหน้า
     • 206461 : (2) - Mathematics for Physical Science Students 1 : คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 1
     • 206462 : (2) - Mathematics for Physical Science Students 2 : คณิตศาสตร์สำหรัปฟิสิกส์ 2
     • 206463 : (3) - Deterministic Optimization : การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงกำหนด
     • 206464 : (3) - Introduction to Mathematical Control Theory : ทฤษฎีควบคุมเชิงคณิตศาสตร์เบื้องต้น
     • 206465 : (3) - Principles of Mathematical Modeling : หลักการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์
     • 206466 : (3) - Introduction to Computational Fluid Dynamics : พลศาสตร์ของไหลเชิงคณนาเบื้องต้น
     • 206467 : (3) - Neural Networks : ข่ายงานประสาท
     • 206470 : (3) - Probability 2 : ความน่าจะเป็น 2
     • 206471 : (3) - Introduction to Actuarial Mathematics : คณิตศาสตร์ประกันภัยเบื้องต้น
     • 206473 : (3) - Portfolio Optimization : การหาค่าเหมาะที่สุดของหลักทรัพย์ในครอบครอง
     • 206474 : (3) - Stochastic Processes and Martingale Theory : กระบวนการเฟ้นสุ่มและทฤษฎีมาร์ติงเกล
     • 206476 : (3) - Game theory : ทฤษฎีเกม
     • 206481 : (3) - Graph Theory : ทฤษฎีกราฟ
     • 206483 : (3) - Combinatorial Optimization : การหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด
     • 206490 : (3) - Seminar on Special Problems : สัมมนาในปัญหาพิเศษ
     • 206492 : (1) - Mathematical Practicum : การฝึกงานทางคณิตศาสตร์
     • 206495 : (6) - Cooperative Education in Mathematics : สหกิจศึกษาทางคณิตศาสตร์
     • 206497 : (3) - Research in Mathematics I : การวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1
     • 206497 : (3) - Research in Mathematics I : การวิจัยทางคณิตศาสตร์ 1
     • 206498 : (3) - Research in Mathematics II : การวิจัยทางคณิตศาสตร์ 2
     • 206499 : (3) - Independent Study : การค้นคว้าอิสระ
     • 406437 : (3) - :
    • วิชาโทเคมี : CHEM (203)
     • 201202 : (3) - :
     • 203113 : (3) - Chemistry 2 : เคมี 2
     • 203117 : (1) - Chemistry Laboratory 2 : ปฏิบัติการเคมี 2
     • 203201 : (3) - Organic Chemistry 1 : เคมีอินทรีย์ 1
     • 203203 : (3) - Organic Chemistry 1 : เคมีอินทรีย์ 1
     • 203204 : (3) - Organic Chemistry 2 : เคมีอินทรีย์ 2
     • 203211 : (2) - Fundamental Inorganic Chemistry : เคมีอนินทรีย์พื้นฐาน
     • 203222 : (3) - Physical Chemistry 1 : เคมีเชิงฟิสิกส์ 1
     • 203223 : (3) - Physical Chemistry 2 : เคมีเชิงฟิสิกส์ 2
     • 203228 : (1) - Physical Chemistry Laboratory 1 : ปฏิบัติการเคมีเชิงฟิสิกส์ 1
     • 203231 : (3) - Fundamental Analytical Chemistry : เคมีวิเคราะห์เบื้องต้น
     • 203232 : (2) - Electroanalytical Chemistry : ไฟฟ้าเคมีวิเคราะห์
     • 203235 : (3) - Analytical Chemistry : เคมีวิเคราะห์
     • 203241 : (1) - Organic Chemistry Laboratory 1 : ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 1
     • 203242 : (1) - Organic Chemistry Laboratory 2 : ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ 2
     • 203250 : (3) - Environmental Chemistry : เคมีสิ่งแวดล้อม
     • 203286 : (1) - Analytical Chemistry Laboratory 1 : ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 1
     • 203287 : (1) - Analytical Chemistry Laboratory 2 : ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์ 2
     • 203288 : (1) - Analytical Chemistry Laboratory : ปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์
     • 203303 : (3) - Organic Spectroscopy : สเปกโทรสโกปีทางเคมีอินทรีย์
     • 203315 : (2) - Symmetry and Bonding : สมมาตรและพันธะ
     • 203324 : (2) - Physical Chemistry 4 : เคมีเชิงฟิสิกส์ 4
     • 203352 : (2) - Safety in the Chemistry Laboratory : ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมี
    • วิชาโทชีววิทยา : BIOL (202)
     • 202231 : (4) - Genetics 1 : พันธุศาสตร์ 1
     • 202300 : (2) - Scientific Method and Reporting : วิธีการทางวิทยาศาสตร์และการรายงาน
     • 202301 : (3) - Instrumental Techniques in Biology : เทคนิคการใช้เครื่องมือทางชีววิทยา
     • 202302 : (3) - Microtechnique : ไมโครเทคนิค
     • 202303 : (3) - History of Biology : ประวัติชีววิทยา
     • 202304 : (2) - Creative Media for Biology Information : สื่อสร้างสรรค์สำหรับข้อมูลทางชีววิทยา
     • 202305 : (3) - Biometry : ชีวสถิติ
     • 202310 : (3) - Biology of Fruit Plants : ชีววิทยาของไม้ผล
     • 202311 : (4) - Cell and Molecular Biology : ชีววิทยาระดับเซลล์และโมเลกุล
     • 202321 : (3) - Cell Biology : ชีววิทยาของเซลล์
     • 202331 : (3) - Plant Breeding : การปรับปรุงพันธุ์พืช
     • 202332 : (3) - Genetics 2 : พันธุศาสตร์ 2
     • 202333 : (1) - Fundamental Techniques in Genetics : เทคนิคพื้นฐานทางพันธุศาสตร์
     • 202334 : (3) - Fundamental Molecular Genetics : พันธุศาสตร์โมเลกุลเบื้องต้น
     • 202342 : (4) - General Plant Physiology : พฤกษสรีรวิทยาทั่วไป
     • 202353 : (3) - Plant Morphology : สัณฐานวิทยาของพืช
     • 202354 : (3) - Morphology of Non-Vascular Plants : สัณฐานวิทยาของพืชไร้ท่อลำเลียง
     • 202355 : (3) - Morphology of Vascular Plants : สัณฐานวิทยาของพืชที่มีท่อลำเลียง
     • 202356 : (3) - Plant Anatomy : กายวิภาคของพืช
     • 202361 : (4) - General Plant Taxonomy : พฤกษอนุกรมวิธานทั่วไป
     • 202362 : (3) - Economic Botany : พฤกษศาสตร์เศรษฐกิจ
     • 202364 : (3) - Lichenology : ไลเคนวิทยา
     • 202371 : (4) - Ecology : นิเวศวิทยา
     • 202371 : (4) - Ecology : นิเวศวิทยา
     • 202401 : (3) - Radiation Biology : ชีววิทยารังสี
     • 202405 : (3) - Evolution : วิวัฒนาการ
     • 202410 : (3) - Industrial Botany : พฤกษศาสตร์อุตสาหกรรม
     • 202421 : (3) - Cell Signaling : การสื่อสัญญาณของเซลล์
     • 202432 : (3) - DNA Technology : เทคโนโลยีดีเอ็นเอ
     • 202433 : (3) - DNA Barcoding and Applications : ดีเอ็นเอบาร์โค้ดดิ้งและการประยุกต์
     • 202434 : (3) - Bioinformatics : ชีวสารสนเทศศาสตร์
     • 202435 : (2) - Plant Transformation : การแปลงพันธุ์พืช
     • 202436 : (2) - Innovation in Biotechnology : นวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ
     • 202438 : (3) - Human Evolution : วิวัฒนาการของมนุษย์
     • 202442 : (3) - Advanced Plant Physiology : พฤกษสรีรวิทยาชั้นสูง
     • 202443 : (3) - Plant Cell, Tissue and Organ Culture : การเพาะเลี้ยงเซลล์ เนื้อเยื่อและอวัยวะพืช
     • 202446 : (3) - Plant Growth and Development : การเจริญเติบโตในพืช
     • 202461 : (3) - Advanced Taxonomy of Flowering Plants : อนุกรมวิธานชั้นสูงของพืชดอก
     • 202463 : (3) - Bryology : ไบรโอโลยี
     • 202470 : (2) - Biogeography : ชีวภูมิศาสตร์
     • 202471 : (3) - Animal Ecology : สัตวนิเวศวิทยา
     • 202472 : (3) - Marine Ecology : นิเวศวิทยาทางทะเล
     • 202473 : (3) - Water Pollution Biology : ชีววิทยามลภาวะทางน้ำ
     • 202474 : (3) - Plant Ecology : พฤกษนิเวศวิทยา
     • 202475 : (3) - Environmental Toxicology : พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม
     • 202476 : (3) - Conservation Biology : ชีววิทยาการอนุรักษ์
     • 202477 : (3) - Tropical Ecology : นิเวศวิทยาเขตร้อน
     • 202481 : (3) - Behavioral Ecology : นิเวศวิทยาพฤติกรรม
     • 202484 : (3) - Restoration Ecology : นิเวศวิทยาการฟื้นฟู
     • 202490 : (2) - Field Biology : ชีววิทยาภาคสนาม
     • 202491 : (1) - Biology Seminar : สัมมนาชีววิทยา
     • 202492 : (1) - Biology Reports : รายงานทางชีววิทยา
     • 202493 : (3) - Special Project in Biology : ปัญหาพิเศษทางชีววิทยา
     • 202494 : (2) - Selected Topics in Biology : หัวข้อที่เลือกสรรทางชีววิทยา
     • 202495 : (1) - Publishing Biological Research : การพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยทางชีววิทยา
     • 202496 : (1) - Job Training in Biology : การฝึกงานชีววิทยา
     • 202499 : (3) - Undergraduate Research : การวิจัยระดับปริญญาตรี
    • วิชาโทจุลชีววิทยา : MICB (215)
     • 215205 : (3) - Microbiology : จุลชีววิทยา
     • 215206 : (1) - Microbiology Laboratory : ปฏิบัติการจุลชีววิทยา
     • 215300 : (2) - Intellectual Property and Microbiology Innovations : ทรัพยสินทางปัญญาและนวัตกรรมทางจุลชีววิทยา
     • 215301 : (2) - Food and Microbiological Laboratory Quality Assurances : การประกันคุณภาพด้านอาหารและห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา
     • 215302 : (1) - Microbiological Instrumentation : เครื่องมือทางจุลชีววิทยา
     • 215303 : (1) - Intellectual Property and Biological Innovations : ทรัพย์สินทางปัญญาและนวัตกรรมทางชีวภาพ
     • 215304 : (1) - New Product and Platform Development in Microbiology : การพัฒนาผลิตภัณฑ์และรูปแบบธุรกิจใหม่ทางจุลชีววิทยา
     • 215305 : (3) - Microbiological Experimental Design : การออกแบบการทดลองทางจุลชีววิทยา
     • 215311 : (3) - Introduction to Actinomycetes : แอกติโนไมซีสเบื้องต้น
     • 215312 : (3) - Introductory Phycology and Protozoology : สาหร่ายวิทยาและโพรโทซัววิทยาเบื้องต้น
     • 215313 : (4) - Mycology : เห็ดราวิทยา
     • 215314 : (4) - Virology : ไวรัสวิทยา
     • 215321 : (2) - Actinomycetes : แอกติโนมัยซีส
     • 215322 : (1) - Actinomycetes Laboratory : ปฏิบัติการแอกติโนมัยซีส
     • 215323 : (2) - Phycology : สาหร่ายวิทยา
     • 215324 : (1) - Phycology Laboratory : ปฏิบัติการสาหร่ายวิทยา
     • 215325 : (3) - Mycology : เห็ดราวิทยา
     • 215326 : (1) - Mycology Laboratory : ปฏิบัติการเห็ดราวิทยา
     • 215327 : (3) - Virology : ไวรัสวิทยา
     • 215328 : (1) - Virology Laboratory : ปฏิบัติการไวรัสวิทยา
     • 215371 : (3) - Aquatic Microbiology : จุลชีววิทยาทางน้ำ
     • 215375 : (2) - Aquatic Microbiology : จุลชีววิทยาทางน้ำ
     • 215376 : (1) - Aquatic Microbiology Laboratory : ปฏิบัติการจุลชีววิทยาทางน้ำ
     • 215381 : (3) - Normal Flora and Pathogenic Microorganisms in Human : จุลินทรีย์ประจำถิ่นและจุลินทรีย์ก่อโรคในมนุษย์
     • 215382 : (2) - Introduction to Forensic Microbiology : นิติจุลชีววิทยาเบื้องต้น
     • 215385 : (2) - Normal Flora Microorganisms in Human : จุลินทรีย์ประจำถิ่นในมนุษย์
     • 215386 : (1) - Normal Flora Microorganisms in Human Laboratory : ปฏิบัติการจุลินทรีย์ประจำถิ่นในมนุษย์
     • 215401 : (3) - Microbial Food Safety : ความปลอดภัยของอาหารด้านจุลินทรีย์
     • 215411 : (3) - Biology of Mushrooms : ชีววิทยาของเห็ด
     • 215412 : (3) - Biology of Yeasts : ชีววิทยาของยีสต์
     • 215421 : (2) - Biology of Mushrooms : ชีววิทยาของเห็ด
     • 215422 : (1) - Biology of Mushrooms Laboratory : ปฏิบัติการชีววิทยาของเห็ด
     • 215423 : (2) - Biology of Yeasts : ชีววิทยาของยีสต์
     • 215424 : (1) - Biology of Yeasts Laboratory : ปฏิบัติการชีววิทยาของยีสต์
     • 215431 : (3) - Microbial Genetics : พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
     • 215432 : (3) - Molecular Cloning of Genes : การโคลนนิ่งระดับโมเลกุลของยีน
     • 215433 : (3) - Microbial Genome Analysis and Bioinformatics : การวิเคราะห์จีโนมจุลินทรีย์และชีวสารสนเทศศาสตร์
     • 215433 : (3) - Microbial Genome Analysis and Bioinformatics : การวิเคราะห์จีโนมจุลินทรีย์และชีวสารสนเทศศาสตร์
     • 215435 : (2) - Microbial Genetics : พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
     • 215435 : (2) - Microbial Genetics : พันธุศาสตร์ของจุลินทรีย์
     • 215437 : (2) - Molecular Cloning of Genes : โคลนนิงระดับโมเลกุลของยีน
     • 215438 : (1) - Molecular Cloning of Genes Laboratory : ปฏิบัติการโคลนนิงระดับโมเลกุลของยีน
     • 215441 : (3) - Bacterial Physiology : สรีรวิทยาของแบคทีเรีย
     • 215445 : (3) - Bacterial Physiology : สรีรวิทยาของแบคทีเรีย
     • 215446 : (1) - Bacterial Physiology Laboratory : ปฏิบัติการสรีรวิทยาของแบคทีเรีย
     • 215461 : (3) - Determinative Bacteriology : การจัดและจำแนกแบคทีเรีย
     • 215462 : (4) - Systematic Bacteriology : ระบบการจัดจำแนกแบคทีเรีย
     • 215465 : (1) - Systematic Bacteriology : ระบบการจัดจำแนกแบคทีเรีย
     • 215466 : (2) - Systematic Bacteriology Laboratory : ปฏิบัติการระบบการจัดจำแนกแบคทีเรีย
     • 215471 : (3) - Microbial Ecology : นิเวศวิทยาของจุลินทรีย์
     • 215475 : (2) - Microbial Ecology : นิเวศวิทยาจุลินทรีย์
     • 215476 : (1) - Microbial Ecology Laboratory : ปฏิบัติการนิเวศวิทยาจุลินทรีย์
     • 215481 : (3) - Industrial Microbiology : จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
     • 215482 : (1) - Cosmetic Microbiology : จุลชีววิทยาเครื่องสำอาง
     • 215483 : (3) - Microbes and Cultures : จุลินทรีย์และวัฒนธรรม
     • 215485 : (2) - Industrial Microbiology : จุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
     • 215486 : (1) - Industrial Microbiology Laboratory : ปฏิบัติการจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม
     • 215491 : (1) - Microbiology Seminar : สัมมนาจุลชีววิทยา
     • 215492 : (1) - Microbiology Reports : รายงานทางจุลชีววิทยา
     • 215493 : (3) - Special Project in Microbiology : ปัญหาพิเศษทางจุลชีววิทยา
     • 215494 : (3) - Training in Microbiology : การฝึกงานจุลชีววิทยา
     • 215495 : (1) - Selected Topics in Microbiology 1 : หัวข้อเลือกสรรทางจุลชีววิทยา 1
     • 215496 : (1) - Selected Topics in Microbiology 2 : หัวข้อเลือกสรรทางจุลชีววิทยา 2
     • 215497 : (2) - Selected Topics in Microbiology 3 : หัวข้อเลือกสรรทางจุลชีววิทยา 3
     • 245436 : (3) - :
    • วิชาโทสัตววิทยา : ZOOL (214)
     • 214261 : (3) - Animal diversity : ความหลากหลายของสัตว์
     • 214301 : (3) - Vertebrate Zoology : สัตว์มีกระดูกสันหลัง
     • 214310 : (3) - Invertebrate Zoology : สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
     • 214311 : (4) - Biology of invertebrates : ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
     • 214312 : (4) - General Entomology : กีฏวิทยาทั่วไป
     • 214313 : (3) - Biology of Myriapoda : ชีววิทยาของไมเรียโปดา
     • 214340 : (2) - Laboratory Animals in Biology : สัตว์ทดลองทางชีววิทยา
     • 214341 : (4) - General Animal Physiology : สัตวสรีรวิทยาทั่วไป
     • 214341 : (4) - General Animal Physiology : สัตวสรีรวิทยาทั่วไป
     • 214352 : (4) - Animal Developmental Biology : ชีววิทยาการเจริญของสัตว์
     • 214381 : (3) - General Ethology : พฤติกรรมวิทยาทั่วไป
     • 214401 : (3) - Ichthyology : มีนวิทยา
     • 214403 : (3) - Ornithology : ปักษีวิทยา
     • 214411 : (3) - Parasitology : ปรสิตวิทยา
     • 214412 : (3) - Malacology : สังขวิทยา
     • 214414 : (2) - Economic Invertebrates : สัตว์เศรษฐกิจที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
     • 214415 : (1) - Economic Invertebrates Laboratory : ปฏิบัติการสัตว์เศรษฐกิจที่ไม่มีกระดูกสันหลัง
     • 214421 : (3) - Animal Histology : วิทยาเนื้อเยื่อของสัตว์
     • 214422 : (3) - Animal Cell Culture : การเพาะเลี้ยงเซลล์สัตว์
     • 214430 : (3) - Animal Genetics and Application : พันธุศาสตร์ของสัตว์และการประยุกต์
     • 214431 : (3) - Animal Biotechnology : เทคโนโลยีชีวภาพของสัตว์
     • 214441 : (3) - Advanced Animal Physiology : สัตวสรีรวิทยาขั้นสูง
     • 214442 : (3) - Applied Animal Physiology : สัตวสรีรวิทยาประยุกต์
     • 214443 : (3) - Physiology of Insects : สรีรวิทยาของแมลง
     • 214445 : (3) - Comparative Immunology : ภูมิคุ้มกันวิทยาเปรียบเทียบ
     • 214462 : (3) - Taxonomy of Mature Insects : อนุกรมวิธานของแมลงตัวเต็มวัย
     • 214490 : (2) - Field Zoology : สัตววิทยาภาคสนาม
     • 214491 : (1) - Zoology Seminar : สัมมนาสัตววิทยา
     • 214493 : (3) - Special Project in Zoology : ปัญหาพิเศษทางสัตววิทยา
     • 214494 : (2) - Selected Topics in Zoology : หัวข้อเลือกสรรทางสัตววิทยา
     • 214495 : (3) - Training in Zoology : การฝึกงานสัตววิทยา
    • วิชาโทธรณีวิทยา : GEOL (205)
     • 205100 : (3) - The Earth and its Geological Processes : โลกและกระบวนการทางธรณีวิทยา
     • 205103 : (4) - Physical Geology : ธรณีวิทยากายภาพ
     • 205104 : (4) - Historical Geology : ธรณีวิทยาประวัติ
     • 205105 : (3) - Earth Science and Civilization : วิทยาศาสตร์โลกและอารยธรรม
     • 205193 : (1) - Graphic Methods in Geology : การเขียนภาพทางธรณีวิทยา
     • 205216 : (1) - Practice in Field Geology : การฝึกธรณีวิทยาภาคสนาม
     • 205218 : (2) - Geology of Thailand : ธรณีวิทยาของประเทศไทย
     • 205231 : (4) - Crystallography and Optical Crystallography : ผลึกศาสตร์และผลึกศาสตร์ทางแสง
     • 205232 : (4) - Crystallography and Mineralogy : ผลึกศาสตร์และวิทยาแร่
     • 205234 : (3) - Descriptive Mineralogy : วิทยาแร่
     • 205235 : (4) - Optical Mineralogy : วิทยาแร่ทางแสง
     • 205238 : (3) - Optical Mineralogy : วิทยาแร่ทางแสง
     • 205239 : (4) - Mineralogy : วิทยาแร่
     • 205244 : (3) - Lithology : วิทยาหิน
     • 205246 : (4) - Lithology : วิทยาหิน
     • 205252 : (4) - Palaeontology : บรรพชีวินวิทยา
     • 205253 : (3) - Invertebrate Palaeontology : บรรพชีวินวิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง
     • 205275 : (3) - Geology for Engineers : ธรณีวิทยาสำหรับวิศวกร
     • 205282 : (3) - Geological Data Processing : การประมวลผลข้อมูลธรณีวิทยา
     • 205301 : (3) - Geomorphology : ธรณีสัณฐานวิทยา
     • 205302 : (3) - Photogeology : ธรณีวิทยาภาพถ่าย
     • 205303 : (4) - Geomorphology : ธรณีสัณฐานวิทยา
     • 205310 : (3) - Regional Field Geology : ธรณีวิทยาภาคสนามระดับภูมิภาค
     • 205324 : (4) - Structural Geology : ธรณีวิทยาโครงสร้าง
     • 205327 : (3) - :
     • 205337 : (3) - Geochemistry : ธรณีเคมี
     • 205344 : (4) - Igneous and Metamorphic Petrology : ศิลาวิทยาของหินอัคนีและหินแปร
     • 205355 : (3) - Principles of Sedimentology : หลักตะกอนวิทยา
     • 205358 : (3) - Stratigraphy : การลำดับชั้นหิน
     • 205361 : (3) - Minerals in Industry : แร่ในอุตสาหกรรม
     • 205363 : (3) - Mineral Deposits : แหล่งแร่
     • 205372 : (3) - Earth Resources and Geologic Hazards : ทรัพยากรธรณีและธรณีพิบัติภัย
     • 205382 : (4) - Exploration Geophysics : ธรณีฟิสิกส์เพื่อการสำรวจ
     • 205393 : (1) - Graphic Methods in Geology : การเขียนภาพทางธรณีวิทยา
     • 205397 : (1) - Internship in Geology 1 : การฝึกงานทางธรณีวิทยา 1
     • 205404 : (3) - Surficial Geology and Terrain Analysis : ธรณีวิทยาพื้นผิวและการวิเคราะห์ภูมิประเทศ
     • 205405 : (3) - Geotourism : การท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยา
     • 205410 : (4) - Field Geology : ธรณีวิทยาภาคสนาม
     • 205415 : (2) - Geology of Thailand : ธรณีวิทยาประเทศไทย
     • 205417 : (3) - Geology of Southeast Asia : ธรณีวิทยาของเอเชียอาคเนย์
     • 205421 : (3) - Tectonics : ธรณีแปรสัณฐาน
     • 205441 : (3) - Volcanic Facies : ชุดลักษณ์ภูเขาไฟ
     • 205451 : (3) - Micropalaeontology : จุลบรรพชีวินวิทยา
     • 205457 : (3) - Fundamentals of Sequence Stratigraphy : การลำดับชุดลำดับชั้นหินเบื้องต้น
     • 205461 : (3) - Economic Geology : เศรษฐธรณีวิทยา
     • 205462 : (3) - Mining Geology : ธรณีวิทยาเหมืองแร่
     • 205464 : (3) - Petroleum Geology : ธรณีวิทยาปิโตรเลียม
     • 205472 : (3) - Environmental Geology : ธรณีวิทยาสิ่งแวดล้อม
     • 205473 : (3) - Hydrogeology : อุทกธรณีวิทยา
     • 205474 : (3) - Applied Hydrogeology and Geotechnic : อุทกธรณีวิทยาประยุกต์และธรณีเทคนิค
     • 205475 : (3) - Engineering Geology : ธรณีวิทยาวิศวกรรม
     • 205476 : (3) - Subsurface Geology : ธรณีวิทยาใต้พื้นผิว
     • 205479 : (1) - Engineering Geology Laboratory : ปฏิบัติการธรณีวิทยาวิศวกรรม
     • 205482 : (4) - Geophysics : ธรณีฟิสิกส์
     • 205483 : (4) - Petroleum Geophysics : ธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม
     • 205485 : (3) - Geologic Information Systems : ระบบสารสนเทศธรณีวิทยา
     • 205486 : (3) - Coal Geology and its Utilization : ธรณีวิทยาถ่านหินและการใช้ประโยชน์จากถ่านหิน
     • 205487 : (3) - Seismic Data Acquisition : การเก็บข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน
     • 205488 : (3) - Seismic Data Processing : การประมวลผลคลื่นไหวสะเทือน
     • 205489 : (3) - Seismic Data Interpretation : การแปลความหมายข้อมูลคลื่นไหวสะเทือน
     • 205495 : (1) - Seminar : สัมมนา
     • 205496 : (2) - Selected Topics in Geology : หัวข้อเรื่องพิเศษทางธรณีวิทยา
     • 205497 : (2) - Internship in Geology 2 : การฝึกงานทางธรณีวิทยา 2
     • 205499 : (2) - Independent Study in Geology : การศึกษาอิสระทางธรณีวิทยา
    • วิชาโทวิทยาการคอมพิวเตอร์ : CS (204)
     • 204202 : (3) - Information Technology and Web Development : เทคโนโลยีสารสนเทศและการพัฒนาเว็บ
     • 204203 : (3) - Computer Science Technology : เทคโนโลยีด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
     • 204211 : (3) - Object-Oriented Programming : การเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ
     • 204212 : (3) - Modern Application Development : การพัฒนาแอปพลิเคชันสมัยใหม่
     • 204214 : (3) - Basic Programming : การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิค
     • 204215 : (3) - Pascal Programming : การเขียนโปรแกรมภาษาปาสคาล
     • 204216 : (3) - C Programming : การเขียนโปรแกรมภาษาซี
     • 204217 : (3) - Computer Programming Languages : ภาษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์
     • 204218 : (3) - Computer Organization and System Programming : การจัดการระบบคอมพิวเตอร์และการเขียนโปรแกรมระบบ
     • 204219 : (3) - Java Programming : การเขียนโปรแกรมภาษาจาวา
     • 204221 : (3) - Multimedia Development : การพัฒนาสื่อประสม
     • 204222 : (3) - Fundamentals of Database Systems : หลักการของระบบฐานข้อมูล
     • 204231 : (3) - Computer Organization and Architecture : การจัดระบบและสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
     • 204232 : (3) - Computer Networks and Protocols : เครือข่ายคอมพิวเตอร์และเกณฑ์วิธี
     • 204251 : (3) - Data Structures : โครงสร้างข้อมูล
     • 204252 : (3) - Data Structures and Analysis : โครงสร้างข้อมูลและการวิเคราะห์
     • 204271 : (3) - Introduction to Artificial Intelligence : ปัญญาประดิษฐ์เบื้องต้น
     • 204306 : (1) - Ethics for Computer Professionals : จริยธรรมสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพคอมพิวเตอร์
     • 204311 : (3) - Mobile Application Development Frameworks : เฟรมเวิร์คการพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน
     • 204312 : (3) - Simulation and Experience Reality Design : การออกแบบการจำลองและประสบการณ์เสมือนจริง
     • 204315 : (3) - Organization of Programming Languages : การจัดระเบียบของภาษาโปรแกรม
     • 204320 : (3) - Database Management : การจัดการฐานข้อมูล
     • 204321 : (3) - Database Systems : ระบบฐานข้อมูล
     • 204322 : (3) - Advanced Database Systems : ระบบฐานข้อมูลขั้นสูง
     • 204325 : (3) - System Analysis and Design : การวิเคราะห์ระบบงานและการออกแบบงาน
     • 204331 : (3) - Data Communication and Computer Networks : การสื่อสารข้อมูล และเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     • 204333 : (3) - Internet Application Development : การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนอินเทอร์เน็ต
     • 204335 : (3) - Microcontroller and Internet of Things : ไมโครคอนโทรลเลอร์และอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
     • 204341 : (3) - Operating Systems : ระบบปฏิบัติการ
     • 204351 : (3) - Data Structures : โครงสร้างของเคตาแบบดีสครีต
     • 204355 : (3) - Competitive Programming : การเขียนโปรแกรมเชิงแข่งขัน
     • 204361 : (3) - Software Engineering : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
     • 204362 : (3) - Object-oriented Design : การออกแบบเชิงวัตถุ
     • 204363 : (3) - Software Modeling and Requirements : ความต้องการและการสร้างตัวแบบซอฟต์แวร์
     • 204364 : (3) - Software Design and Implementation : การออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์
     • 204365 : (3) - Human-computer Interaction : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์
     • 204371 : (3) - Feature Engineering : วิศวกรรมคุณลักษณะ
     • 204381 : (3) - Numerical Computation and Software : การคำนวณเชิงตัวเลขและซอฟต์แวร์
     • 204382 : (3) - Computer Graphics : คอมพิวเตอร์กราฟิก
     • 204383 : (3) - Image Processing : การประมวลผลภาพ
     • 204390 : (1) - Computer Job Training : การฝึกงานคอมพิวเตอร์
     • 204391 : (1) - Research Fundamentals in Computer Science : หลักพื้นฐานการวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
     • 204398 : (3) - Computer Job Training : การฝึกงานคอมพิวเตอร์
     • 204399 : (1) - Independent Study 1 : การค้นคว้าอิสระ 1
     • 204421 : (3) - Database System 2 : ระบบฐานข้อมูล 2
     • 204422 : (3) - Data Warehousing : คลังข้อมูล
     • 204423 : (3) - Data Mining : การทำเหมืองข้อมูล
     • 204424 : (3) - Ontology Design and Development : การออกแบบและพัฒนาออนโทโลยี
     • 204425 : (3) - Management Information System : ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ
     • 204426 : (3) - Data Engineering : วิศวกรรมข้อมูล
     • 204431 : (3) - Inter-Networking System : ระบบเครือข่ายสากล
     • 204432 : (3) - Computer Network Design and Management : การออกแบบและจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
     • 204433 : (3) - Computer Architecture : สถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์
     • 204435 : (3) - Parallel Processing : การประมวลผลแบบขนาน
     • 204441 : (3) - Concurrent Programming and Distributed System : การเขียนโปรแกรมแบบทำงานหลายอย่างพร้อมกันและระบบกระจาย
     • 204442 : (3) - Compiler Construction : การสร้างคอมไพเลอร์
     • 204443 : (3) - Computer System Security : ความปลอดภัยในระบบคอมพิวเตอร์
     • 204451 : (3) - Algorithm Design and Analysis : การออกแบบและการวิเคราะห์อัลกอริทึม
     • 204452 : (3) - Theory of Computation : ทฤษฎีการคำนวณ
     • 204453 : (3) - Pattern Recognition : การรู้จำแบบ
     • 204454 : (3) - Combinatorial Optimization Algorithms and Programming : อัลกอริทึมและการเขียนโปรแกรมในการหาค่าเหมาะที่สุดเชิงการจัด
     • 204456 : (3) - Machine Learning : การเรียนรู้ของเครื่อง
     • 204471 : (3) - Artificial Intelligence : ปัญญาประดิษฐ์
     • 204481 : (3) - Mathematical Programming and Software : กำหนดการเชิงคณิตศาสตร์และซอฟต์แวร์
     • 204482 : (3) - Simulation and Modelling : การจำลองแบบปัญหาและแบบจำลอง
     • 204483 : (3) - Computer Vision : การมองเห็นของคอมพิวเตอร์
     • 204490 : (3) - Research in Computer Science : การวิจัยทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
     • 204491 : (1) - Independent Study 1 : การค้นคว้าอิสระ 1
     • 204492 : (2) - Selected Topics in Computer Science 3 : หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3
     • 204494 : (3) - Selected Topics in Computer Science 1 : หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 1
     • 204495 : (3) - Selected Topics in Computer Science 2 : หัวข้อเลือกสรรทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ 2
     • 204496 : (6) - Cooperative Education : สหกิจศึกษา
     • 204497 : (1) - Seminar in Computer Science : สัมมนาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์
     • 204498 : (9) - Cooperative Education : สหกิจศึกษา
     • 204499 : (2) - Independent Study 2 : การค้นคว้าอิสระ 2
    • วิชาโทฟิสิกส์ : PHYS (207)
     • 207203 : (3) - Physics of Vibrations and Waves : ฟิสิกส์ของการสั่นและคลื่น
     • 207205 : (3) - Electricity and Magnetism : ไฟฟ้าและสภาวะแม่เหล็ก
     • 207208 : (3) - Thermodynamics : อุณหพลศาสตร์
     • 207208 : (3) - Thermodynamics : อุณหพลศาสตร์
     • 207301 : (3) - Optical Physics : ฟิสิกส์เชิงทัศนศาสตร์
     • 207302 : (4) - Fundamental Electronics : อิเล็กทรอนิกส์มูลฐาน
     • 207305 : (3) - Introduction to Electromagnetic Theory 1 : ทฤษฎีแม่เหล็กไฟฟ้าเบื้องต้น 1
     • 207306 : (3) - Modern Physics : ฟิสิกส์ยุคใหม่
     • 207306 : (3) - Modern Physics : ฟิสิกส์ยุคใหม่
     • 207308 : (3) - Classical Mechanics : กลศาสตร์แบบฉบับ
     • 207308 : (3) - Classical Mechanics : กลศาสตร์แบบฉบับ
     • 207406 : (3) - Optical Physics : ฟิสิกส์เชิงทัศนศาสตร์
     • 207406 : (3) - Optical Physics : ฟิสิกส์เชิงทัศนศาสตร์
    • วิชาโทสถิติ : STAT (208)
     • 205345 : (3) - :
     • 208321 : (3) - Mathematical Statistics 1 : สถิติคณิตศาสตร์ 1
     • 208322 : (3) - Mathematical Statistics 2 : สถิติคณิตศาสตร์ 2
     • 208323 : (3) - Probability for Statistics : ความน่าจะเป็นสำหรับสถิติศาสตร์
     • 208324 : (3) - Theory of Statistical Inference and its Application : ทฤษฎีการอนุมานทางสถิติและการประยุกต์
     • 208329 : (3) - Regression Analysis : การวิเคราะห์การถดถอย
     • 208340 : (3) - Introduction to Statistical Data Processing : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
     • 208343 : (3) - Methods of Demographic Analysis : วิธีการวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์
     • 208346 : (4) - Statistics for Industrial Chemistry : สถิติสำหรับเคมีอุตสาหกรรม
     • 208348 : (3) - Non-Parametric Statistics : สถิติศาสตร์ไม่อิงพารามิเตอร์
     • 208350 : (3) - Applied Multivariate Statistics for Data Science : สถิติประยุกต์หลายตัวแปรสำหรับวิทยาศาสตร์ข้อมูล
     • 208353 : (3) - Financial Statistics and Actuarial Science : สถิติการเงินและการประกันภัย
     • 208354 : (3) - Time Series Analysis for Data Science : การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับวิทยาการข้อมูล
     • 208360 : (3) - Sample Survey : การสำรวจตัวอย่าง
     • 208361 : (2) - Research Fundamental in Statistics : หลักพื้นฐานการวิจัยทางสถิติ
     • 208362 : (3) - Statistical Research Methodology : ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสถิติ
     • 208370 : (3) - Biostatistical Design and Analysis : การออกแบบการศึกษาและการวิเคราะห์ทางชีวสถิติ
     • 208373 : (3) - Statistics for Agriculture : สถิติทางการเกษตร
     • 208383 : (3) - Industrial Statistics : สถิติอุตสาหกรรม
     • 208383 : (3) - Industrial Statistics : สถิติอุตสาหกรรม
     • 208383 : (3) - Industrial Statistics : สถิติอุตสาหกรรม
     • 208384 : (3) - Statistics for Industrial Management : สถิติสำหรับการจัดการทางอุตสาหกรรม
     • 208384 : (3) - Statistics for Industrial Management : สถิติสำหรับการจัดการทางอุตสาหกรรม
     • 208384 : (3) - Statistics for Industrial Management : สถิติสำหรับการจัดการทางอุตสาหกรรม
     • 208423 : (3) - Statistical Decision Analysis : การวิเคราะห์การตัดสินใจเชิงสถิติ
     • 208424 : (3) - Optimization for Statistical Learning : การหาค่าเหมาะที่สุดสำหรับการเรียนรู้เชิงสถิติ
     • 208425 : (3) - Time Series Analysis : การวิเคราะห์อนุกรมเวลา
     • 208429 : (3) - Generalized Linear Models : ตัวแบบเชิงเส้นนัยทั่วไป
     • 208439 : (3) - Introduction to Multivariate Statistics : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติสำหรับหลายตัวแปร
     • 208440 : (3) - Principle of Operations Research : หลักการวิจัยดำเนินงาน
     • 208440 : (3) - Principle of Operations Research : หลักการวิจัยดำเนินงาน
     • 208440 : (3) - Principle of Operations Research : หลักการวิจัยดำเนินงาน
     • 208443 : (3) - Demographic Analysis : การวิเคราะห์ทางประชากรศาสตร์
     • 208444 : (3) - Sampling Techniques : เทคนิคการเลือกตัวอย่าง
     • 208445 : (3) - Statistical Logistics Management : การจัดการโลจิสติกส์เชิงสถิติ
     • 208446 : (3) - Experimental Design : แผนแบบการทดลอง
     • 208450 : (3) - Analytics for Observational Data : การวิเคราะห์สำหรับข้อมูลเชิงสังเกต
     • 208451 : (3) - Analytics for Experimental and Simulated Data : การวิเคราะห์สำหรับข้อมูลเชิงทดลองและข้อมูลจำลอง
     • 208453 : (3) - Statistics for Finance and Investment : สถิติสำหรับการเงินและการลงทุน
     • 208454 : (3) - Actuarial Modeling : แบบจําลองคณิตศาสตร์ประกันภัย
     • 208460 : (3) - Statistical Data Processing : การประมวลผลข้อมูลทางสถิติ
     • 208469 : (3) - Data Science : วิทยาการข้อมูล
     • 208470 : (1) - Selected Topics in Statistics : หัวข้อเลือกสรรทางสถิติศาสตร์
     • 208492 : (1) - Statistical Training : การฝึกงานทางสถิติ
     • 208497 : (6) - Cooperative Education in Statistics : สหกิจศึกษาทางสถิติ
     • 208498 : (7) - Cooperative Education for Statisticians : สหกิจศึกษาสำหรับนักสถิติ
     • 208499 : (3) - Independent Study : การศึกษาด้วยตนเอง
    • วิชาโทวัสดุศาสตร์ : PHYS (207), MATS (210)
     • 207207 : (4) - PROPERTIES OF MATTER : สมบัติของสสาร
     • 207210 : (3) - Physics for Materials Science : ฟิสิกส์สำหรับวัสดุศาสตร์
     • 210100 : (3) - World of Materials : โลกของวัสดุ
     • 210110 : (3) - General Biomaterials : วัสดุชีวภาพทั่วไป
     • 210200 : (1) - Problem Based Learning in Materials Science : การเรียนรู้โดยใช้โจทย์ปัญหาเป็นฐานในวัสดุศาสตร์
     • 210201 : (3) - Introduction to Materials Science : วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
     • 210201 : (3) - Introduction to Materials Science : วัสดุศาสตร์เบื้องต้น
     • 210202 : (3) - Crystal Structure and Imperfections : โครงสร้างผลึกและความไม่สมบูรณ์
     • 210203 : (3) - Vibrations and Waves : การสั่นและคลื่น
     • 210204 : (3) - Phase Equilibria and Kinetics of Materials : สมดุลเฟสและจลนพลศาสตร์ของวัสดุ
     • 210205 : (2) - Materials Thermodynamics and Phase Equilibria : อุณหพลศาสตร์วัสดุและสมดุลเฟส
     • 210206 : (2) - Phase Transformation and Phase Diagram : การแปลงเฟสและแผนภาพเฟส
     • 210207 : (3) - Phase Diagrams and Applications : แผนภาพเฟสและการประยุกต์
     • 210208 : (2) - Mass Transport and Heat Transfer in Materials : การขนส่งมวลและการถ่ายโอนความร้อนในวัสดุ
     • 210221 : (3) - Materials Processing : กระบวนการผลิตวัสดุ
     • 210251 : (3) - Mechanical, Thermal and Optical Properties of Materials : สมบัติเชิงกล ความร้อน และแสงของวัสดุ
     • 210275 : (1) - Materials Science Laboratory 1 : ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1
     • 210276 : (1) - Materials Science Laboratory 2 : ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2
     • 210301 : (3) - Advanced Properties of Matter : สมบัติของวัสดุชั้นสูง
     • 210302 : (3) - Diffusion and Solid State Reactions : การแพร่และปฏิกิริยาในสถานะของแข็ง
     • 210303 : (3) - Microstructures and Phase Transformations in Materials : โครงสร้างจุลภาคและการแปลงเฟสในวัสดุ
     • 210304 : (3) - Mechanical and Thermal Properties of Materials : สมบัติเชิงกลและความร้อนของวัสดุ
     • 210305 : (3) - Corrosion and Degradation of Materials : การกัดกร่อนและการเสื่อมของวัสดุ
     • 210306 : (3) - Materials in Microelectronics : วัสดุใช้ในอิเล็กทรอนิกส์จุลภาค
     • 210307 : (3) - Physics of Electromaterials : ฟิสิกส์ของวัสดุทางด้านไฟฟ้า
     • 210308 : (3) - Glass Science : วิทยาศาสตร์ของกลาส์ส
     • 210309 : (3) - Surface and Interface Science : วิทยาศาสตร์พื้นผิวและรอยต่อระหว่างผิว
     • 210311 : (3) - CRYSTAL PHYSICS : ฟิสิกส์ของผลึก
     • 210315 : (3) - Materials Characterization Techniques : เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
     • 210321 : (3) - MATERIALS PROCESSING 2 : กระบวนการผลิตวัสดุ 2
     • 210331 : (3) - Composite Materials : วัสดุผสม
     • 210341 : (3) - SURFACE PHYSICS : ฟิสิกส์ของพื้นผิว
     • 210343 : (3) - Ceramics and Glasses : เซรามิกและแก้ว
     • 210351 : (3) - Electrical and Magnetic Properties of Materials : สมบัติเชิงไฟฟ้าและแม่เหล็กของวัสดุ
     • 210352 : (3) - Physics of Electrical Materials : ฟิสิกส์ของวัสดุเชิงไฟฟ้า
     • 210355 : (3) - Semiconductor Technology : เทคโนโลยีสารกึ่งตัวนำ
     • 210371 : (1) - Laboratory for Materials Science 1 : ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 1
     • 210372 : (1) - Laboratory for Materials Science 2 : ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 2
     • 210375 : (1) - Materials Science Laboratory 3 : ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 3
     • 210376 : (1) - Materials Science Laboratory 4 : ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 4
     • 210383 : (3) - Metals and Alloys : โลหะและโลหะผสม
     • 210401 : (3) - Physical Properties of Materials : สมบัติทางกายภาพของวัสดุ
     • 210404 : (3) - Applications of Electromaterials : การประยุกต์ของวัสดุด้านไฟฟ้า
     • 210405 : (3) - Composites : วัสดุผสม
     • 210408 : (3) - Selected Topics in Materials Science : หัวข้อพิเศษทางวัสดุศาสตร์
     • 210414 : (3) - Applied Optics for Materials Science : ทัศนศาสตร์ประยุกต์สำหรับวัสดุศาสตร์
     • 210415 : (3) - Materials Characterization Techniques 2 : เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ 2
     • 210421 : (3) - Vacuum Physics : ฟิสิกส์สุญญากาศ
     • 210422 : (3) - Materials Characterization Techniques : เทคนิคการหาลักษณะเฉพาะของวัสดุ
     • 210423 : (3) - Structure- Property Relations in Materials : ความสัมพันธ์โครงสร้าง-สมบัติในวัสดุ
     • 210424 : (3) - Crystallization and Crystal Growth : การตกผลึกและการปลูกผลึก
     • 210425 : (3) - Advanced Materials Processing and Non-Destructive Testing : กระบวนการผลิตวัสดุขั้นสูงและการทดสอบแบบไม่ทำลาย
     • 210426 : (3) - Thermodynamics of Materials and Applications : อุณหพลศาสตร์ของวัสดุและการประยุกต์
     • 210431 : (3) - Application of Nuclear Physics to Material Analysis : การประยุกต์ใช้ฟิสิกส์นิวเคลียร์ในการวิเคราะห์วัสดุ
     • 210432 : (3) - Recycled Materials : วัสดุแปรใช้ใหม่
     • 210433 : (3) - Cements and Concrete : ซีเมนต์และคอนกรีต
     • 210434 : (3) - Nanomaterials : วัสดุนาโน
     • 210435 : (3) - Natural Fibers, Biopolymers and Biocomposites : เส้นใยธรรมชาติ พอลิเมอร์ชีวภาพ และวัสดุผสมชีวภาพ
     • 210436 : (3) - Biomaterials for Medical Applications : วัสดุชีวภาพเพื่อการประยุกต์ทางการแพทย์
     • 210441 : (3) - Physics of Thin Films : ฟิสิกส์ของฟิล์มบาง
     • 210443 : (3) - Fabrication Processes for Advanced Ceramics : กระบวนการประดิษฐ์สำหรับเซรามิกขั้นสูง
     • 210445 : (3) - Fabrication and Applications of Advanced Ceramic Materials : การประดิษฐ์และการประยุกต์วัสดุเซรามิกขั้นสูง
     • 210448 : (3) - Optical Materials : วัสดุเชิงทัศนศาสตร์
     • 210451 : (3) - Low Temperature Physics : ฟิสิกส์อุณหภูมิต่ำ
     • 210453 : (3) - Electrical and Magnetic Materials and Devices : วัสดุและอุปกรณ์เชิงไฟฟ้าและแม่เหล็ก
     • 210454 : (3) - Materials for High Temperature Applications : วัสดุสำหรับการประยุกต์ที่อุณหภูมิสูง
     • 210455 : (3) - Materials for Energy : วัสดุเพื่อพลังงาน
     • 210461 : (3) - Simulation Techniques in Physical Science : เทคนิคการจำลองสถานการณ์ในวิทยาศาสตร์กายภาพ
     • 210462 : (3) - Materials Science of Thin Films : วัสดุศาสตร์ของฟิล์มบาง
     • 210464 : (3) - Advanced Surface Coating Technology : เทคโนโลยีการเคลือบผิวขั้นสูง
     • 210465 : (3) - Surface and Interface Science : วิทยาศาสตร์พื้นผิวและรอยต่อ
     • 210473 : (1) - Laboratory for Materials Science 3 : ปฏิบัติการวัสดุศาสตร์ 3
     • 210474 : (1) - Workshop for Materials Science Students : โรงฝึกงานสำหรับนักศึกษาวัสดุศาสตร์
     • 210483 : (3) - Physical Metallurgy : โลหวิทยาเชิงกายภาพ
     • 210485 : (3) - Corrosion and Degradation of Materials : การกัดกร่อนและการเสื่อมของวัสดุ
     • 210496 : (1) - Seminar in Materials Science : สัมมนาทางวัสดุศาสตร์
     • 210497 : (6) - Cooperative Education : สหกิจศึกษา
     • 210498 : (3) - Seminar on Special Problems : สัมมนาในปัญหาพิเศษ
     • 210499 : (3) - Independent Study : การค้นคว้าอิสระ
    • วิชาโทชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี : BCT (211)
     • 211311 : (3) - Biochemistry 1 : ชีวเคมี 1
     • 211311 : (3) - Biochemistry 1 : ชีวเคมี 1
     • 211312 : (3) - Biochemistry 2 : ชีวเคมี 2
     • 211312 : (3) - Biochemistry 2 : ชีวเคมี 2
     • 211315 : (3) - Introductory Biochemistry : ชีวเคมีเบื้องต้น
     • 211317 : (1) - Biochemistry Laboratory 1 : ปฏิบัติการชีวเคมี 1
     • 211317 : (1) - Biochemistry Laboratory 1 : ปฏิบัติการชีวเคมี 1
     • 211318 : (1) - Biochemistry Laboratory 2 : ปฏิบัติการชีวเคมี 2
     • 211318 : (1) - Biochemistry Laboratory 2 : ปฏิบัติการชีวเคมี 2
     • 211319 : (1) - Introductory Biochemistry Laboratory : ปฏิบัติการชีวเคมีเบื้องต้น
     • 211411 : (3) - Enzyme Kinetics and Metabolic Control : จลนพลศาสตร์ของเอนไซม์และการควบคุมเมแทบอลิซึม
     • 211412 : (3) - Bioenergetics and Health : ชีวพลังงานศาสตร์และสุขภาพ
     • 211413 : (3) - Gene Expression and Gene Technology : การแสดงออกและเทคโนโลยีของยีน
     • 211414 : (3) - Gene and Protein Technology : เทคโนโลยียีนและโปรตีน
     • 211415 : (3) - Carbohydrate and Lipid Technology : เทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรตและลิพิด
     • 211421 : (3) - Modern Biomedical Technology : เทคโนโลยีชีวการแพทย์สมัยใหม่
     • 211422 : (3) - Food and Agricultural Biochemical Innovation : ชีวเคมีนวัตกรรมทางอาหารและเกษตรกรรม
     • 211423 : (3) - Bioenergy Technology and Environment : เทคโนโลยีพลังงานชีวภาพและสิ่งแวดล้อม
     • 211440 : (3) - Lipid Technology : เทคโนโลยีลิพิด
     • 211441 : (4) - Fermentation Technology : เทคโนโลยีการหมัก
     • 211443 : (3) - Biochemistry of Industrial Fermentation : ชีวเคมีของการหมักในระดับอุตสาหกรรม
     • 211444 : (3) - Biochemistry of Immunology : ชีวเคมีของวิทยาภูมิคุ้มกัน
     • 211445 : (3) - Flavor and Fragrance : สารให้กลิ่นรสและน้ำหอม
     • 211446 : (3) - Biochemistry of Metabolic Disorders : ชีวเคมีของโรคทางเมแทบอลิซึม
     • 211447 : (4) - Microbial and Enzymatic Biotransformation : การเปลี่ยนรูปทางชีวภาพโดยจุลินทรีย์และเอนไซม์
     • 211448 : (3) - Carbohydrate Technology : เทคโนโลยีคาร์โบไฮเดรต
     • 211449 : (3) - Protein Technology : เทคโนโลยีโปรตีน
     • 211451 : (1) - Complex Problem Solving in Bioscience : การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนทางวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
     • 211452 : (3) - Bioinnovation and Enterprises : ชีวนวัตกรรมและวิสาหกิจ
     • 211495 : (2) - Selected Topics in Biochemistry and Biochemical Innovation : หัวข้อเลือกสรรในสาขาวิชาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
     • 211497 : (6) - Cooperative Education in Biochemistry and Biochemical Innovation : สหกิจศึกษาทางชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
     • 211498 : (1) - Seminar in Biochemistry and Biochemical Innovation : สัมมนาชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
     • 211499 : (3) - Special Problems in Biochemistry and Biochemical Innovation : ปัญหาพิเศษทางชีวเคมีและชีวเคมีนวัตกรรม
    • วิชาโทอัญมณีวิทยา : GEM (218)
     • 218233 : (3) - Introduction to Crystallography : ผลึกศาสตร์เบื้องต้น
     • 218234 : (3) - Descriptive Mineralogy for Gemology : วิทยาแร่สำหรับอัญมณีวิทยา
     • 218235 : (3) - Optical Crystallography : ผลึกศาสตร์ทางแสง
     • 218236 : (3) - Chemical Fundamentals of Gemology : หลักมูลทางเคมีของอัญมณีวิทยา
     • 218244 : (3) - Lithology and Petrography : วิทยาหินและศิลาวรรณนา
     • 218262 : (2) - Gemstone Deposits In Thailand : แหล่งแร่รัตนชาติในประเทศไทย
     • 218321 : (4) - Gems Identification : การตรวจพิสูจน์อัญมณี
     • 218323 : (2) - Organic Gems : อัญมณีอินทรีย์
     • 218362 : (3) - Gemstone Deposits : แหล่งแร่รัตนชาติ
    • วิชาโทวิทยาการข้อมูล : DSCI (229), CS (204), MATH (206), STAT (208)
     • 204422 : (3) - Data Warehousing : คลังข้อมูล
     • 204426 : (3) - Data Engineering : วิศวกรรมข้อมูล
     • 206300 : (3) - Mathematics of Finance and Insurance : คณิตศาสตร์การเงินและการประกันภัย
     • 208353 : (3) - Financial Statistics and Actuarial Science : สถิติการเงินและการประกันภัย
     • 208354 : (3) - Time Series Analysis for Data Science : การวิเคราะห์อนุกรมเวลาสำหรับวิทยาการข้อมูล
     • 229123 : (3) - Fundamental Concept of Data Science : แนวคิดพื้นฐานของวิทยาการข้อมูล
     • 229223 : (3) - Programming for Data Science : การโปรแกรมสำหรับวิทยาการข้อมูล
     • 229323 : (3) - Data Manipulation for Data Science : การจัดดำเนินการข้อมูลสำหรับด้านวิทยาการข้อมูล
     • 229351 : (3) - Statistical Learning for Data Science 1 : การเรียนรู้เชิงสถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล 1
     • 229352 : (3) - Statistical Learning for Data Science 2 : การเรียนรู้เชิงสถิติสำหรับวิทยาการข้อมูล 2
     • 229452 : (3) - Research in Data Science : งานวิจัยสำหรับวิทยาการข้อมูล
   • (06) คณะวิศวกรรมศาสตร์
    • วิชาโทเทคโนโลยีสารสนเทศ : ISNE (269)
     • 269181 : (3) - Foundations of Modern Information Systems and Technologies for Non-IT Majors : พื้นฐานของระบบสารสนเทศและเทคโนโลยียุคใหม่สำหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     • 269281 : (3) - Computer Programming for Non-IT Majors : การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     • 269381 : (3) - Database Foundations for Non-IT Majors : หลักการฐานข้อมูลสำหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     • 269382 : (3) - Data Analytics for Non-IT Majors : การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับนักศึกษานอกสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
     • 269481 : (3) - Project Design in Information Technology : การออกแบบโครงงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
    • วิชาโทการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ : IE (255)
     • 255230 : (3) - Industrial Organization and Management : องค์การและการจัดการงานอุตสาหกรรม
     • 255251 : (3) - Motion and Time Study : การศึกษาการเคลื่อนไหวและเวลา
     • 255323 : (3) - Introduction to Quality Assurance : การประกันคุณภาพเบื้องต้น
     • 255330 : (3) - Engineering Economy : เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
     • 255337 : (3) - Safety Engineering : วิศวกรรมความปลอดภัย
     • 255427 : (3) - Value Engineering : วิศวกรรมคุณค่า
     • 255430 : (3) - Small and Medium Industry Management : การบริหารอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม
     • 255431 : (3) - Industrial Hygiene : อาชีวอนามัยอุตสาหกรรม
     • 255433 : (3) - System Analysis for Quality and Productivity Improvement : การวิเคราะห์ระบบเพื่อพัฒนาคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
     • 255434 : (3) - Logistic Engineering and Management : วิศวกรรมการส่งลำเลียงและการจัดการ
     • 255436 : (3) - Industrial Human Resource Management : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ทางอุตสาหกรรม
     • 255437 : (3) - Introduction to Supply Chain Management : การจัดการโซ่อุปทานเบื้องต้น
     • 255439 : (3) - Decision Making for Engineers : การตัดสินใจสำหรับวิศวกร
     • 255442 : (3) - Data Mining for Industrial Engineers : เหมืองข้อมูลสำหรับวิศวกรอุตสาหการ
     • 255455 : (3) - Energy System and Management : ระบบพลังงานและการบริหารจัดการ
     • 255460 : (3) - Performance Measurement System for Industries : ระบบการวัดสมรรถนะสำหรับอุตสาหกรรม
     • 255463 : (3) - Ergonomics : การยศาสตร์
     • 255471 : (3) - Introduction to Innovation Management : การจัดการนวัตกรรมเบื้องต้น
     • 255490 : (3) - Advanced Topics in Industrial Engineering 1 : หัวข้อศึกษาขั้นสูงในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
     • 255492 : (3) - Special Topics in Industrial Engineering 1 : หัวข้อพิเศษในงานวิศวกรรมอุตสาหการ 1
     • 255497 : (3) - Advanced Topics in Industrial Engineering 2 : หัวข้อศึกษาชั้นสูงทางวิศวกรรมอุตสาหการ 2
     • 255499 : (3) - Special Topics in Industrial Engineering 2 : หัวข้อพิเศษสำหรับสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2
   • (08) คณะเกษตรศาสตร์
    • วิชาโทเศรษฐศาสตร์เกษตร : AEC (351)
     • 351201 : (3) - Principles of Agricultural Economics : หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร
     • 351301 : (3) - Agricultural Economic Analysis Based on Microeconomic Theories : การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาค
     • 351302 : (3) - Agricultural Economic Analysis Based on Macroeconomic Theories : การวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์เกษตรบนฐานทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค
     • 351303 : (3) - Introduction to Machine Learning in Agricultural Data Analysis : การเรียนรู้ของเครื่องในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเกษตรเบื้องต้น
     • 351320 : (3) - Food Industrial Management and Marketing : การจัดการและการตลาดของอุตสาหกรรมการผลิตอาหาร
     • 351321 : (3) - Economics of Agricultural Marketing : เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตร
     • 351331 : (3) - Agricultural Cooperation and Institution : สหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเกษตร
     • 351351 : (3) - Economics of Agricultural Development and Policy : เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและนโยบายการเกษตร
     • 351364 : (3) - Principles of Natural Resource and Environmental Economics : หลักเศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     • 351371 : (3) - Sufficiency Economy Paths : วิถีเศรษฐกิจพอเพียง
     • 351390 : (2) - Professional Skill Training in Agricultural Economics : การฝึกงานทางวิชาชีพเศรษฐศาสตร์เกษตร
     • 351391 : (3) - Professional Skill Training in Agricultural Economics : การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร
     • 351392 : (3) - Agricultural Household and Community Study : การศึกษาครัวเรือนและชุมชนเกษตร
     • 351410 : (3) - Risk Management in Agriculture : การจัดการความเสี่ยงในการเกษตร
     • 351416 : (3) - Advanced Farm Management : การจัดการฟาร์มขั้นสูง
     • 351418 : (3) - Economic Efficiency of Agricultural Production : ประสิทธิภาพเชิงเศรษฐศาสตร์ของการผลิตทางการเกษตร
     • 351421 : (3) - Intermediate Economics of Agricultural Marketing : เศรษฐศาสตร์การตลาดสินค้าเกษตรขั้นกลาง
     • 351424 : (3) - Economics of Food Distribution : เศรษฐศาสตร์การกระจายธัญญาหาร
     • 351425 : (3) - Economics of International Trade on Agricultural Commodities : เศรษฐศาสตร์การค้าสินค้าเกษตรระหว่างประเทศ
     • 351426 : (3) - Agricultural Prices : ราคาผลิตผลเกษตร
     • 351435 : (3) - Property Appraisal : การประเมินราคาทรัพย์สิน
     • 351441 : (3) - Research Methods in Agricultural Economics : วิธีการวิจัยทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
     • 351442 : (3) - Quantitative Analysis in Agricultural Economics : การวิเคราะห์เชิงปริมาณในเศรษฐศาสตร์เกษตร
     • 351443 : (3) - Mathematical Programming for Agricultural Economics and Agribusiness : โปรแกรมเชงิ คณิตศาสตร์สำหรับเศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร
     • 351451 : (3) - Agricultural Problems and Policies : ปัญหาและนโยบายการเกษตร
     • 351461 : (3) - Agricultural Resource Development and Management : การพัฒนาและการจัดการทรัพยากรเกษตร
     • 351463 : (3) - Environmental Impact Assessment in Socio-Economics : การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมทางสังคม-เศรษฐกิจ
     • 351464 : (3) - Natural Resource and Environmental Economics : เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     • 351466 : (3) - Economics of Agricultural Development : เศรษฐกิจการพัฒนาการเกษตร
     • 351467 : (3) - Economics of Land Resource Management : เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรที่ดิน
     • 351468 : (3) - Economics of Forest Resource Management : เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรป่าไม้
     • 351469 : (3) - Economics of Water Resource Management : เศรษฐศาสตร์การจัดการทรัพยากรนํ้า
     • 351487 : (1) - Selected Topics in Agricultural Economics 1 : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 1
     • 351488 : (2) - Selected Topics in Agricultural Economics 2 : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 2
     • 351489 : (3) - Selected Topics in Agricultural Economics 3 : หัวข้อเลือกสรรทางเศรษฐศาสตร์เกษตร 3
     • 351490 : (6) - Cooperative Education in Agricultural Economics : สหกิจศึกษาทางเศรษฐศาสตร์เกษตร
     • 351497 : (1) - Seminar 1 : สัมมนา 1
     • 351498 : (1) - Seminar 2 : สัมมนา 2
     • 351499 : (3) - Special Problems : ปัญหาพิเศษ
    • วิชาโทธุรกิจเกษตร : ABM (368)
     • 368211 : (3) - Agribusiness Management : การจัดการธุรกิจการเกษตร
     • 368310 : (3) - Applications of Economic Theories for Farm Business : การประยุกต์ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สำหรับธุรกิจฟาร์ม
     • 368311 : (3) - Digital Marketing for Modern Agribusiness : การตลาดดิจิทัลสำหรับธุรกิจเกษตรยุคใหม่
     • 368317 : (3) - Economics and Management of Agricultural Value Chain : เศรษฐศาสตร์และการจัดการระบบห่วงโซ่มูลค่าสินค้าเกษตร
     • 368331 : (3) - Agri - Food Business Finance : การเงินธุรกิจเกษตรและอาหาร
     • 368390 : (3) - Professional Skill Training in Agri-Food Business Management : การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาการจัดการธุรกิจเกษตรและอาหาร
     • 368391 : (3) - Professional Skill Training in Agribusiness : การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาวิชาธุรกิจเกษตร
     • 368411 : (3) - Intermediate Agribusiness Management : การจัดการธุรกิจเกษตรขั้นกลาง
     • 368412 : (3) - Agribusiness Marketing Analysis and Management : การวิเคราะห์และการจัดการตลาดธุรกิจเกษตร
     • 368416 : (3) - Agribusiness Plan and Investment Project : แผนธุรกิจและโครงการลงทุนทางธุรกิจเกษตร
     • 368417 : (3) - Innovation in Agricultural Logistics Management : นวัตกรรมการจัดการลอจิสติกส์เกษตร
     • 368418 : (3) - Strategic Planning and Management in Agribusiness : การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการในธุรกิจเกษตร
     • 368421 : (2) - Negotiation in Agri-Food Business : การเจรจาต่อรองในธุรกิจเกษตรและอาหาร
     • 368431 : (3) - Financial Management for Agribusiness : การจัดการการเงินสำหรับธุรกิจเกษตร
     • 368433 : (3) - Futures and Options Markets : ตลาดล่วงหน้าและตลาดตราสารสิทธิ์
     • 368441 : (3) - Quantitative Methods for Agribusiness Management : วิธีเชิงปริมาณเพื่อการจัดการธุรกิจเกษตร
     • 368487 : (1) - Selected Topics in Agribusiness 1 : หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 1
     • 368488 : (2) - Selected Topics in Agribusiness 2 : หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 2
     • 368489 : (3) - Selected Topics in Agribusiness 3 : หัวข้อเลือกสรรทางธุรกิจเกษตร 3
     • 368490 : (6) - Cooperative Education in Agribusiness : สหกิจศึกษาทางธุรกิจเกษตร
     • 368497 : (1) - Seminar 1 : สัมมนา 1
     • 368498 : (1) - Seminar 2 : สัมมนา 2
     • 368499 : (3) - Special Problems : ปัญหาพิเศษ
   • (15) คณะบริหารธุรกิจ
    • วิชาโทบัญชี : ACC (701)
     • 701101 : (3) - Elementary Accounting : การบัญชีขั้นต้น
     • 701201 : (3) - Intermediate Accounting 1 : การบัญชีขั้นกลาง 1
     • 701202 : (3) - Intermediate Accounting 2 : การบัญชีขั้นกลาง 2
     • 701211 : (3) - Cost Accounting : การบัญชีต้นทุน
     • 701235 : (3) - Information Technology for Accounting : เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบัญชี
     • 701244 : (3) - Taxation 1 : ภาษีอากร 1
     • 701313 : (3) - Managerial Accounting : การบัญชีเพื่อการบริหาร
     • 701316 : (3) - Budget and Budgetary Control : งบประมาณและการควบคุมงบประมาณ
     • 701321 : (3) - Auditing and Assurance Services : การสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น
     • 701322 : (3) - Internal Control and Internal Auditing : การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
     • 701331 : (3) - Accounting Information Systems : ระบบสารสนเทศทางการบัญชี
     • 701342 : (3) - Taxation 2 : ภาษีอากร 2
     • 701411 : (3) - Accounting Planning and Control : การวางแผนและควบคุมทางการบัญชี
     • 701455 : (3) - International Accounting : การบัญชีระหว่างประเทศ
    • ไม่มีวิชาโท เลือกเรียนวิชาเอกแผนการเงิน :
     • 702312 : (3) - :
     • 702313 : (3) - Personal Financial Management : การบริหารการเงินส่วนบุคคล
     • 702314 : (3) - Financial Management for Small Business Firms : การบริหารการเงินธุรกิจขนาดย่อม
     • 702316 : (3) - :
     • 702317 : (3) - Insurance : การประกันภัย
     • 702318 : (3) - Bond Security Investment : การลงทุนในตราสารหนี้
     • 702319 : (3) - Working Capital Management : การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
     • 702321 : (3) - :
     • 702324 : (3) - Mutual Funds and Pension Funds : กองทุนรวมและกองทุนเลี้ยงชีพ
     • 702331 : (3) - :
     • 702342 : (3) - :
     • 702351 : (3) - Credit Management : การบริหารสินเชื่อ
     • 702354 : (3) - :
     • 702401 : (3) - Investor Relations : นักลงทุนสัมพันธ์
     • 702411 : (3) - Risk Management : การบริหารความเสี่ยง
     • 702412 : (3) - Investment Performance Measurement and Evaluation : การวัดและประเมินผลการลงทุน
     • 702416 : (3) - :
     • 702418 : (3) - Case Problems in Finance : กรณีศึกษาทางการเงินธุรกิจ
     • 702423 : (3) - Real Estate Finance : การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์
     • 702431 : (3) - :
     • 702441 : (3) - Financial Analysis : การวิเคราะห์ทางการเงิน
     • 702443 : (3) - :
     • 702444 : (3) - Feasibility Study and Project Evaluation : การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
     • 702497 : (3) - Special Problem in Finance : ปัญหาพิเศษทางการเงิน
     • 702499 : (3) - :
    • ไม่มีวิชาโท เลือกเรียนวิชาเอกแผนการจัดการ :
     • 703302 : (3) - Organization Theory and Design : ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ
     • 703303 : (3) - : การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
     • 703305 : (3) - :
     • 703308 : (3) - :
     • 703309 : (3) - :
     • 703310 : (3) - Introduction to Business Computer : คอมพิวเตอร์ธุรกิจเบื้องต้น
     • 703311 : (3) - :
     • 703313 : (3) - Computer Applications for Entrepreneurs : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ประกอบการ
     • 703314 : (3) - : เทคโนโลยีโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับธุรกิจ
     • 703323 : (3) - Managerial and Leadership Communication : การสื่อสารสำหรับผู้บริหารและผู้นำ
     • 703324 : (3) - Business Reading and Analysis : การอ่านและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
     • 703330 : (3) - Meditation for Business Leaders : สมาธิสำหรับผู้นำธุรกิจ
     • 703331 : (3) - :
     • 703342 : (3) - Quality Improvement Through 5S : การพัฒนาคุณภาพด้วย 5ส
     • 703343 : (3) - :
     • 703351 : (3) - Hotel Management : การจัดการโรงแรม
     • 703352 : (3) - Introduction to Hospitality and Tourism Management : การจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเบื้องต้น
     • 703353 : (3) - Health Service Organization Management : การจัดการสถานบริการสุขภาพ
     • 703361 : (3) - International Business Management : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
     • 703362 : (3) - Cross Cultural Management : การจัดการข้ามวัฒนธรรม
     • 703363 : (3) - Import and Export Management : การจัดการนำเข้าและส่งออก
     • 703391 : (3) - Business Etiquette : มารยาทในสังคมธุรกิจ
     • 703404 : (3) - :
     • 703411 : (3) - Managing Intelligent Office : การจัดการสำนักงานอัจฉริยะ
     • 703412 : (3) - Knowledge Management for Business Organizations : การจัดการความรู้สำหรับองค์กรธุรกิจ
     • 703413 : (3) - Business Intelligence System : ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ
     • 703414 : (3) - :
     • 703415 : (3) - : ธุรกิจดิจิทัล
     • 703431 : (3) - Human Resource Development in Business : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
     • 703433 : (3) - Business Negotiat : การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
     • 703434 : (3) - Human Relations in Business : มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ
     • 703435 : (3) - Business Leadership : ภาวะผู้นำทางธุรกิจ
     • 703436 : (3) - Industrial Relations : อุตสาหกรรมสัมพันธ์
     • 703441 : (3) - :
     • 703442 : (3) - Business Process Management : การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
     • 703444 : (3) - Strategic Supply Chain Management : การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
     • 703446 : (3) - Transportations Management for Service Business : หลักการจัดการการขนส่งสำหรับธุรกิจบริการ
     • 703447 : (3) - :
     • 703454 : (3) - Spa Management : การจัดการธุรกิจสปา
     • 703497 : (3) - Special Problem in Management : ปัญหาพิเศษด้านการจัดการ
     • 703498 : (3) - Selected Topics in Management : หัวข้อคัดสรรทางด้านการจัดการ
     • 703499 : (3) - :
    • ไม่มีวิชาโท เลือกเรียนวิชาเอกแผนการตลาด :
    • ไม่มีวิชาโท เลือกเรียนวิชาเอกแผนการเงินและการจัดการ :
     • 702312 : (3) - :
     • 702313 : (3) - Personal Financial Management : การบริหารการเงินส่วนบุคคล
     • 702314 : (3) - Financial Management for Small Business Firms : การบริหารการเงินธุรกิจขนาดย่อม
     • 702316 : (3) - :
     • 702317 : (3) - Insurance : การประกันภัย
     • 702318 : (3) - Bond Security Investment : การลงทุนในตราสารหนี้
     • 702319 : (3) - Working Capital Management : การบริหารเงินทุนหมุนเวียน
     • 702321 : (3) - :
     • 702324 : (3) - Mutual Funds and Pension Funds : กองทุนรวมและกองทุนเลี้ยงชีพ
     • 702331 : (3) - :
     • 702342 : (3) - :
     • 702351 : (3) - Credit Management : การบริหารสินเชื่อ
     • 702354 : (3) - :
     • 702401 : (3) - Investor Relations : นักลงทุนสัมพันธ์
     • 702411 : (3) - Risk Management : การบริหารความเสี่ยง
     • 702412 : (3) - Investment Performance Measurement and Evaluation : การวัดและประเมินผลการลงทุน
     • 702416 : (3) - :
     • 702418 : (3) - Case Problems in Finance : กรณีศึกษาทางการเงินธุรกิจ
     • 702423 : (3) - Real Estate Finance : การเงินเพื่อการจัดการอสังหาริมทรัพย์
     • 702431 : (3) - :
     • 702441 : (3) - Financial Analysis : การวิเคราะห์ทางการเงิน
     • 702443 : (3) - :
     • 702444 : (3) - Feasibility Study and Project Evaluation : การศึกษาความเป็นไปได้และการประเมินโครงการ
     • 702497 : (3) - Special Problem in Finance : ปัญหาพิเศษทางการเงิน
     • 702499 : (3) - :
     • 703302 : (3) - Organization Theory and Design : ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ
     • 703303 : (3) - : การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
     • 703305 : (3) - :
     • 703308 : (3) - :
     • 703309 : (3) - :
     • 703310 : (3) - Introduction to Business Computer : คอมพิวเตอร์ธุรกิจเบื้องต้น
     • 703311 : (3) - :
     • 703313 : (3) - Computer Applications for Entrepreneurs : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ประกอบการ
     • 703314 : (3) - : เทคโนโลยีโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับธุรกิจ
     • 703323 : (3) - Managerial and Leadership Communication : การสื่อสารสำหรับผู้บริหารและผู้นำ
     • 703324 : (3) - Business Reading and Analysis : การอ่านและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
     • 703330 : (3) - Meditation for Business Leaders : สมาธิสำหรับผู้นำธุรกิจ
     • 703331 : (3) - :
     • 703342 : (3) - Quality Improvement Through 5S : การพัฒนาคุณภาพด้วย 5ส
     • 703343 : (3) - :
     • 703351 : (3) - Hotel Management : การจัดการโรงแรม
     • 703352 : (3) - Introduction to Hospitality and Tourism Management : การจัดการธุรกิจบริการและการท่องเที่ยวเบื้องต้น
     • 703353 : (3) - Health Service Organization Management : การจัดการสถานบริการสุขภาพ
     • 703361 : (3) - International Business Management : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
     • 703362 : (3) - Cross Cultural Management : การจัดการข้ามวัฒนธรรม