เลือกดูข้อมูลวิชาโท ตามรายชื่อคณะ (* ปรับปรุงข้อมูล ณ วันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 น.)
(01) คณะมนุษยศาสตร์ | ติดต่อ 0 5394 3220, 0 5394 3215, 0 5394 3274
กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- ENG (001)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- FR (002)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- GER (003)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- HIST (004)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- LS (009)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- PSY (013)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- THAI (014)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- JA (018)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- CN (019)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- PHIL (011)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- RE (012)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- HC (006)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- THL (008)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- PALI (015)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- SANS (016)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- HINDI (017)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- BR (020)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- KOR (026)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- ESP (021)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- PALI (015)
- SANS (016)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

(02) คณะศึกษาศาสตร์ | ติดต่อ 0 5394 4272
กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- EDHL (074)
- EDPE (057)
- CMED (322)
- NGC (551)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- EDAE (061)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- EDAD (051)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- EDSS (071)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- EDMA (065)
- EDPF (100)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- EDF (054)
- EDPF (100)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- EDSC (064)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- EDSC (064)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

(03) คณะวิจิตรศิลป์ | ติดต่อ 0 5394 4819
กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- TART (104)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- PHTO (114)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- TART (104)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- ARTH (116)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- DESN (110)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- TART (104)
- MENT (115)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- PRIN (107)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- PART (105)
- CART (101)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- SART (106)
- CART (101)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- MDAR (117)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

(04) คณะสังคมศาสตร์ | ติดต่อ 0 5394 3520
กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- GEO (154)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- ETHD (156)
- SWS (168)
- ASS (175)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- SWS (168)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

(05) คณะวิทยาศาสตร์ | ติดต่อ 0 5394 3316
กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- MATH (206)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- CHEM (203)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- BIOL (202)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- MICB (215)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- ZOOL (214)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- GEOL (205)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- PHYS (207)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- STAT (208)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- PHYS (207)
- MATS (210)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- GEM (218)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- DSCI (229)
- CS (204)
- MATH (206)
- STAT (208)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

(06) คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ติดต่อ 0 5394 4179
(08) คณะเกษตรศาสตร์ | ติดต่อ 0 5394 4641
กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- AEC (351)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- ABM (368)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

(15) คณะบริหารธุรกิจ | ติดต่อ 0 5394 2124
กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- ACC (701)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

(16) คณะเศรษฐศาสตร์ | ติดต่อ 0 5394 2213
กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- ECON (751)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

(17) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | 5394 2816, 0 5394 2844
กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- ARCT (801)
- CE (251)
- ATGE (955)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

(18) คณะการสื่อสารมวลชน | ติดต่อ 0 5394 2703 ต่อ 197
กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- MC (851)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

(19) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ | ติดต่อ 0 5394 2981
กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- GOV (127)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- PA (128)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- IR (126)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

(20) คณะนิติศาสตร์ | ติดต่อ 0 5394 2917, 0 5394 2918
กระบวนวิชาที่ขึ้นต้นด้วยรหัส :
- LAGE (176)
- LAW (177)
- LA (179)

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด