ข้อมูลแผนการศึกษา หลักสูตรการตลาด ระดับปริญญาตรี

เลือกข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรตามรหัสนักศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรการตลาด
 • 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
  • รวม 30 หน่วยกิต
  • 1.1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication)
   • รวม 12 หน่วยกิต
  • 1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
   • รวม 7 หน่วยกิต
  • 1.3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)
   • รวม 9 หน่วยกิต
  • 1.4. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning Through Activities)
   • รวม 2 หน่วยกิต
 • 2. หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)
  • รวม 102 หน่วยกิต
  • 2.1. วิชาแกน (Core Courses)
   • รวม 54 หน่วยกิต
  • 2.2. วิชาเอก (Major)
   • รวม 48 หน่วยกิต
   • 2.2.1. เอกบังคับ (Required Courses)
    • รวม 30 หน่วยกิต
   • 2.2.2. เอกเลือก (Major Electives)
    • รวม 18 หน่วยกิต
 • 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)
  • รวม 6 หน่วยกิต
ข้อมูลหลักสูตรการตลาด
 • 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
  • 1.1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication)
   • 001101 : (3) - Fundamental English 1 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
   • 001102 : (3) - Fundamental English 2 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
   • 001201 : (3) - Critical Reading and Effective Writing : การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
   • 001202 : (3) - English in Professional Contexts : ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
   • 001228 : (3) - English for Business and Economics : ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  • 1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
   • 009103 : (3) - Information Literacy and Information Presentation : การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ
   • 011269 : (3) - Philosophy of Sufficiency Economy : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   • 013110 : (3) - Psychology and Daily Life : จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
   • 050104 : (3) - Man and Modern World : มนุษย์กับโลกสมัยใหม่
   • 050111 : (3) - Man and Quest for Knowledge : มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
   • 103271 : (3) - Music Appreciation : สังคีตวิจักษ์
   • 109100 : (3) - Man and Art : มนุษย์กับศิลปะ
   • 109114 : (3) - Art in Everyday Life : ศิลปะในชีวิตประจำวัน
   • 109115 : (3) - Life and Aesthetics : ชีวิตกับสุนทรียะ
   • 703131 : (1) - Personal Leadership Development : การพัฒนาภาวะผู้นำส่วนบุคคล
   • 851103 : (3) - Life and Society Through Media : ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ
  • 1.3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)
   • 201100 : (3) - Integrated Science : วิทยาศาสตร์บูรณาการ
   • 201114 : (3) - Environmental Science in Today s World : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
   • 201115 : (3) - Life and Energy : ชีวิตและพลังงาน
   • 204100 : (3) - Information Technology and Modern Life : เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
   • 206100 : (3) - Mathematics in Everyday Life : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
   • 400110 : (3) - Technology Development and Global Change : พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
   • 510100 : (3) - Wellness : ความสุขสมบูรณ์
   • 571113 : (3) - Maintaining of Equilibrium in Adolescent Life : การรักษาสมดุลแห่งชีวิตวัยรุ่น
   • 651105 : (3) - Ecosystem and Health : ระบบนิเวศกับสุขภาพ
  • 1.4. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning Through Activities)
   • 703191 : (1) - Business Site Visit : การเยี่ยมชมธุรกิจ
   • 706100 : (1) - Learning Through Activities : การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม
 • 2. หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)
  • 2.1. วิชาแกน (Core Courses)
   • 001210 : (3) - Oral Expression 1 : การพูด 1
   • 176101 : (3) - Introduction to Law : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
   • 176220 : (3) - Fundamental Business Law : กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
   • 701100 : (3) - Elementary Accounting 1 : การบัญชีขั้นต้น 1
   • 701101 : (3) - Elementary Accounting : การบัญชีขั้นต้น
   • 701104 : (3) - Elementary Accounting 2 : การบัญชีขั้นต้น 2
   • 701183 : (3) - Financial Accounting for Business : การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจ
   • 701243 : (3) - Taxation 1 : การภาษีอากร 1
   • 701281 : (3) - Elementary Taxation : การภาษีเบื้องต้น
   • 701283 : (3) - Managerial Accounting for Business Decision : การบัญชีบริหารสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ
   • 701295 : (3) - Accounting for Planning and Decision Making : การบัญชีสำหรับการวางแผนและการตัดสินใจ
   • 702205 : (3) - Foundations of Economics for Business Administration : เศรษฐศาสตร์พื้นฐานเพื่อการบริหารธุรกิจ
   • 702211 : (3) - Business Finance 1 : การเงินธุรกิจ 1
   • 702341 : (3) - Quantitative Analysis in Finance : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
   • 703109 : (3) - Environment and Functions of Business Administration : สภาพแวดล้อมและหน้าที่การบริหารธุรกิจ
   • 703202 : (3) - Principles of Management and Organization : หลักการจัดการองค์การ
   • 703204 : (3) - Business Ethics : จริยธรรมธุรกิจ
   • 703243 : (3) - Applied Business Statistics : สถิติธุรกิจ
   • 703244 : (3) - Production and Operations Management : การจัดการการผลิตและการดำเนินการ
   • 703322 : (3) - Communication for Business Results : การสื่อสารเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
   • 703324 : (3) - Business Reading and Analysis : การอ่านและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
   • 703345 : (3) - Quantitative Analysis for Management : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
   • 705211 : (3) - Marketing Principles : หลักการตลาด
  • 2.2. วิชาเอก (Major)
   • 2.2.1. เอกบังคับ (Required Courses)
    • 705311 : (3) - Buyer Behavior : พฤติกรรมผู้ซื้อ
    • 705328 : (3) - Product Strategy : กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์
    • 705329 : (3) - Price Strategy : กลยุทธ์ราคา
    • 705331 : (3) - Marketing Channels of Distribution : การกระจายช่องทางการตลาด
    • 705332 : (3) - Marketing Communication : การสื่อสารการตลาด
    • 705342 : (3) - Marketing Information System : ระบบสารสนเทศการตลาด
    • 705343 : (3) - Principles of Marketing Research : หลักการวิจัยการตลาด
    • 705492 : (3) - Strategic Marketing Mangement : การบริหารการตลาดเชิงกลยุทธ์
    • 705493 : (3) - Marketing Planning : การวางแผนการตลาด
    • 705499 : (3) - Seminar in Marketing : สัมมนาทางการตลาด
   • 2.2.2. เอกเลือก (Major Electives)
    • 705324 : (3) - : การโฆษณาและการส่งเสริมการขาย
    • 705333 : (3) - : การจัดการค้าปลีก
    • 705345 : (3) - : การตลาดเพื่อสังคม
    • 705351 : (3) - Principles of Branding : หลักการสร้างตรายี่ห้อ
    • 705399 : (3) - : การฝึกทักษะวิชาชีพสาขาการตลาด
    • 705431 : (3) - Sales Management and Salesmanship : การจัดการขายและศิลปะการขาย
    • 705433 : (3) - Advertising Management : การจัดการการโฆษณา
    • 705434 : (3) - : การส่งเสริมการขายและการประชาสัมพันธ์
    • 705435 : (3) - Direct Marketing : การตลาดทางตรง
    • 705436 : (3) - Integrated Marketing Communication : การสื่อสารทางการตลาดแบบบูณรณาการ
    • 705437 : (3) - Sales Promotion : การส่งเสริมการขาย
    • 705438 : (3) - Marketing Public Relations : การประชาสัมพันธ์ทางการตลาด
    • 705439 : (3) - Business Exhibition and Trade Fair : การจัดการธุรกิจนิทรรศการและงานแสดงสินค้า
    • 705440 : (3) - : การตลาดเพื่อสังคม
    • 705441 : (3) - Global Marketing : การตลาดไร้พรมแดน
    • 705442 : (3) - Services Marketing : การตลาดบริการ
    • 705444 : (3) - Digital Marketing : การตลาดดิจิทัล
    • 705445 : (3) - Industrial Marketing : การตลาดอุตสาหกรรม
    • 705446 : (3) - Tourism Marketing : การตลาดการท่องเที่ยว
    • 705447 : (3) - Hospitality Service Marketing : การตลาดธุรกิจบริการแห่งไมตรีจิต
    • 705448 : (3) - Customer Relationship Management : การจัดการลูกค้าสัมพันธ์
    • 705449 : (3) - MARKETING ENVIRONMENT ANALYSIS : การวิเคราะห์ภาวะแวดล้อมทางการตลาด
    • 705451 : (3) - Strategic Branding : กลยุทธ์การสร้างตรายี่ห้อ
    • 705452 : (3) - Marketing for Creative and New Product Development : การตลาดเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์
    • 705453 : (3) - Marketing for Innovation : การตลาดสำหรับนวตกรรม
    • 705454 : (3) - Sustainability Marketing : การตลาดเพื่อความยั่งยืน
    • 705461 : (3) - Retail Management : การจัดการการค้าปลีก
    • 705462 : (3) - Supply Chain Mangement and Logistics : การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
    • 705497 : (3) - Special Problem in Marketing : ปัญหาพิเศษในการตลาด
    • 705498 : (3) - Selected Topics in Marketing : หัวข้อคัดสรรทางการตลาด
 • 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)