ข้อมูลแผนการศึกษา หลักสูตรการจัดการ ระดับปริญญาตรี

เลือกข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรตามรหัสนักศึกษา
โครงสร้างหลักสูตรการจัดการ
 • 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
  • รวม 32 หน่วยกิต
  • 1.1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication)
   • รวม 12 หน่วยกิต
  • 1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
   • รวม 9 หน่วยกิต
  • 1.3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)
   • รวม 9 หน่วยกิต
  • 1.4. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning Through Activities)
   • รวม 2 หน่วยกิต
 • 2. หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)
  • รวม 101 หน่วยกิต
  • 2.1. วิชาแกน (Core Courses)
   • รวม 53 หน่วยกิต
  • 2.2. วิชาเอก (Major)
   • รวม 48 หน่วยกิต
   • 2.2.1. เอกบังคับ (Required Courses)
    • รวม 30 หน่วยกิต
   • 2.2.2. เอกเลือก (Major Electives)
    • รวม 18 หน่วยกิต
 • 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)
  • รวม 6 หน่วยกิต
ข้อมูลหลักสูตรการจัดการ
 • 1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (General Education)
  • 1.1. กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร (Language and Communication)
   • 001101 : (3) - Fundamental English 1 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
   • 001102 : (3) - Fundamental English 2 : ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 2
   • 001201 : (3) - Critical Reading and Effective Writing : การอ่านเชิงวิเคราะห์และการเขียนอย่างมีประสิทธิผล
   • 001202 : (3) - English in Professional Contexts : ภาษาอังกฤษในบริบททางอาชีพ
   • 001228 : (3) - English for Business and Economics : ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจและเศรษฐศาสตร์
  • 1.2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanities and Social Sciences)
   • 009103 : (3) - Information Literacy and Information Presentation : การรู้สารสนเทศและการนำเสนอสารสนเทศ
   • 011269 : (3) - Philosophy of Sufficiency Economy : ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
   • 013110 : (3) - Psychology and Daily Life : จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน
   • 050104 : (3) - Man and Modern World : มนุษย์กับโลกสมัยใหม่
   • 050111 : (3) - Man and Quest for Knowledge : มนุษย์กับการแสวงหาความรู้
   • 103271 : (3) - Music Appreciation : สังคีตวิจักษ์
   • 109100 : (3) - Man and Art : มนุษย์กับศิลปะ
   • 109114 : (3) - Art in Everyday Life : ศิลปะในชีวิตประจำวัน
   • 109115 : (3) - Life and Aesthetics : ชีวิตกับสุนทรียะ
   • 703103 : (3) - Introduction to Entrepreneurship and Business : การเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจเบื้องต้น
   • 851103 : (3) - Life and Society Through Media : ชีวิตและสังคมผ่านสื่อ
  • 1.3. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (Sciences and Mathematics)
   • 201100 : (3) - Integrated Science : วิทยาศาสตร์บูรณาการ
   • 201114 : (3) - Environmental Science in Today s World : วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในโลกปัจจุบัน
   • 201115 : (3) - Life and Energy : ชีวิตและพลังงาน
   • 204100 : (3) - Information Technology and Modern Life : เทคโนโลยีสารสนเทศและชีวิตสมัยใหม่
   • 206100 : (3) - Mathematics in Everyday Life : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
   • 400110 : (3) - Technology Development and Global Change : พัฒนาการทางเทคโนโลยีกับการเปลี่ยนแปลงของโลก
   • 510100 : (3) - Wellness : ความสุขสมบูรณ์
   • 571113 : (3) - Maintaining of Equilibrium in Adolescent Life : การรักษาสมดุลแห่งชีวิตวัยรุ่น
   • 651105 : (3) - Ecosystem and Health : ระบบนิเวศกับสุขภาพ
  • 1.4. กลุ่มวิชาการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม (Learning Through Activities)
   • 706101 : (1) - Learning Through Activities 1 : การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 1
   • 706102 : (1) - Learning Through Activities 2 : การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2
 • 2. หมวดวิชาเฉพาะ (Field of Specialization)
  • 2.1. วิชาแกน (Core Courses)
   • 176101 : (3) - Introduction to Law : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป
   • 176220 : (3) - Fundamental Business Law : กฎหมายธุรกิจเบื้องต้น
   • 701101 : (3) - Elementary Accounting : การบัญีขั้นต้น
   • 701183 : (3) - Financial Accounting for Business : การบัญชีการเงินสำหรับธุรกิจ
   • 701281 : (3) - Taxation : การภาษีอากรเบื้องต้น
   • 701283 : (3) - Managerail Accounting for Business Decision : การบัญชีบริหารสำหรับการตัดสินใจทางธุรกิจ
   • 702192 : (1) - Business Site Visit for Finance : การเยี่ยมชมธุรกิจด้านการเงิน
   • 702205 : (3) - Foundations of Economics for Business Administration : เศรษฐศาสตร์พื้นฐานเพื่อการบริหารธุรกิจ
   • 702211 : (3) - Business Finance 1 : การเงินธุรกิจ 1
   • 702341 : (3) - Quantitative Analysis in Finance : การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางการเงิน
   • 703131 : (1) - Personal Leadership Development : การพัฒนาภาวะผู้นำส่วนบุคคล
   • 703192 : (1) - Business site Visit for Management : การเยี่ยมชมธุรกิจด้านการจัดการ
   • 703202 : (3) - Principles of Management and Organization : หลักการจัดการองค์การ
   • 703204 : (3) - Business Ethics : จริยธรรมธุรกิจ
   • 703243 : (3) - Applied Business Statistics : สถิติธุรกิจ
   • 703244 : (3) - Production and Operations Management : การจัดการการผลิตและการดำเนินการ
   • 703308 : (3) - Business Organizational Behavior : พฤติกรรมองค์การธุรกิจ
   • 703322 : (3) - Communication for Business Results : การสื่อสารเพื่อผลลัพธ์ทางธุรกิจ
   • 703324 : (3) - Business Reading and Analysis : การอ่านและการวิเคราะห์ทางธุรกิจ
   • 703345 : (3) - Quantitative Analysis for Management : การวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการจัดการ
   • 705192 : (1) - Business site Visit for Marketing : การเยี่ยมชุมธุรกิจด้านการตลาด
   • 705211 : (3) - Marketing Principles : หลักการตลาด
  • 2.2. วิชาเอก (Major)
   • 2.2.1. เอกบังคับ (Required Courses)
    • 703305 : (3) - Business Project Management : การจัดการโครงการทางธุรกิจ
    • 703309 : (3) - Strategic Management : การบริหารเชิงกลยุทธ์
    • 703311 : (3) - Information System for Business : ระบบสารสนเทศสำหรับธุรกิจ
    • 703331 : (3) - Human Resource Management : การจัดการทรัพยากรมนุษย์
    • 703404 : (3) - Entrepreneurship and Small Business Management : การเป็นผู้ประกอบการและการจัดการธุรกิจขนาดย่อม
    • 703414 : (3) - Creativity and Innovation Management : ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม
    • 703435 : (3) - Business Leadership : ภาวะผู้นำทางธุรกิจ
    • 703441 : (3) - Business Quality Management : การจัดการคุณภาพสำหรับธุรกิจ
    • 703447 : (3) - Research Methodology in Business : ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ
    • 703499 : (3) - Seminar in Management : สัมมนาทางการจัดการ
   • 2.2.2. เอกเลือก (Major Electives)
    • 703302 : (3) - Organization Theory and Design : ทฤษฎีองค์การและการออกแบบ
    • 703303 : (3) - Sustainable Business Management : การจัดการธุรกิจเพื่อความยั่งยืน
    • 703310 : (3) - Introduction to Business Computer : คอมพิวเตอร์ธุรกิจเบื้องต้น
    • 703313 : (3) - Computer Applications for Entrepreneur : โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้ประกอบการ
    • 703314 : (3) - Robotic Process Automation for Business : เทคโนโลยีโปรแกรมหุ่นยนต์สำหรับธุรกิจ
    • 703323 : (3) - Managerial and Leadership Communication : การสื่อสารสำหรับผู้บริหารและผู้นำ
    • 703330 : (3) - Meditation for Business Leaders : สมาธิสำหรับผู้นำธุรกิจ
    • 703342 : (3) - Quality Improvement Through 5S : การพัฒนาคุณภาพด้วย 5ส
    • 703351 : (3) - Hotel Management : การจัดการโรงแรม
    • 703352 : (3) - Introduction to Hospitality and Tourism Management : การบริการและการท่องเที่ยวเบื้องต้น
    • 703353 : (3) - Introduction to Health Service Organization Management : การจัดการสถานบริการสุขภาพเบื้องต้น
    • 703361 : (3) - International Business Management : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
    • 703362 : (3) - Cross Cultural Management : การจัดการข้ามวัฒนธรรม
    • 703363 : (3) - Import and Export Management : การจัดการนำเข้าและส่งออก
    • 703391 : (3) - Business Etiquette : มารยาทในสังคมธุรกิจ
    • 703411 : (3) - Managing Intelligent Office : การจัดการสำนักงานอัจฉริยะ
    • 703412 : (3) - Knowledge and Management for Business Organizations : การจัดการความรู้สำหรับองค์กรธุรกิจ
    • 703413 : (3) - Business Intelligence System : ระบบอัจฉริยะทางธุรกิจ
    • 703415 : (3) - Digital Business : ธุรกิจดิจิทัล
    • 703431 : (3) - Human Resource Development in Business : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจ
    • 703433 : (3) - Business Negotiation : การเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
    • 703434 : (3) - Human Relations in Business : มนุษยสัมพันธ์ทางธุรกิจ
    • 703436 : (3) - Industrial Relations : อุตสาหกรรมสัมพันธ์
    • 703442 : (3) - Business Process Management : การจัดการกระบวนการทางธุรกิจ
    • 703444 : (3) - Strategic Supply Chain Management : การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์
    • 703446 : (3) - Transportations Management for Service Business : หลักการจัดการการขนส่งสำหรับธุรกิจบริการ
    • 703451 : (3) - Hotel Management : การจัดการโรงแรม
    • 703454 : (3) - Spa Management : การจัดการธุรกิจสปา
    • 703497 : (3) - Special Problems Management : ปัญหาพิเศษด้านการจัดการ
    • 703498 : (3) - Selected Topics in Mangement : หัวข้อคัดสรรทาสรรทางด้านการจัดการ
 • 3. หมวดวิชาเลือกเสรี (Free Electives)