ยินดีต้อนรับ

งานบริการการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Division of Academic Supports, Chiang Mai University Business School.


ประกาศสำหรับนักศึกษา

ข่าวงานบริการการศึกษา
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

* ข้อมูล ณ วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2565 (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

* ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2565 (อ้างอิงข้อมูลจากเว็บไซต์ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ดาวน์โหลด PDF ฉบับเต็ม  
กราฟแสดงการเข้าใช้งานระบบของนักศึกษา

0

จำนวนคณาจารย์
51
51%

0

จำนวนเจ้าหน้าที่
49
49%

เยี่ยมชม (ครั้ง)