รายละเอียด

ขั้นตอนการสมัคร

*** ผู้สมัคร TCAS 2567 รอบที่ 1 โครงการ (01) ถึง (08)
ให้ดำเนินการส่งเอกสารสำเนาหลักฐานต่างๆ เอกสาร Video Clip ประกอบการสมัครทั้งหมด ตามวิธีด้านล่าง ***


วิธีการส่งหลักฐานประกอบการสมัครช่องทางออนไลน์

1. ให้ผู้สมัครใช้ช่องทาง Microsoft oneDrive ในการส่งหลักฐาน

2. ผู้สมัครจะได้รับ URL เพื่อเข้าไปจัดการโฟลเดอร์ใน Microsoft oneDrive ของตัวเอง โดยสามารถรับ URL ได้ ที่นี่
หากไม่พบข้อมูล หรือไม่สามารถเข้าถึง URL ได้ ให้ติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์
- 053-94-2110 หรือ ittipon.s@cmu.ac.th โดยใช้อีเมล์ที่แจ้งไว้ในการสมัคร พร้อมแจ้งเลขที่ใบสมัคร ชื่อ-นามสกุล


3. ในโฟลเดอร์ข้อ 2 ให้ผู้สมัคร ตั้งชื่อไฟล์หลักฐานดังนี้

      3.1. "ใบสมัครและหลักฐานทั้งหมด.pdf" * โดยให้รวมมาเป็น .pdf ไฟล์เดียว *
     โดยผู้สมัครจะต้องเรียงลำดับของเอกสารดังนี้
     ก. ใบสมัคร
     ข. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
     ค. สำเนาหลักฐาน
     ง. เอกสารหรือหนังสือรับรองตามคุณสมบัติของโครงการที่ตนเองสมัคร
     จ. สำเนาใบโอนเงินค่าสมัครสอบ หรือภาพบันทึกหน้าจอ หรือภาพผลการพิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการสมัคร

      3.2. "แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio).pdf" * ไม่เกิน 10 หน้า A4 (ไม่รวมปก) ให้รวมมาเป็น .pdf ไฟล์เดียว *

      3.3. "Video clip.mp4" * ไฟล์ประเภท .mp4 และให้ตั้งชื่อไฟล์ตามรูปแบบที่ระบุในประกาศ *

     (เฉพาะโครงการ 05 และ 06)

      3.4. "เรียงความ.pdf" * .pdf ไฟล์เดียว *

4. ให้ผู้สมัครทำการ Upload ไฟล์ทั้งหมด ใน Folder ของ Microsoft oneDrive ตามที่ได้รับ ในข้อที่ 2

* คำเตือน ผู้สมัครจะต้องทำการตั้งชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยก่อนทำการ Upload (ผู้สมัครจะ "ไม่สามารถแก้ไขชื่อไฟล์" ได้เมื่อ Upload ไปแล้ว) *

* * * ประกาศสำคัญ * * *

ผู้สมัครจะต้องทำการสมัคร ภายในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น. และจะต้อง
ส่งเอกสารผ่านช่องทางออนไลน์ที่กำหนด ภายในวันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. เท่านั้น
*** หากเกินเวลาดังกล่าวทางคณะฯ จะไม่ทำการพิจารณาหลักฐานการสมัครของท่าน ***