รายงานตัวซ้อมย่อยบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มช.


พิธีรับมอบปริญญาบัตร ครั้งที่ 57

ขั้นตอนรายงานตัว
ขั้นตอนที่ 1
รายงานตัวเข้ารับมอบปริญญาบัตร มช. (สำนักทะเบียน มช.) ที่เว็บไซต์ : https://www.reg.cmu.ac.th/web/reg-diploma/ (หากไม่ทำขั้นตอนนี้ ไม่สามารถเข้ารับปริญญาได้)
ขั้นตอนที่ 2
ตอบแบบสอบถามบัณฑิตใหม่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา : https://www.surveymonkey.com/r/NLV3QHF
ขั้นตอนที่ 3
สมัครสมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัครได้ที่นี่
ขั้นตอนที่ 4
ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับใช้รายงานตัวซ้อมย่อยฯ (Registration Confirmed) : https://apps.cmubs.cmu.ac.th/diploma/

ขั้นตอนที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับใช้รายงานตัวซ้อมย่อยฯ
(Registration Confirmed)