รายงานตัวซ้อมย่อยบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจ มช.


พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58

ขั้นตอนรายงานตัว


ขั้นตอนที่ 1
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการรายงานตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มช. (สำนักทะเบียน มช.) ที่เว็บไซต์ : https://www.reg.cmu.ac.th/web/reg-diploma/ และจะต้องดำเนินการรายงานตัวด้วยตนเอง ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หากไม่ทำขั้นตอนนี้ ไม่สามารถเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรได้)
ขั้นตอนที่ 2
ตอบแบบสอบถามบัณฑิตใหม่คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร และการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา : https://www.surveymonkey.com/r/6SL6KNP
ขั้นตอนที่ 3
อัพเดทข้อมูลศิษย์เก่าคณะบริหารธุรกิจที่เว็บไซต์ https://alumni.cmubs.cmu.ac.th/
ขั้นตอนที่ 5
เข้าซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 วันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุม 1 (Slope) คณะบริหารธุรกิจ มช.
ขั้นตอนที่ 6
เข้าฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 58 วันที่ 27 - 28 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับใช้รายงานตัวซ้อมย่อยฯ
(Registration Confirmed)