ขั้นตอนการขอความอนุเคราะห์ฝึกงาน
1.กรอกข้อมูล แจ้งความประสงค์ขอฝึกทักษะฯ (เมนู แจ้งความประสงค์)
2.ตรวจสอบสถานะการพิจารณาจากภาควิชาฯ (เมนู ตรวจสอบข้อมูล)
3.ตรวจสอบสถานะเอกสารจากงานบริการการศึกษา (แจ้งทางอีเมลของนักศึกษา)
4.รับเอกสาร ที่ Email @cmu.ac.th (จดหมายขอความอนุเคราะห์+แบบตอบรับ [ในรูปแบบไฟล์ PDF]) จากงานบริการการศึกษา หรือ ภาควิชาฯ นำไปยื่นให้กับหน่วยงาน
5.ตรวจสอบสถานะการตอบรับจากหน่วยงาน (ส่งเอกสารแบบตอบรับ ที่งานบริการการศึกษา)
6.ส่งแบบตอบรับคืนงานบริการการศึกษา
7.ก่อนไปฝึกงานรับเอกสาร (จดหมายส่งรายงานตัวฝึกงาน+แบบประเมินผลฝึกงาน) จากงานบริการการศึกษา หรือ ภาควิชาฯ(ต้องมีแบบตอบรับส่งที่งานบริการการศึกษา)


ขอเอกสารได้เพียง 1 ครั้ง ต่อ 1 หน่วยงาน (จะขอใหม่ ต้องได้ผลการพิจารณาจากที่แรกก่อน)
เอกสารที่นักศึกษาต้องเตรียมเพิ่มเติม
1.Transcript ฉบับจริง 1 ฉบับ
2.RESUME หรือ แบบฟอร์มประวัตินักศึกษา (รับพร้อมเอกสารจากงานบริการการศึกษา) 1 ฉบับ
ระยะเวลาฝึกงาน ปีการศึกษา 2567
สาขา การจัดการธุรกิจบริการ (เทอม 2/2567)
ระหว่างวันที่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2567 - วันที่ 7 มีนาคม 2568
สาขาอื่นๆ

นักศึกษาต้องฝึกงานให้ครบกำหนด ตามระยะเวลาฝึกงานที่หน่วยงานตอบรับ
ระยะเวลาแจ้งความประสงค์ฝึกงาน
ภายในวันที่
คู่มือบันทึกการฝึกงาน แบบประเมินผลฝึกงาน สำหรับนักศึกษา
Download [MS Word]
Download [PDF]
แบบประเมินผลฝึกงาน [PDF] ส่งหลังจากฝึกงาน ที่ ittipon.s@cmu.ac.th